English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

РЕГУЛАЦИЈА ЦЕНА

Природни гас

Цене природног гаса, као и услуга које пружају енергетски субјекти у обављању енергетских делатности су слободне, осим уколико није другачије уређено Законом о енергетици.

Регулисане су цене приступа систему за транспорт природног гаса, цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса, цена приступа складишту природног гаса и цена природног гаса за јавно снабдевање.

Јавно снабдевање природним гасом је продаја природног гаса домаћинствима и малим купцима по регулисаним ценама. Сви крајњи купци природног гаса имају право да слободно бирају снабдевача природним гасом на тржишту, али само домаћинства и мали купци имају право на јавно снабдевање (домаћинства и мали купци могу то право користити а могу и да изаберу снабдевача природним гасом на тржишту).

Графички приказ регулисаних и слободних цена за крајње купце у сектору природног гаса, можете преузети овде.

Регулација цена у сектору природног гаса врши се у складу са следећим принципима:

 • Покривање оправданих трошкова
  Регулација цена треба да омогући регулисаној компанији да из регулисане делатности оствари приход којим ће се покрити оправдани трошкови њеног пословања (оперативни трошкови и трошкови капитала), при чему се оправданим сматрају они трошкови који су неопходни и неизбежни (укључујући и одговарајући принос на ефикасно уложена средства и инвестиције) како би се регулисана делатност могла обављати сигурно и квалитетно. Покривање оправданих трошкова је кључно за обезбеђивање краткорочне сигурности снабдевања (кроз адекватно одржавање и ремонте постојеће инфраструктуре), као и за обезбеђење дугорочне сигурности снабдевања (благовременим инвестирањем у развој и изградњу капацитета, да би се обезбедила инфраструктура адекватна прогнозираном расту потрошње). Овим се обезбеђује одрживи развој гасног сектора.
 • Економска и енергетска ефикасност
  Економска и енергетска ефикасност се остварују кроз:

  - контролу оправданости трошкова енергетских субјеката као и њихових планова развоја (техничка ефикасност) и
  - оптималну структуру тарифа (алокативна ефикасност)

  Техничка ефикасност подразумева да се енергетска делатност обавља уз минималне трошкове који обезбеђују максималну поузданост рада система, како на кратак тако и на дуги рок.
  Алокативна ефикасност подразумева да цене дају економске сигнале купцима (за оптимално коришћење природног гаса, услуга складишта, транспорта и дистрибуције), као и власницима постојеће и будуће инфраструктуре (за одржавање постојеће и изградњу нове инфраструктуре). Алокативна ефикасност има за циљ максимизацију друштвеног благостања, тј. оптимални однос благостања потрошача и економског профита енергетског субјекта.
 • Недискриминација
  Принцип недискриминације подразумева да регулисане цене обезбеђују једнак положај исте категорије и групе купаца и корисника система у погледу начина одређивања регулисаних цена, без обзира на величину, власништво или друге карактеристике купаца и корисника система, као и спречавање међусобног субвенционисања између појединих купаца, категорија и група купаца, односно корисника система и између појединих делатности које обављају енергетски субјекти.
 • Ефикасност регулације
  Принцип ефикасне регулације подразумева минимизацију трошкова Агенције за спровођење регулације цена, као и трошкова регулисаних енергетских субјеката за извршавање обавеза које произилазе из прописаних регулаторних механизама и процедура.
 • Транспарентност
  Принцип транспарентности у регулацији цена подразумева да Агенција јавно објављује методологије за одређивање регулисаних цена и одлуке о давању сагласности на акта о регулисаним ценама које доносе енергетски субјекти (Службени гласник Републике Србије, интернет страница Агенције) као и друге информације о регулисаним ценама. Такође, Агенција подстиче транспарентност у регулацији цена и путем јавних консултација о предлозима методологија којима се одређују регулисане цене. • ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
  Како се формирају цене
  Методологије одређивања цена
  Сагласности на цене и образложења
  Регулисане цене
  Трошкови прикључења
  Статистика


  Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије