English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Природни гас

Правила о раду транспортног система

У складу са чланом 248. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон и 40/21) оператор транспортног система, уз сагласност Агенције за енергетику, доноси Правила о раду транспортног система природног гаса, којима се ближе уређује приступ транспортном систему за природни гас и услови његовог коришћења, начин планирања његовог развоја технички услови прикључења на транспортни систем, мерење, одржавање објеката на транспортном систему, размена података са операторима повезаних система и поступање у условима поремећаја и друга питања утврђена Законом.

Правилима о раду транспортног система уређују се и начин на који оператор транспортног система администрира трансакције на тржишту природног гаса и ближе утврђују права и обавезе учесника на тржишту који користе систем за транспорт природног гаса. Правила поред услова приступа транспортном систему, расподеле капацитета и управљањa преоптерећењем, уређују и начин утврђивања дневних количина природног гаса по корисницима транспортног система, правила балансирања система и начин обрачуна дебаланса зa случај одступањаи друге финансијске обавезе корисника система.

Правила о раду транспортног система можете преузети овде.


ТРЖИШТЕ
Тржиште природног гаса у Србији
Правила о промени снабдевача
ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕ
Правила о раду транспортног система
TYNDP- планови развоја
Сертификација
Програм за обезбеђивање недискриминаторног понашања
Правила о раду складишта
Изузећа за нову инфраструктуру
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм недискриминаторног понашања
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије