English
 Све/Области Home

ВЕСТИ

БЕОГРАД, 25. новембар 2021. - АЕРС: Одлука о одређивању максималне откупне цене за потребе аукција за електричну енергију из ветроелектрана

На основу усвојених методологија  и Уредбе Владе Републике Србије о квоти у систему тржишне премије за ветроелектране,  Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 25. новембра 2021. године донео одлуку о одређивању  максималне откупне цене за потребе аукција за електричну енергију из ветроелектрана. Максимална откупна цена за електричну енергију произведену у ветроелектранама одобрене снаге веће од 3 MW је 5,57 €c/kWh.


БЕОГРАД, 4. новембар 2021. - АЕРС: Усвојенa Методологија за одређивање тржишне премије и Методологија за одређивање фид-ин тарифе

На седници савета Агенције за енергетику Републике Србије, одржаној 4. новембра 2021. године, усвојене су: Методологија за одређивање тржишне премије и Методологија за одређивање фид-ин тарифе. Ове методологије се примењују на произвођаче електричне енергије у високоефикасној когенерацији, малим когенерацијама и микро-когенерацијским јединицама.


БЕОГРАД, 29. октобар 2021. - АЕРС: Сагласности на измене Правила о раду тржишта електричне енергије,

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 28. октобра 2021. године донео одлуку о давању сагласности на измене Правила о раду тржишта електричне енергије, која је припремио oператор преносног система Републике Србије ЕМС АД.


БЕОГРАД, 28. октобар 2021. - Усвојенe Методологија за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологија за одређивање максималне фид-ин тарифе за електричну енергију

На седници савета Агенције за енергетику Републике Србије, одржаној 28. октобра 2021. године, усвојене су Методологија за одређивање максималне откупне цене електричне енергије и Методологија за одређивање максималне фид-ин тарифе за електричну енергију. Закон о коришћењу обновљивих извора енергије је дефинисао да Агенција доноси ове методологије, чијим доношењем се стварају претпоставке за примену овог закона и отпочињање процеса аукција за електричну енергију произведену из обновљивих извора.


БЕОГРАД, 28. октобар 2021. - Правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричлне енергије и природног гаса

Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је на седници од 28. октобра 2021.године Правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и природног гаса. Овим правилима ближе се уређују услови за регистрацију учесника на велепродајном тржишту електричне енергије и природног гаса у складу са обавезама Републике Србије преузетим потврђеним међународним споразумима и законом који уређује област енергетике,


БЕОГРАД, 22. октобар 2021. - Јавна расправа о нацртима методологија за високоефикасну когенерацију и за микро-когенерацијске јединице и мале когенерације

Агенција за енергетику Републике Србије припремила је нацрте Методологије за одређивање тржишне премије за високоефикасну когенерацију и Методологијe за одређивање фид-ин тарифе за микро-когенерацијске јединице и мале когенерације и позвала заинтересоване да своје примедбе и сугестије доставе Агенцији до петка, 27. октобра 2021. године.


БЕОГРАД, 22. октобар 2021. - АЕРС: Мишљење на Годишњи извештај о усклађености за 2020. годину

Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је на седници одржаној 22. октобра 2021. године образложено мишљење на Годишњи извештај о спровођењу Програма усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања  оператора дистрибутивног система за 2020. годину. На тај начин је испуњена законска обавеза да Лице одговорно за праћење усклађености припрема Годишњи извештај о спровођењу програма усклађености и исти доставља Агенцији за енергетику Републике Србије ради прегледа и давања мишљења.


БЕОГРАД, 21. октобар 2021. - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2021/2022.

За грејање просечно изолованог стамбеног простора од 60 м2 на 20оC у току 16 сати дневно у целом стану, 180 дана у грејној сезони, потребна је енергија од око 9.000 kWh (150 kWh/м2 је просечна процењена потрошња за грејање у Србији).

Најниже трошкове енергије за грејање, за наведене услове, у грејној сезони 2021/2022. (према ценама из прве половине октобра 2021.) имаће домаћинства која се греју коришћењем природног гаса. Према просечној цени природног гаса у Србији, за грејање током целе зимске сезоне треба издвојити 42 хиљаде динара, при чему је додатна предност његовог коришћења и комфор који пружа.


БЕОГРАД, 11. октобар 2021. - Јавна расправа о Нацрту правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и природног гаса

Агенција за енергетику Републике Србије припремила је Нацрт правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и природног гаса, којим се предлаже ближе уређивање начина праћења транспарентности и злоупотреба на том тржишту (прилагођена РЕМИТ правила). Позивају се сви заинтересовани да своје примедбе и сугестије доставе Агенцији до петка, 22. октобра 2021. године. 


БЕОГРАД, 4. октобар 2021. - АЕРС: Јавна расправа о нацртима Методологије за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологије за одређивање максималне феед-ин тарифе за електричну енергију

Агенција за енергетику Републике Србије припремила је нацрт Методологије за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и нацрт  Методологије за одређивање максималне феед-ин тарифе за електричну енергију и ставила их на јавну расправу. 


БЕОГРАД, 24. септембар 2021. - Одобрене нове цене преноса и дистрибуције електричне енергије

На захтев енергетских субјеката „Електромрежа Србије“ а.д. Београд и „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 24.9.2021. године дао сагласност на одлуке о ценама за приступ систему за пренос електричне енергије и за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије. Због промена ових цена неће се мењати цена електричне енергије за купце који имају право на гарантовано снабдевање.


БЕОГРАД, 24. септембар 2021. - Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему електричне енергије

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 24.9.2021. године донео одлуку о давању сагласности на План оператора дистрибутивног система, Електродистрибуција Србије д.о.о. о преузимању мерних уређаја, мерно разводних ормана, односно прикључних водова, инсталација и опреме у мерно разводном орману и других уређаја у објектима постојећих купаца, као и произвођача на дистрибутивном систему.


БЕОГРАД, 17. септембар 2021. - Сагласност на предлоге за израду два мрежна правила у области природног гаса

На седници одржаној 16.09.2021. године, Савет Агенције за енергетику Републике Србије, дао је сагласност којом је потврдио усаглашеност Адаптираних текстова Мрежног правила које се односи на хармонизоване тарифе за природни гас и Мрежног правила које се односи на правила за балансирање транспортног система за природни гас. 


БЕОГРАД, 2. септембар 2021. - Сагласност на подлоге за израду три мрежна правила у области природног гаса

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на седници одржаној 02.09.2021. године, донео је одлуке којима потврђује усаглашеност адаптираних текстова три мрежна правила која се односе на прорачун и расподелу капацитета за транспорт природног гаса, објављивање података и управљање загушењима у транспортном систему, сарадњу оператора транспортних система и правила за размену података.


БЕОГРАД, 27. август 2021. - Мрежна правила о приључењу `на преносни и дистрибутивни систем електричне енергије

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 26.8.2021. године донео одлуку о усаглашености текстова три мрежна правила која уређују прикључење производних јединица, објеката купаца и једносмерних система високог напона на преносни и дистрибутивни систем електричне енергије.


БЕОГРАД, 8. јул 2021. - АЕРС: Усвојене су измене и допуне методологија за одређивање цена приступа системима за пренос односно дистрибуцију електричне енергијеАЕРС

На седници савета Агенције за енергетику Републике Србије, одржаној 8. јула 2021. године, усвојене су измене и допуне методологија за одређивање цена приступа системима за пренос односно дистрибуцију електричне енергије. Овим изменама извршено је усклађивање са недавно усвојеним изменама и допунама Закона о енергетици. 


БЕОГРАД, 30. јун 2021. - АЕРС: Усвојена Упутства за припрему мрежних правила у области електричне енергије и природног гаса

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС), поступајући у законском року утврђеном Изменама и допунама Закона о енергетици, усвојио је на ванредној седници 30. јуна 2021. године Упутства за припрему мрежних правила у области електричне енергије и природног гаса. Овим упутствима се дају смернице операторима преносног и дистрибутивног система електричне енергије за припрему подлога за израду три „мрежна правила“ која уређују прикључење на систем електричне енергије и операторима транспортног система природног гаса за припрему подлога за израду пет „мрежних правила“ у области природног гаса, која уређују расподелу капацитета, управљање загушењима, интероперабилност, одређивање структуре транспортних тарифа и балансирање транспортног система.


БЕОГРАД, 12. мај 2021. - Подношење захтева за измену назива лиценце

AERS

Ступањем на снагу Измена и допуна Закона о енергетици, почев од 2. маја 2021.године утврђена је обавеза за имаоце лиценце за трговину нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом да у року од 90 дана доставе Агенцији за енергетику Републике Србије све примерке решења о издавању лиценце, како би се евидентирала промена под називом трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима, биотечностима, компримованим природним гасом, утечњеним природним гасом и водоником.

Лиценца издата под старим називом важиће до рока на који је издата, само ако се испуни наведена законска обавеза.


БЕОГРАД, 16. април 2021. - Одлука о вођењу пословних књига као књиговодствених евиденција за потребе регулације

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је на седници одржаној 15. априла 2021. године Одлуку о начину, поступку и роковима за вођење књиговодствених евиденција за потребе регулације и спровођења раздвајања рачуна по делатностима.

Овом одлуком ближе се утврђује начин, поступак и рокови за вођење пословних књига као књиговодствених евиденција за потребе регулације, спровођење раздвајања рачуна енергетских субјеката по делатностима и одређује врста података и документације неопходних за рад и праћење ефикасности раздвајања рачуна од стране Агенције за енергетику Републике Србије у складу са Законом о енергетици.


БЕОГРАД, 18. март 2021. - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2021-2030. година

Агенција за енергетику Републику Србије објавила је 18.3.2021. године јавне консултације о Плану развоја преносног система Републике Србије за период 2021-2030. година, који је Агенцији доставио оператор преносног система ЕМС А.Д.
Јавне консултације о овом предлогу десетогодишњег плана развоја преносног система се спроводе до 16.4.2021. године.


БЕОГРАД, 21. јануар 2021. - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2021. годину

У складу са Законом о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14) Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је 21. јануара 2021. године, Одлуку о ценама системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2021. годину.

 


БЕОГРАД, 31. децембар 2020. - Сагласност на План развоја транспортног гасоводног система Транспортгас Србија

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 31. децембра 2020. године донео одлуку о давању сагласности на План развоја транспортног гасоводног система за период 2020-2029. година који је донео оператор транспортног система Транспортгас Србија. Саставни део плана су и инвестиције чија је реализација планирана за период од три године.


БЕОГРАД, 24. децембар 2020. - Одлуке Савета АЕРС у области преноса и дистрибуције електричне енергије

Савет Агенције за енергетику Републике Србије усвојио је на седници одржаној 24. децембра 2020. године одлуке о изменама у Методологији за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање, Методологији за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије и у Методологији за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије. 


БЕОГРАД, 17. децембар 2020. - Одобрене нове цене електричне енергије

На захтев енергетског субјекта ЈП ЕПС Београд, Савет Агенције за енергетику је на седници одржаној 17.12.2020. године дао сагласност на одлуку о цени електричне енергије за гарантовано снабдевање.

Просечна цена електричне енергије за купце који имају право на гарантовано снабдевање по регулисаним ценама (домаћинства и мали купци), утврђена на основу максимално одобреног прихода износи, без пореза и такси, 7,867 дин/kWh и већа је у односу на постојећу просечну цену за 3,4%.


БЕОГРАД, 2. децембар 2020. - Усвојен финансијски план АЕРС за 2021. годину

Народна скупштина Републике Србије je на 5. седници Другог редовног заседања u 2020. години од 02.12.2020. донела одлуку о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) за 2021.годину.Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној  29.10.2020. године усвојио Финансијски план АЕРС за 2021.

 


БЕОГРАД, 30. новембар 2020. - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници 26. новембра 2020. године, у складу са одредбама Закона о енергетици које су усклађене са трећим пакетом европских директива, донео Одлуку о усвајању Извештаја за 2020. годину о потреби регулисања цена електричне енергије за гарантовано снабедвање.

На истој седници, Савет АЕРС је,  у складу са Законом о енергетици, усвојио и Извештај за 2020. годину о потреби регулисања цена закупа резерве снаге за системске услуге секунадарне и терцијалне регулације, као и Извештај за 2020. годину о неопходности задржавања резервног снабдевања електричном енергијом.


БУДИМПЕШТА, 24. новембар 2020. - Две деценије Регионалног удружења енергетских регулатора - ЕРРА

ERRA

Регионално удружење енергетских регулатора, ЕРРА (Energy Regulators Regional Association - ERRA), чији је од 2006. године члан и Агенција за енергетику Републике Србије, обележиће 11. децембра две деценије постојања и рада.

Мисија ЕРРА је да, кроз редовне састанке и стручне скупове, повезивање и договоре, размену искустава и информација, помогне унапређењу рада својих чланица, на бази последњих светских искустава у тој области.


БЕОГРАД, 19. новембар 2020. - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2021. годину.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на својим седницама одржаним 13. и 19. новембра дао сагласност на Споразуме између оператора преносног система Републике Србије ЕМС АД и оператора преносних система Северне Македоније (МЕПСО), Бугарске (ЕАД), Румуније (Транселектрика), Мађарске (МАВИР), Хрватске (ХОПС), Босне и Херцеговине (НОСБИХ) и Црне Горе (ЦГЕС) о поступку и начину расподеле права коришћења прекограничних преносних капацитета и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2021. годину.


БЕОГРАД, 19. новембар 2020. - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2020-2029. и План инвестиција у преносни систем за период 2020-2022.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је донео одлуку о давању сагласности на План развоја преносног система за период 2020-2029. година и План инвестиција у преносни систем за период 2020-2022. година које је као оператор преносног система донело акционарско друштво „Електромрежа Србије“ (ЕМС АД).


БЕОГРАД, 14. октобар 2020. - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2020/2021

За грејање просечно изолованог стамбеног простора од 60 м2 на 20оC у току 16 сати дневно у целом стану, 180 дана у грејној сезони, потребна је енергија од око 9.000 kWh (150 kWh/м2је просечна процењена потрошња за грејање у Србији).

Најниже трошкове енергије за грејање, за наведене услове, у грејној сезони 2020/2021. (према ценама из октобра 2020.) имаће домаћинства која се греју на дрво у подручјима Србије у којима се оно може набавити по нижим ценама (на пример 4.650 динара по м3) и уколико имају новије пећи чија је ефикасност већа, нпр. 65%. У том случају им је за набавку горива потребна 38,3 хиљадa динара за сезону. Значајно веће трошкове, око 62 хиљаде динара, имаће домаћинства која користе скупље огревно дрво (са ценом 6.350 динара по м3) и имају пећи ниже ефикасности.


БЕОГРАД, 28. август 2020. - Агенција за енергетику дала сагласност на план развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 20. августа 2020. године донео одлуку о давању сагласности на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2020-2029. година.

Оператор транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ д.о.о. је почетком марта 2020. године доставио Агенцији за енергетику Републике Србије предлог Плана развоја транспортног система за период 2020.-2029. година.


БЕОГРАД, 29. јул 2020. - Јавна консултација: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА за период 2020-2029.

Агенција за енергетику Републике Србије објавила је 29.7.2020. године јавну консултацију о Плану развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА за период 2020-2029. година, који је Агенцији доставио оператор транспортног система природног гаса ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА.

 


БЕОГРАД, 2. јун 2020. - Савет АЕРС: Сагласност „ЕПС Дистрибуцији“ на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 29.5.2020. године донео одлуку о давању сагласности на План преузимања мерних уређаја, мерно разводних ормана, односно прикључних водова, инсталација и опреме у мерно разводном орману и других уређаја у објектима постојећих купаца, односно произвођача на дистрибутивном систему за 2020. годину, који је донео оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о.


БЕОГРАД, 27. мај 2020. - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2020-2029.

Агенција за енергетику Републике Србије објавила је 27.5.2020. године јавну консултацију о Плану развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о.за период 2020-2029. година, који је Агенцији доставио оператор транспортног система природног гаса ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. Јавна консултација о овом предлогу десетогодишњег плана развоја транспортног система се спроводи до 19.6.2020. године.

 


БЕОГРАД, 15. мај 2020. - Сагласност на Правила о раду транспортног система за природни гас Гастранс д.о.о.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 15.5.2020. године донео одлуку о давању сагласности на Правила о раду транспортног система за природни гас Гастранс д.о.о. Нови Сад, којима се уређују односи између оператора и корисника транспортног система који ће ићи кроз Републику Србију и бити повезиван на бугарски и мађарски национални гасоводни систем.


БЕОГРАД, 16. април 2020. - Сагласност на правила о раду преносног система ЕМС АД

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 16.4.2020. године донео одлуку о давању сагласности на Правила о раду преносног система Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, којима се уређују односи између оператора преносног система и корисника тог система.

 


БЕОГРАД, 16. март 2020. - Организација рада АЕРС у време ванредног стања

AERSУ складу са мерама и препорукама Владе Србије са циљем максималног смањења ефеката епидемије корона вируса, Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је одлуку о организацији рада Агенције док траје ванредно стање у Републици Србији.

 


БЕОГРАД, 21. фебруар 2020. - ГАСТРАНС д.о.о. издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС), на седници од 21. фебруара 2020. године донео је Одлуку којом се ГАСТРАНС д.о.о. издаје сертификат као независном оператору транспорта природног гаса. Овом одлуком  је у суштини потврђена прелиминарна Олука АЕРС донета на седници од 15.августа 2019.године и успостављена иста обавеза за ГАСТРАНС д.о.о.,  да најкасније у року од 6 месеци од почетка оперативног рада достави употребне дозволе или упише право својине на објектима транспортног система природног гаса, као и да достави доказе да самостално послује и управља изграђеним транспортним системом.


БЕОГРАД, 23. јануар 2020. - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2020. годину

У складу са Законом о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14) Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је 23. јануара 2020. године, Одлуку о ценама системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2020. годину.

 


БЕОГРАД, 2. децембар 2019. - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2020. годину.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на својим седницама одржаним 15. и 28. новембра дао сагласност на Споразуме између оператора преносног система Републике Србије ЕМС АД и оператора преносних система Северне Македоније (МЕПСО), Бугарске (ЕАД), Румуније (Транселектрика), Мађарске (МАВИР), Хрватске (ХОПС), Босне и Херцеговине (НОСБИХ) и Црне Горе (ЦГЕС) о поступку и начину расподеле права коришћења прекограничних преносних капацитета и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2020. годину.


БЕОГРАД, 29. новембар 2019. - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници од 28. новембра 2019., донео Одлуку о усвајању Извештаја за 2019. годину о потреби регулисања цена електричне енергије за гарантовано снабдевање, усвојио Извештај за 2019. годину о потреби регулисања цена закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијалне регулације, као и  Извештај за 2019. годину о неопходности задржавања резервног снабдевања електричном енергијом.

 


БЕОГРАД, 25. новембар 2019. - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2020-2029. година

Агенција за енергетику Републику Србије објавила је 25.11.2019. године јавне консултације о Плану развоја преносног система Републике Србије за период 2020-2029. година, који је Агенцији доставио оператор преносног система ЕМС А.Д.
Јавне консултације о овом предлогу десетогодишњег плана развоја преносног система се спроводе до 23.12.2019. године.


БЕОГРАД, 1. новембар 2019. - Одобрене нове цене електричне енергије

На захтев енергетских субјеката ЈП ЕПС Београд, ЕМС а.д. Београд и оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Савет Агенције за енергетику је на седници одржаној 31.10.2019. дао сагласност на одлуке о ценама за приступ систему за пренос електричне енергије, приступ систему за дистрибуцију електричне енергије и за гарантовано снабдевање.


БЕОГРАД, 17. октобар 2019. - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2019-2028. и План инвестиција за период 2019-2021.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је донео одлуку о давању сагласности на План развоја преносног система за период 2019-2028. година и План инвестиција у преносни систем за период 2019-2021. година које је као оператор преносног система донело Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ (ЕМС АД).


BEOGRAD, 9. октобар 2019. - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19

За грејање просечно изолованог стамбеног простора од 60 м2 на 20оC у току 16 сати дневно у целом стану, 180 дана у грејној сезони, потребна је енергија од око 9.000 kWh (150 kWh/м2 је просечна процењена потрошња за грејање у Србији).Најниже трошкове енергије за грејање, за наведене услове, у грејној сезони 2019/2020. (према ценама из октобра 2019.) имаће домаћинства која се греју на дрво у подручјима Србије у којима се оно може набавити по нижим ценама (на пример 4.650 динара по м3) и уколико имају новије пећи чија је ефикасност већа, нпр. 65%. У том случају им је за набавку горива потребна 38,3 хиљадa динара за сезону. Значајно веће трошкове, око 62 хиљаде динара, имаће домаћинства која користе скупље огревно дрво (са ценом 6.350 динара по м3) и имају пећи ниже ефикасности.


ЉУБЉАНА, 30. септембар 2019. - Кристијан Зинглерсен нови директор ACER-a

Управни одбор Агенције за сарадњу енергетских регулатора (ACER) именовао је 27. септембра Кристијана Зинглерсена (Christian Zinglersen) за новог директора, на место Алберта Поточнига (Alberto Pototschnig). Смена ступа на снагу 1. јануара наредне године, саопштено је из ACER-a. Зинглерсен долази са позиције шефа глобалног Министарског секретаријата за чисту енергију у Међународној агенцији за енергију (ИЕА), а претходно је био заменик сталног секретара у данском министарству енергетике.

 


БЕОГРАД, 12. септембар 2019. - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода

Дана 10.9.2019. друштво Гастранс д.о.о.  објавило на својој интернет страници Обавештење и позив за јавну расправу о садржини Нацрта Правила о раду. Овим правилима друштво Гастранс д.о.о. предлаже садржину правила о раду будућег транспортног система за природни гас чија је изградња у току, како би она била донета након спроведене јавне консултације и прибављања сагласности Агенције за енергетику Републике Србије.


БЕОГРАД, 22. август 2019. - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему

AERSСавет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 22.8.2019. године донео одлуку о давању сагласности на План преузимања мерних уређаја, мерно разводних ормана, односно прикључних водова, инсталација и опреме у мерно разводном орману и других уређаја у објектима постојећих купаца, односно произвођача на дистрибутивном систему за период 2019-2020. година, који је донео оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о.


БЕОГРАД, 15. август 2019. - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 15. августа 2019. дао сагласност на Правила о објављивању кључних тржишних података која је донела Скупштина Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд. После објављивања Одлуке Агенције у Службеном гласнику Републике Србије, Правила се објављују на интернет страници оператора преносног система и ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.


БЕОГРАД, 15. август 2019. - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, у складу са Законом о енергетици, Решењем АЕРС о изузећу новог инерконектора за природни гас и Актима АЕРС, на седници од 15. августа 2019. године, донео је Одлуку којом се Друштву са ограниченом одговорношћу ГАСТРАНС д.о.о. издаје сертификат као независном оператору транспорта природног гаса, уз обавезу да најкасније у року од 6 месеци од почетка оперативног рада достави употребне дозволе или упише право својине на објектима транспортног система природног гаса, као и да достави доказе да самостално послује и управља изграђеним транспортним системом у складу са Решењем АЕРС којим је одобрено изузеће.


БЕОГРАД, 16. јул 2019. - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС), у складу са Законом о енергетици (Закон) и aктима АЕРС, донео је на седници од 15. јула 2019. године, Одлуку којом се Yugorosgaz-transport d.o.o. Ниш одузима сертификат издат Одлуком Агенције од 20. јуна 2017. године.


БЕОГРАД, 28. јун 2019. - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028.

Агенција за енергетику Републике Србије објавила је 28.6.2019. године јавну консултацију о Плану развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2019-2028. година, који је Агенцији доставио оператор транспортног система природног гаса ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. Јавна консултација о овом предлогу десетогодишњег плана развоја транспортног система се спроводи до 08.7.2019. године.


БЕОГРАД, 11. јун 2019. - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије

Представници Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) и италијанског Регулаторног тело за енергију, мреже и човекову средину (АRЕRА) разговарали су 11. јуна у седишту АЕРС у Београду о даљој сарадњи два регулатора, посебно у области даљег развоја тржишта електричне енергије и природног гаса.


БЕОГРАД, 8. мај 2019. - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе

Агенција за енергетику Републике Србије је, као копредседавајући гасне регулаторне иницијативе (GRI) европске Агенције за сарадњу енергетских регулатора (ACER) за регион јужне и југоисточне Европе (SSE), била 6. и 7. маја у Београду домаћин састанака на коме су представници регулатора, транспортера, произвођача и трговаца природног гасом из овог региона из земаља ЕУ и Енергетске заједнице размотрили неколико тема од заједничког интереса.


БЕОГРАД, 22. март 2019. - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију

AERSСавет Агенције за енергетику Републике Србије, у складу са Законом о енергетици  и Правилником о лиценци за обављање енергетске дозволе и сертификацији на седници од 22. марта 2019. године, донео је Одлуку којом се захтев Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” Нови Сад од 22. новембра 2018. године за сертификацију по моделу независног оператора транспорта према чл. 232. до 238. Закона о енергетици донео одбацује као непотпун.


БЕОГРАД, 8. март 2019. - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора

Савет Агенције за енергетику Републике Србије дао је, на седници одржаној  8. марта 2019. године, сагласност на акте друштва ГАСТРАНС д.о.о. чије је доношење наложио у Решењу којим се одобрава изузеће новог интерконектора (од 5.марта 2019. године),  и чије доношење је услов који мора бити испуњен пре  спровођења обавезујуће фазе расподеле дугорочних капацитета овог интерконектора.


БЕОГРАД, 5. март 2019. - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) донео је, на ванредној седници 5. марта 2019. године, коначно Решење о изузећу новог интерконектора за природни гас, којим одобрава привредном друштву ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад изузеће од обавеза примене правила приступа треће стране на будућем гасоводу који ће ићи кроз Републику Србију и бити повезиван на бугарски и мађарски национални транспортни систем.


БЕОГРАД, 13. фебруар 2019. - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028.

Агенција за енергетику Републику Србије објавила је 13.02.2019. године јавне консултације о Плану развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. година, који је Агенцији доставио оператор преносног система ЕМС А.Д. Јавне консултације о овом предлогу десетогодишњег плана развоја преносног система се спроводе до 15.3.2019. године.


БЕОГРАД, 12. фебруар 2019. - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је донео одлуку о давању сагласности на План развоја преносног система за период 2018-2027. година и План инвестиција у преносни систем за период 2018-2020. година које је као оператор преносног система донело Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ (ЕМС АД).


БЕОГРАД, 25. јануар 2019. - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“

Савет Агенције за енергетику је на седници одржаној  25. јануара 2019. дао сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга коју је донео оператор дистрибутивног система, „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. Одобреним ценовником су обухваћене нестандардне, повремене услуге које оператор система пружа на захтев купца, односно корисника система или услуге у циљу отклањања последица поступања купца односно корисника система супротно прописима, а које нису обухваћене кроз цену приступа систему или кроз трошкове прикључења.


БИЛТЕН
Билтен #554
(30.11.2021)
Архива ... >>

ВЕСТИ
25.11.2021 - АЕРС: Одлука о одређивању максималне откупне цене за потребе аукција за електричну енергију из ветроелектрана ... >> Детаљније
4.11.2021 - АЕРС: Усвојенa Методологија за одређивање тржишне премије и Методологија за одређивање фид-ин тарифе ... >> Детаљније
29.10.2021 - АЕРС: Сагласности на измене Правила о раду тржишта електричне енергије, ... >> Детаљније
28.10.2021 - Усвојенe Методологија за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологија за одређивање максималне фид-ин тарифе за електричну енергију ... >> Детаљније
28.10.2021 - Правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричлне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
22.10.2021 - Јавна расправа о нацртима методологија за високоефикасну когенерацију и за микро-когенерацијске јединице и мале когенерације ... >> Детаљније
22.10.2021 - АЕРС: Мишљење на Годишњи извештај о усклађености за 2020. годину ... >> Детаљније
21.10.2021 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2021/2022. ... >> Детаљније
11.10.2021 - Јавна расправа о Нацрту правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
4.10.2021 - АЕРС: Јавна расправа о нацртима Методологије за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологије за одређивање максималне феед-ин тарифе за електричну енергију ... >> Детаљније
24.9.2021 - Одобрене нове цене преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
24.9.2021 - Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему електричне енергије ... >> Детаљније
17.9.2021 - Сагласност на предлоге за израду два мрежна правила у области природног гаса ... >> Детаљније
2.9.2021 - Сагласност на подлоге за израду три мрежна правила у области природног гаса ... >> Детаљније
27.8.2021 - Мрежна правила о приључењу `на преносни и дистрибутивни систем електричне енергије ... >> Детаљније
8.7.2021 - АЕРС: Усвојене су измене и допуне методологија за одређивање цена приступа системима за пренос односно дистрибуцију електричне енергијеАЕРС ... >> Детаљније
30.6.2021 - АЕРС: Усвојена Упутства за припрему мрежних правила у области електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
12.5.2021 - Подношење захтева за измену назива лиценце ... >> Детаљније
16.4.2021 - Одлука о вођењу пословних књига као књиговодствених евиденција за потребе регулације ... >> Детаљније
18.3.2021 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2021-2030. година ... >> Детаљније
21.1.2021 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2021. годину ... >> Детаљније
31.12.2020 - Сагласност на План развоја транспортног гасоводног система Транспортгас Србија ... >> Детаљније
24.12.2020 - Одлуке Савета АЕРС у области преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
17.12.2020 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
2.12.2020 - Усвојен финансијски план АЕРС за 2021. годину ... >> Детаљније
30.11.2020 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
24.11.2020 - Две деценије Регионалног удружења енергетских регулатора - ЕРРА ... >> Детаљније
19.11.2020 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2021. годину. ... >> Детаљније
19.11.2020 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2020-2029. и План инвестиција у преносни систем за период 2020-2022. ... >> Детаљније
14.10.2020 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2020/2021 ... >> Детаљније
28.8.2020 - Агенција за енергетику дала сагласност на план развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
29.7.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА за период 2020-2029. ... >> Детаљније
2.6.2020 - Савет АЕРС: Сагласност „ЕПС Дистрибуцији“ на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
27.5.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2020-2029. ... >> Детаљније
15.5.2020 - Сагласност на Правила о раду транспортног система за природни гас Гастранс д.о.о. ... >> Детаљније
16.4.2020 - Сагласност на правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
16.3.2020 - Организација рада АЕРС у време ванредног стања ... >> Детаљније
21.2.2020 - ГАСТРАНС д.о.о. издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
23.1.2020 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2020. годину ... >> Детаљније
2.12.2019 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2020. годину. ... >> Детаљније
29.11.2019 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
25.11.2019 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2020-2029. година ... >> Детаљније
1.11.2019 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
17.10.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2019-2028. и План инвестиција за период 2019-2021. ... >> Детаљније
9.10.2019 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
30.9.2019 - Кристијан Зинглерсен нови директор ACER-a ... >> Детаљније
12.9.2019 - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода ... >> Детаљније
22.8.2019 - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
15.8.2019 - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
15.8.2019 - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
16.7.2019 - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система ... >> Детаљније
28.6.2019 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028. ... >> Детаљније
11.6.2019 - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије ... >> Детаљније
8.5.2019 - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе ... >> Детаљније
22.3.2019 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију ... >> Детаљније
8.3.2019 - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора ... >> Детаљније
5.3.2019 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
13.2.2019 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. ... >> Детаљније
12.2.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020. ... >> Детаљније
25.1.2019 - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © 2021 Агенција за енергетику Републике Србије