English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

РЕГУЛАЦИЈА ЦЕНА

Питања и одговори

 • Шта је то прекомерна снага?
  Прекомерна снага се обрачунава свим корисницима преносног система, корисницима дистрибутивног система на средњем напону и ниском напону којима се мери испоручена снага и купцима на ниском напону којима се мери испоручена снага и представља позитивну разлику између измерене максималне снаге и одобрене максималне снаге коју је купац захтевао приликом прикључења његовог објекта на систем. Ова разлика се плаћа по четвороструко већој цени од цене за одобрену снагу за кориснике преносног и дистрибутивног система односно двоструко већој цени од цене за обрачуску снагу за купце електричне енергије. Измерена снага се може смањити ако купац управља својом потрошњом - води рачуна о динамици укључивања апарата. Уколико купац не може да смањи снагу, може да захтева повећање одобрене снаге.
 • Шта је то прекомерна реактивна енергија?
  Прекомерна реактивна енергија се обрачунава свим корисницима преносног система, корисницима дистрибутивног система на средњем и ниском напону којима се мери реактивна енергија и купцима на ниском напону којима се мери реактивна енергија и представља разлику између измерене реактивне енергије и реактивне енергије која одговара фактору снаге cos(fi)=0,95. Ова енергија се плаћа по двоструко већој цени од цене за реактивну енергију. Потрошња реактивне енергије може да се смањи уградњом одговарајућих компензационих уређаја.
 • Шта је то трошак гарантованог снабдевача?
  Трошак гарантованог снабдевача је тарифа која се плаћа у истом износу сваког месеца за свако место испоруке, односно бројило. Ово није додатни трошак који се намеће купцу, већ је на тарифни елемент „место испоруке“ распоређен део укупних оправданих трошкова које има гарантовани снабдевач, без обзира на количину електричне енерије коју су потрошили купци. Због тога се ова тарифа обрачунава и у месецима када купац нема потрошње.
 • Да ли је купац оштећен ако је период обрачуна дужи или краћи од 30 дана?
  Број киловатчасова у зонама потрошње (зелена, плава и црвена) је одређен за потрошњу од 30 дана – што значи да је стандардни број дана у месецу 30. Уколико је између два обрачуна прошло мање или више од 30 дана, купац неће бити оштећен, јер ће му се број киловатчасова у свакој зони прерачунати сразмерно броју дана обрачунског периода, на следећи начин: број дана обрачунског периода / 30 Х граница зоне. На овај начин, границе зона се сразмерно дневно померају за 11,67 kWh (зелена) односно 53,33 kWh (плава). У оквиру зона задржава се остварени однос потрошње у вишој и нижој тарифи у укупној потрошњи.
 • Шта је то обрачунска снага?
  То је тарифа за купце за обрачун електричне енергије по тарифном елементу активна снага. За купце из категорије Широка потрошња (у којој је и група Домаћинства) ова тарифа се примењује на одобрену снагу, као највећу једновремену снагу укључених уређаја у стану/кући. За остале купце, ова тарифа се примењује на измерене вредности максималне активне снаге прикључених објеката, до нивоа одобреног приликом прикључења. Коришћена снага преко тог нивоа, тим купцима се обрачунава по тарифи прекомерна снага.
 • Како и зашто се плаћа обрачунска снага за купце - домаћинства?
  Обрачунска снага се плаћа сваког месеца, а обрачунава се тако што се одобрена снага (износ киловата) помножи са тарифом за обрачунску снагу. Прикључењем на систем, купац је уз захтев резервисао (узео у закуп) одређену снагу која му се одобрава и на тај начин се гарантује да ће у сваком моменту та снага бити купцу расположива без обзира на величину потрошње. Због тога се обрачунска снага плаћа и у месецима у којима нема потрошње.
 • Зашто тарифни систем није једноставнији него се уводе разне тарифе које га чине компликованим за разумевање?
  Применом једноставног тарифног система који је базиран на тзв. простој киловатсатној тарифи, која се често заговара (плаћало би се само дин/kWh), укупни трошкови би се алоцирали само на овај тарифни елемент и тарифа за енергију би у просеку адекватно порасла, да би се енергетском предузећу обезбедио исти потребан и оправдан приход. Међутим, то би довело до неправичне прерасподеле трошкова између купаца, тако што би се нпр. купцима са равномерном потрошњом, неоправдано повећао рачун, док би они са неравномерном потрошњом, енергију плаћали мање од реалних трошкова које својом неравномерном потрошњом изазивају (због њих се морају изградити и одржавати додатни капацитети у електранама и мрежама). Најочигледнији је пример викенд кућа, код којих се већи део године не би плаћало ништа, иако је мрежа и за те куће изграђена, постоје фиксни трошкови те мреже (одржавање и амортизација), а постоје и трошкови гарантованог снабдевача без обзира да ли потрошње има или нема. Постојање тарифних елемената за снагу и накнада за место испоруке, управо омогућава да се трошкови који постоје у систему, што правичније расподеле на купце.
 • Зашто постоје зоне потрошње?
  Постојање три зоне потрошње, зелене, плаве и црвене, има за циљ да подстакне рационалнију потрошњу електричне енергије, јер се на овај начин, неравномерна потрошња скупље електричне енергије нпр. за грејање, оправдано наплаћује од оних купаца који је и користе за те сврхе. Цена енергије из зеленог блока је најнижа, јер су трошкови електричне енергије најнижи када би сва домаћинства користила електричну енергију само за најосновније потребе. Оваква потрошња је сезонски равномерна и за њу се може обезбедити убедљиво најјефтинија производња, а преносни и дистрибутивни систем би били димензионисани према летњој потрошњи и били би оптимално искоришћени током целе године. Са друге стране, за електричну енергију из црвеног блока потребно је ангажовати најскупље капацитете или увозити електричну енергију у кратком зимском периоду када је она најскупља, а преносни и дистрибутивни системи се димензионишу према зимској потрошњи, због чега су и трошкови система већи.
 • Да ли још неко има блок тарифу?
  У великом броју земаља, ради стимулисања рационалне потрошње, примењује се блок тарифа (САД, Јапан, Јужноафричка Република, Аустралија и многе европске земље). Она представља савремени вид тарифирања који има за циљ подизање енергетске ефикасности, односно смањење потрошње електричне енергије. Блокови који се користе за обрачун утрошене електричне енергије могу да се уведу како за енергију тако и за снагу, у зависности од тога каква је структура и расположивост производних капацитета односно енергената које користе.
 • Да ли ће у појединим периодима године купци – домаћинства моћи да плаћају једну, а у другим другу обрачунску снагу (на пример, одсуство од више месеци, власници викенд- кућа...)?
  Снага се одређује према одобреној снази утврђеној одобрењем за прикључење. Ова снага је у сваком тренутку расположива купцу, па се у истом износу плаћа сваког месеца. И уколико нема потрошње (одсуство од више месеци, викендице...), купац плаћа одговарајућу снагу. Једино ако купац, сагласно закону, привремено одјави бројило (захтева обуставу испоруке), неће плаћати снагу. Ова обустава се може извршити на период од најкраће једну а најдуже две године.
 • Како купац – домаћинство да нађе своје одобрење за прикључење односно електроенергетску сагласност и види колика му је снага одобрена?
  Одобрена снага ће бити исказана у рачуну, према евиденцијама које има електродистрибуција. Према Уредби о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, за објекте са торфазним прикључком који немају одобрену снагу, сматра се да им је одобрена снага 17,25 kW (што одговара осигурачима од 25 А).
 • Да ли купац – домаћинство може да захтева промену снаге?
  Одобрена снага се може променити на основу решења које доноси електродистрибуција. Kупац може од електродистрибуције да захтева и да се замене главни топљиви осигурачи аутоматским осигурачима или да се замене постојећи аутоматски осигурачи аутоматским осигурачима веће или мање називне снаге – струје од постојећих, али све у оквиру снаге одобрене решењем. Електродистрибуција ће постојеће осигураче заменити аутоматским осигурачима који одговарају снази коју је купцу захтевао и тада ће се снага обрачунавати према уграђеном осигурачу. Трошкове промене сноси купац.
 • Ко подноси захтев за смањивање или повећавање снаге?
  Захтев може да поднесе само онај на чије име гласи одобрење за прикључење, односно власник или корисник објекта прикљученог на систем, односно лице које је закључило уговор о продаји електричне енергије. За групу купаца – домаћинства, то је, дакле, особа чије се име и презиме налазе на рачуну за испоручену електричну енергију.
 • Како купац – домаћинство да утврди колика му је снага потребна?
  Снага се одређује као сума појединачних снага електричних уређаја у домаћинству који ће бити истовремено укључени. Приликом доношења одлуке о избору потребне снаге, купац мора да утврди снагу свих важнијих електричних уређаја у домаћинству, као и потребу за њиховим једновременим укључивањем.
 • Колика је снага електричних уређаја у домаћинству?

  Електрични уређаји

  Снага (у kW)

  фрижидер и замрзивач

  0,3 до 1

  шпорет (једна грејна плоча)

  0,6 до 2

  мали бојлер (кухиња)

  до 2

  велики бојлер (купатило)

  до 2,5

  проточни бојлер

  6 до 18

  машина за судове

  2

  машина за веш

  2

  клима уређај

  0,8 до 2,7

  термоакумулационе пећи

  2,2 до 6

  електрични котлови за грејање

  12 до 36

  Остало (ТВ, радио, компјутер, сијалице)

  у суми 1-2

 • Каква је улога аутоматских осигурача у примени нових прописа?
  Улога аутоматских осигурача је да ограниче снагу до нивоа који је одобрен купцу и да штите мрежу од кварова на електричним уређајима или кућним инсталацијама.
 • Ко проверава да ли су код купца који плаћа одређену обрачунску снагу постављени одговарајући осигурачи?
  Електродистрибутивно предузеће проверава да ли осигурачи који су постављени код купца одговарају одобреној снази.
 • Ко одређује висину трошкова прикључења на систем за пренос односно дистрибуцију електричне енергије?
  Висину трошкова прикључења на систем за преносн, односнодистрибуцију електричне енергије утврђује енергетски субјекат за пренос, односно дистрибуцију електричне енергије у складу са методологијом за одређивање трошкова прикључења коју доноси Агенција за енергетику Републике Србије.
 • Шта садржи трошак прикључења на систем за пренос односно дистрибуцију електричне енергије?
  Трошак прикључења на систем за пренос односно дистрибуцију електричне енергије садржи трошкове опреме, уређаја и материјала, трошкове извођења радова, трошкове израде пројеката, прибављања потребне документације и део трошкова развоја мреже насталих због прикључења објекта, а у зависности од одобрене снаге.
 • Коме да се жалим на Решење о одобрењу за прикључење на преносни односно дистрибутивни електроенергетски систем?
  На Решење о одобрењу за прикључење на систем за пренос односно дистрибуцију електричне енергије може се поднети жалба Агенцији за енергетику Републике Србије у року од 15 дана од дана добијања Решења. Одлука Агенције по жалби је коначна и против ње се може покренути управни спор.
 • Који типови прикључака постоје?
  Према сложености и у зависности од техничких услова прикључења објекта на преносну, односно дистрибутивну мрежу, врсте и удаљености објекта од система, прикључци се разврставају на типске и индивидуалне. За типски прикључак се сагласно техничким условима типизира решење и упросечује трошак његове изградње, док се за индивидуални прикључак доноси јединствено техничко решење и израчунава стварни трошак изградње. Типски прикључак се, у зависности од броја мерних уређаја, разврстава на појединачни и групни типски прикључак. Појединачни и групни типски прикључак се дефинишу према месту где се поставља мерно разводни орман, захтеваној снази прикључења, броју фаза и врсти мреже (надземна или подземна) на коју се купац прикључује. Групни типски прикључак се дефинише и према броју мерних уређаја и намени потрошње (са и без грејања).
 • Ко све има обавезу да раздваја књиговодствене рачуне и чему то служи?
  Обавеза раздвајања књиговодствених рачуна за енергетске субјекте који обављају једну или више енергетских делатности чије су цене регулисане или који поред тих енергетске делатности обављају и друге енергетске, односно другу делатност која се у смислу Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/2014) не сматра енергетском делатношћу, утврђена је чланом 18. Закона о енергетици (члан 18. ставови 1 и 2: „ Енергетски субјект који обавља једну или више енергетских делатности чије су цене регулисане или који поред тих енергетских делатности обавља и друге енергетске, односно друге делатности које се у смислу овог закона не сматрају енергетским делатностима, дужан је да у циљу избегавања дискриминације, међусобног субвенционисања и поремећаја конкуренције у својим рачуноводственим интерним обрачунима води засебне рачуне за сваку од регулисаних енергетских делатности, укључујући снабдевање електричном енергијом по регулисаним ценама и збирно за друге делатности које се у смислу овог закона не сматрају енергетским делатностима и да сачини годишњи биланс стања и биланс успеха за сваку делатност појединачно, у складу са овим законом, као и законом којим се уређује положај привредних друштава и законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. Енергетски субјект из става 1. овог члана који има обавезу ревизије годишњих финансијских извештаја у складу са законом, дужан је да обезбеди ревизију годишњих финансијских извештаја која треба да потврди поштовање начела избегавања дискриминације и међусобног субвенционисања“. Чланом 389. Закона о енергетици прописано је да ће се новчаном казном од 1.500.000 од 3.000.000 динара казнити за привредни преступ енергетски субјект, односно друго правно лице ако не води засебне рачуне за сваку енергетску делатност у складу са овим законом, не изради годишњи биланс стања и биланс успеха и не обезбеди ревизију истог, сходно члану 18 овог закона. Истим чланом је прописано да ће се новчаном казном од 100.000 до 200.000 динара казнити за привредни преступ и одговорно лице у енергетском субјекту, односно другом правном лицу. • БИЛТЕН
  Билтен #614
  (22.7.2024)
  Архива ... >>

  ВЕСТИ
  4.7.2024 - Сагласности на План развоја и на План инвестиција дистрибутивног система ЕДС ... >> Детаљније
  12.4.2024 - Одобрења оперативних ограничења за производне објекте који се прикључују на преносни систем. ... >> Детаљније
  28.3.2024 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2023-2032. и План инвестиција за период 2023-2025 ... >> Детаљније
  1.2.2024 - Сагласност на Прагове максималне снаге за производне модуле ... >> Детаљније
  18.1.2024 - Сагласност на Правила ЕМС-а за обуставу и поновно покретање тржишних активности ... >> Детаљније
  21.12.2023 - Сагласности на План развоја транспортног гасоводног система Транспортгас Србија ... >> Детаљније
  21.12.2023 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система „ГАС БЕЧЕЈ“ И „ЈУГОРОСГАЗ“ ... >> Детаљније
  21.12.2023 - Критеријуми за одобравање изузећа за прикључење на мрежу производних јединица и објеката купаца ... >> Детаљније
  14.12.2023 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система „РЕСАВА-ГАС“ и „7.ОКТОБАР ... >> Детаљније
  11.12.2023 - Сагласност на правила o расподели преносних капацитета на граници између зона трговања Србије и Мађарске ... >> Детаљније
  11.12.2023 - Сагласност на План развоја дистрибутивног система природног гаса „СИГАС“ д.о.о..Пожега ѕа период 2023-2027 ... >> Детаљније
  30.11.2023 - сагласност на правила којима се уређује поступак и начин расподеле преносних капацитета на граници између зона трговања ... >> Детаљније
  10.11.2023 - Сагласности на прoцедуру за прикључење објекта на преносни систем и део дистрибутивног система којим управља оператор преносног система ... >> Детаљније
  10.11.2023 - Сагласности на Правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
  10.11.2023 - Сагласности на Правила за прикључење објеката на преносни систем ... >> Детаљније
  23.10.2023 - АЕРС: Сагласност на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
  23.10.2023 - Агенција за енергетику донела Методологију за обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије ... >> Детаљније
  16.10.2023 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА грејна сезона 2023/2024. ... >> Детаљније
  5.10.2023 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „Електродистрибуција Србије“ ... >> Детаљније
  28.9.2023 - Нова цена електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
  21.9.2023 - Нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
  18.8.2023 - Сагласност на план развоја дистрибутивног система природног гаса оператора дистрибутивног система „СОМБОР-ГАС“ д.о.о. ... >> Детаљније
  10.7.2023 - Јавне консултације: Нацрти Одлука о одређивању критеријума за одобравање изузећа за прикључење на мрежу објеката купаца и произвођача ... >> Детаљније
  4.7.2023 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2023-2032. ... >> Детаљније
  21.4.2023 - Сагласности на Правила о раду система за транспорт нафте нафтоводом ТРАНСНАФТА АД Панчево ... >> Детаљније
  28.3.2023 - НОВЕ ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ... >> Детаљније
  28.3.2023 - НОВА ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГАРАНТОВАНО СНАБДЕВАЊЕ ... >> Детаљније
  6.3.2023 - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА доо НОВИ САД за период 2022-2031. ... >> Детаљније
  21.2.2023 - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: План развоја транспортног система Yugorosgaz – Transport d.o.o. за период 2023-2032. ... >> Детаљније
  16.1.2023 - Сагласности на План развоја и на План инвестиција ОДС ЈКП „Стандард“ Ада ... >> Детаљније
  29.12.2022 - Сагласност на План инвестиција у преносни систем за период 2022-2024. ... >> Детаљније
  29.12.2022 - Усвојени Извештаји за 2022. годину ... >> Детаљније
  29.12.2022 - Утврђене цене помоћних и системских услуга у електроенергетском систему за 2023. годину ... >> Детаљније
  23.12.2022 - Сагласности на План инвестиција у дистрибутивни систем за период 2022-2024. ... >> Детаљније
  23.12.2022 - Одлуке Савета АЕРС у области преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
  1.12.2022 - Измене Правила о раду тржишта електричне енергије ... >> Детаљније
  28.11.2022 - Нова цена електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
  28.11.2022 - Нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
  14.11.2022 - Сагласност на правила којима се уређује поступак и начин расподеле преносних капацитета на граници између зона трговања за 2023. годину ... >> Детаљније
  20.10.2022 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2022/2023. ... >> Детаљније
  15.9.2022 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система природног гаса ЈКП „Стандард“ Ада ... >> Детаљније
  28.7.2022 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система природног гаса ЈКП „7. октобар“ Нови Кнежевац ... >> Детаљније
  28.7.2022 - Агенција за енергетику дала сагласност на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
  28.7.2022 - Нова цена електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
  15.7.2022 - Измене и допуне методологија у области природног гаса ... >> Детаљније
  1.7.2022 - АЕРС: Сагласност на нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
  1.7.2022 - Усвојене измене и допуне Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање. ... >> Детаљније
  27.6.2022 - Сагласност за услове за именовање лица и претходна сагласност на именовање лица одговорног за праћење програма усклађености оператора дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
  17.6.2022 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система природног гаса оператора „СОМБОР-ГАС“ д.о.о. ... >> Детаљније
  27.4.2022 - Јавна консултација: план развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2021-2030. ... >> Детаљније
  21.4.2022 - Сагласност на План развоја дистрибутивног система оператора ИНТЕРКЛИМА д.о.о. Врњачка Бања ... >> Детаљније
  1.4.2022 - АЕРС потврдио ГАСТРАНС-у д.о.о. сертификата као независног оператера транспорта ... >> Детаљније
  31.3.2022 - Почиње примена Правила о спречавању злоупотреба на велепродајном тржишту електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
  10.3.2022 - Савет АЕРС: Сагласност ЕМС-у на измене и допуне Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
  4.3.2022 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2021-2030. и План инвестиција за период 2021-2023. ... >> Детаљније
  10.2.2022 - Сагласност на Програм усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања оператора дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
  4.2.2022 - Утврђене цене помоћних и системских услуга у електроенергетском систему за 2022. годину ... >> Детаљније
  28.1.2022 - АЕРС: Усвојена Методологија за одређивање цена помоћних услуга и цена закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације ... >> Детаљније
  21.1.2022 - AЕРС: Сагласности на измену Правила о раду тржишта електричне енергије, ... >> Детаљније
  30.12.2021 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система ЕДС за период 2021-2030. и план инвестиција за период 2021-2023. ... >> Детаљније
  30.12.2021 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена електричне енергије и резервног снабдевања ... >> Детаљније
  29.11.2021 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу преносним капацитетима на границама између зона трговања за 2022. годину ... >> Детаљније
  25.11.2021 - АЕРС: Одлука о одређивању максималне откупне цене за потребе аукција за електричну енергију из ветроелектрана ... >> Детаљније
  4.11.2021 - АЕРС: Усвојенa Методологија за одређивање тржишне премије и Методологија за одређивање фид-ин тарифе ... >> Детаљније
  29.10.2021 - АЕРС: Сагласности на измене Правила о раду тржишта електричне енергије, ... >> Детаљније
  28.10.2021 - Усвојенe Методологија за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологија за одређивање максималне фид-ин тарифе за електричну енергију ... >> Детаљније
  28.10.2021 - Правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричлне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
  22.10.2021 - Јавна расправа о нацртима методологија за високоефикасну когенерацију и за микро-когенерацијске јединице и мале когенерације ... >> Детаљније
  22.10.2021 - АЕРС: Мишљење на Годишњи извештај о усклађености за 2020. годину ... >> Детаљније
  21.10.2021 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2021/2022. ... >> Детаљније
  11.10.2021 - Јавна расправа о Нацрту правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
  4.10.2021 - АЕРС: Јавна расправа о нацртима Методологије за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологије за одређивање максималне феед-ин тарифе за електричну енергију ... >> Детаљније
  24.9.2021 - Одобрене нове цене преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
  24.9.2021 - Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему електричне енергије ... >> Детаљније
  17.9.2021 - Сагласност на предлоге за израду два мрежна правила у области природног гаса ... >> Детаљније
  2.9.2021 - Сагласност на подлоге за израду три мрежна правила у области природног гаса ... >> Детаљније
  27.8.2021 - Мрежна правила о приључењу `на преносни и дистрибутивни систем електричне енергије ... >> Детаљније
  8.7.2021 - АЕРС: Усвојене су измене и допуне методологија за одређивање цена приступа системима за пренос односно дистрибуцију електричне енергијеАЕРС ... >> Детаљније
  30.6.2021 - АЕРС: Усвојена Упутства за припрему мрежних правила у области електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
  12.5.2021 - Подношење захтева за измену назива лиценце ... >> Детаљније
  16.4.2021 - Одлука о вођењу пословних књига као књиговодствених евиденција за потребе регулације ... >> Детаљније
  18.3.2021 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2021-2030. година ... >> Детаљније
  21.1.2021 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2021. годину ... >> Детаљније
  31.12.2020 - Сагласност на План развоја транспортног гасоводног система Транспортгас Србија ... >> Детаљније
  24.12.2020 - Одлуке Савета АЕРС у области преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
  17.12.2020 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
  2.12.2020 - Усвојен финансијски план АЕРС за 2021. годину ... >> Детаљније
  30.11.2020 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
  24.11.2020 - Две деценије Регионалног удружења енергетских регулатора - ЕРРА ... >> Детаљније
  19.11.2020 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2020-2029. и План инвестиција у преносни систем за период 2020-2022. ... >> Детаљније
  19.11.2020 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2021. годину. ... >> Детаљније
  14.10.2020 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2020/2021 ... >> Детаљније
  28.8.2020 - Агенција за енергетику дала сагласност на план развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
  29.7.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА за период 2020-2029. ... >> Детаљније
  2.6.2020 - Савет АЕРС: Сагласност „ЕПС Дистрибуцији“ на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
  27.5.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2020-2029. ... >> Детаљније
  15.5.2020 - Сагласност на Правила о раду транспортног система за природни гас Гастранс д.о.о. ... >> Детаљније
  16.4.2020 - Сагласност на правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
  16.3.2020 - Организација рада АЕРС у време ванредног стања ... >> Детаљније
  21.2.2020 - ГАСТРАНС д.о.о. издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
  23.1.2020 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2020. годину ... >> Детаљније
  2.12.2019 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2020. годину. ... >> Детаљније
  29.11.2019 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
  25.11.2019 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2020-2029. година ... >> Детаљније
  1.11.2019 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
  17.10.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2019-2028. и План инвестиција за период 2019-2021. ... >> Детаљније
  9.10.2019 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
  30.9.2019 - Кристијан Зинглерсен нови директор ACER-a ... >> Детаљније
  12.9.2019 - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода ... >> Детаљније
  22.8.2019 - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
  15.8.2019 - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
  15.8.2019 - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
  16.7.2019 - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система ... >> Детаљније
  28.6.2019 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028. ... >> Детаљније
  11.6.2019 - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије ... >> Детаљније
  8.5.2019 - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе ... >> Детаљније
  22.3.2019 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију ... >> Детаљније
  8.3.2019 - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора ... >> Детаљније
  5.3.2019 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
  13.2.2019 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. ... >> Детаљније
  12.2.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020. ... >> Детаљније
  25.1.2019 - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
  Архива ... >>

  Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије