English
 Све/Области Home

ЗАПОСЛЕЊЕ

Конкурс за пријем у радни однос:

На основу одлуке Савета Агенције од 30.09.2021. године


АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

расписује оглас за пријем у радни однос на одређено време четири приправника и то:

1. једног приправника на радно местo млађег стручног сарадника за управно-правне послове - Опис радног места

Услови:

 • висока школска спрема - правни факултет и
 • познавање рада на рачунару (MS Windows, MS Word, MS Power Point, интернет и e-mail).

2. једног приправника на радно место млађег стручног сарадника за нормативно-правне послове - Опис радног места

Услови:

 • висока школска спрема - правни факултет;
 • познавање рада на рачунару (MS Windows, MS Word, MS Power Point, интернет и e-mail).

3. два приправника на радно место млађег стручног сарадника за економско-финансијске послове - Опис радног места

Услови:

 • висока школска спрема - економски факултет;
 • знање енглеског језика и
 • познавање рада на рачунару (MS Windows; MS Word, MS Power Point, интернет и е-mail).

_____________________

Кандидати, у складу са захтеваним условима, треба да доставе:

 • потписану пријаву, у којој ће навести разлоге пријављивања и сопствено виђење свог доприноса функционисању Агенције,
 • биографске и радне податке (CV) и
 • доказ о потребној школској спреми.

Кандидати који буду примљени засноваће радни однос на одређено време. Након приправничког стажа, вршиће се провера стручне оспособљености полагањем испита и кандидати који успешно положе приправнички испит биће примљени у радни однос на неодређено време.


Наведену документацију треба доставити у оригиналу или овереној копији у року од 8 дана од дана објављивања огласа на следећу адресу:

 

Агенција за енергетику Републике Србије

Теразије 5

V спрат

11000 Београд

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

 

Овај оглас се објављује у дневном листу „Вечерње новости“, као и на интернет страници Агенције: www.aers.rs.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити на телефон 011/6350-130.

 
ОПИС ПОСЛОВА ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ:

Млађи стручни сарадник за управно-правне послове

Млађи стручни сарадник за управно-правне послове уз општа и појединачна упутства и редовни надзор руководиоца Сектора или запосленог кога он одреди, обавља следеће мање сложене управно-правне послове:

 • решавање по жалбама у мање сложеним предметима;
 • обраду представки и притужби које немају карактер жалбе и давање мишљење по захтевима потрошача везаним за прикључење на електроенергетски и систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса;
 • издавање лиценци, измену решења о издавању лиценце, утврђивање услова за одузимање лиценци и израду решења о одузимању или престанку лиценце, издавање одобрења за наставак рада енергетских објеката по одузимању лиценце енергетском субјекту;
 • покретање поступака у складу са казненим одредбама закона којим се уређује енергетика;
 • пружање стручне помоћи и података странкама у споровима који се решавају путем посредовања;
 • разматрање и припремање одговора по поднесцима физичких и правних лица у вези са неизвршавањем обавеза оператора система и снабедавача електричне енергије и природног гаса;
 • припрема извештаја за потребе и по захтеву надлежних државних органа о извршавању управних послова које Агенција обавља као поверене послове и
 • друге правне послове по налогу руководиоца сектора и председника Савета Агенције.
 • на врх

  Млађи стручни сарадник за нормативно-правне послове

  Млађи стручни сарадник за нормативно-правне послове уз општа и појединачна упутства и редовни надзор руководиоца Сектора или запосленог кога он одреди, обавља мање сложене нормативно-правне послове на:

 • изради предлога методологија, правила и других аката за чије је доношење овлашћен Савет Агенције;
 • изради предлога одлука којима се даје сагласност на регулисане цене, правила, планове, програме, ценовнике и друга акта енергетских субјеката на које Савет Агенције даје сагласност у складу са законом;
 • изради предлога одлука којима се утврђују цене системских услуга и закупа снаге, као и накнаде за одступање од квалитета снабдевања и испоруке електричне енергије и природног гаса;
 • припреми правних подлога за подношење иницијатива за доношење прописа из области које су у делокругу рада Агенције, односно за измене или допуне закона и других прописа из области енергетике;
 • давању стручних мишљења, упутстава, препорука и смерница за рад енергетских субјеката и примену аката које доноси Агенција;
 • изради предлога аката којима се прописују поступци у складу са законом;
 • учествовање у изради предлога мишљења и извештаја из надлежности Агенције;
 • учествовање у едукацији и пружању стручне помоћи енергетским субјектима ради правилне примене методологија и аката које доноси Савет Агенције;
 • учествовање у изради уговора, споразума и других аката облигационо- правног карактера и праћењу њиховог извршавања и
 • другим пословима по налогу руководиоца сектора и председника Савета Агенције.
 • на врх

  Млађи стручни сарадник за економско-финансијске послове

  Млађи стручни сарадник за економско-финансијске послове уз општа и појединачна упутства и редовни надзор руководиоца Сектора или запосленог кога он одреди, поред обавезне едукације из области регулације, обавља мање сложене послове који подразумевају располагање са одређеним економским знањима и алатима које је у стању да употреби по налогу руководиоца ради обављања појединих послова у склопу делокруга рада сектора:

 • учествује у припреми економских и других параметара за аналитичку документацију ради праћења поступања енергетских субјеката у погледу раздвајања рачуна по делатностима, изради економско-финансијских табела инфо правила за израчунавање цена и редовно извештавање;
 • учествује у праћењу функционисања тржишта енергије, као и поштовања принципа транспарентности и недискриминаторности од стране оператора тржишта, прати услове и трошкове прикључења на преносни или дистрибутивни систем нових произвођача електричне енергије;
 • прати из делокруга рада сектора ниво и ефективности отварања тржишта и конкуренције у трговини на велико и снабдевању крајњих купаца, укључујући и организовано тржиште електричне енергије, цене за домаћинства укључујући и претплатне системе наплате, проценат промене снабдевача, искључења и обуставе испоруке, извршење и накнаде за услугу одржавања;
 • учествује из делокруга свога рада на праћењу реализације планираних инвестиција и учествује у изради годишњег извештаја о реализованим инвестицијама које могу укључити и препоруку за измену планова;
 • учествује у поступку утврђивања и давања оцене о испуњености економско-финансијских услова енергетских субјеката у поступку издавања и одузимања лиценци;
 • учествује у припреми и ажурирању података за калкулатор цена
 • доставља податке за ажурирање сајта агенције о промени регулисаних цена као и о упоредним међународним прегледима цена електричне енергије и природног гаса;
 • учествује у пословима контроле прихода од алокације прекограничних капацитета на свим границама, смеровима и свим временским хоризонтима:
 • попуњава базе података АЕРС о економско-финансијским показатељима пословања енергетских субјеката и
 • друге послове по налогу руководиоца сектора и председника Савета Агенције.

  на врх

   

 •  
  БИЛТЕН
  Билтен #550
  (5.10.2021)
  Архива ... >>

  ВЕСТИ
  11.10.2021 - Јавна расправа о Нацрту правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
  4.10.2021 - АЕРС: Јавна расправа о нацртима Методологије за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологије за одређивање максималне феед-ин тарифе за електричну енергију ... >> Детаљније
  24.9.2021 - Одобрене нове цене преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
  24.9.2021 - Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему електричне енергије ... >> Детаљније
  17.9.2021 - Сагласност на предлоге за израду два мрежна правила у области природног гаса ... >> Детаљније
  2.9.2021 - Сагласност на подлоге за израду три мрежна правила у области природног гаса ... >> Детаљније
  27.8.2021 - Мрежна правила о приључењу `на преносни и дистрибутивни систем електричне енергије ... >> Детаљније
  8.7.2021 - АЕРС: Усвојене су измене и допуне методологија за одређивање цена приступа системима за пренос односно дистрибуцију електричне енергијеАЕРС ... >> Детаљније
  30.6.2021 - АЕРС: Усвојена Упутства за припрему мрежних правила у области електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
  12.5.2021 - Подношење захтева за измену назива лиценце ... >> Детаљније
  16.4.2021 - Одлука о вођењу пословних књига као књиговодствених евиденција за потребе регулације ... >> Детаљније
  18.3.2021 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2021-2030. година ... >> Детаљније
  21.1.2021 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2021. годину ... >> Детаљније
  31.12.2020 - Сагласност на План развоја транспортног гасоводног система Транспортгас Србија ... >> Детаљније
  24.12.2020 - Одлуке Савета АЕРС у области преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
  17.12.2020 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
  2.12.2020 - Усвојен финансијски план АЕРС за 2021. годину ... >> Детаљније
  30.11.2020 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
  24.11.2020 - Две деценије Регионалног удружења енергетских регулатора - ЕРРА ... >> Детаљније
  19.11.2020 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2021. годину. ... >> Детаљније
  19.11.2020 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2020-2029. и План инвестиција у преносни систем за период 2020-2022. ... >> Детаљније
  14.10.2020 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2020/2021 ... >> Детаљније
  28.8.2020 - Агенција за енергетику дала сагласност на план развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
  29.7.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА за период 2020-2029. ... >> Детаљније
  2.6.2020 - Савет АЕРС: Сагласност „ЕПС Дистрибуцији“ на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
  27.5.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2020-2029. ... >> Детаљније
  15.5.2020 - Сагласност на Правила о раду транспортног система за природни гас Гастранс д.о.о. ... >> Детаљније
  16.4.2020 - Сагласност на правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
  16.3.2020 - Организација рада АЕРС у време ванредног стања ... >> Детаљније
  21.2.2020 - ГАСТРАНС д.о.о. издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
  23.1.2020 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2020. годину ... >> Детаљније
  2.12.2019 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2020. годину. ... >> Детаљније
  29.11.2019 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
  25.11.2019 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2020-2029. година ... >> Детаљније
  1.11.2019 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
  17.10.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2019-2028. и План инвестиција за период 2019-2021. ... >> Детаљније
  9.10.2019 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
  30.9.2019 - Кристијан Зинглерсен нови директор ACER-a ... >> Детаљније
  12.9.2019 - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода ... >> Детаљније
  22.8.2019 - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
  15.8.2019 - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
  15.8.2019 - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
  16.7.2019 - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система ... >> Детаљније
  28.6.2019 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028. ... >> Детаљније
  11.6.2019 - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије ... >> Детаљније
  8.5.2019 - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе ... >> Детаљније
  22.3.2019 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију ... >> Детаљније
  8.3.2019 - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора ... >> Детаљније
  5.3.2019 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
  13.2.2019 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. ... >> Детаљније
  12.2.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020. ... >> Детаљније
  25.1.2019 - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
  Архива ... >>

  Copyright © 2021 Агенција за енергетику Републике Србије