English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Природни гас

Тржиште природног гаса у Србији

У сектору природног гаса функционише билатерално тржиште.

Учесници на тржишту природног гаса су:

  • произвођачи;
  • снабдевачи;
  • јавни снабдевачи;
  • крајњи купци;
  • оператори транспортних система;
  • оператори дистрибутивних система и
  • оператор складишта.

Начин на који оператор транспортног система обавља послове организовања и администрирања тржишта природног гаса, као и оквир којим се ближе регулишу права и обавезе учесника на тржишту прописан је у Правилима о раду транспортног система. Закон о енергетици не предвиђа усвајање посебног прописа којим се уређује тржиште природног гаса, као што је случај у електроенергетском сектору (Правила тржишта)

Шема тржишта природног гаса


ТРЖИШТЕ
Тржиште природног гаса у Србији
Правила о промени снабдевача
ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕ
Правила о раду транспортног система
TYNDP- планови развоја
Сертификација
Програм за обезбеђивање недискриминаторног понашања
Правила о раду складишта
Изузећа за нову инфраструктуру
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм недискриминаторног понашања
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2023 Агенција за енергетику Републике Србије