English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

РЕГУЛАЦИЈА ЦЕНА

Електрична енергија

Цене електричне енергије, као и услуга које пружају енергетски субјекти у обављању енергетских делатности, су слободне, осим уколико није другачије уређено Законом о енергетици.

Регулисане су цене приступа систему за пренос и цене приступа систему за дистрибуцију електричне енргије за све кориснике система, као и цене помоћних услуга: примарне регулације, регулације напона, безнапонског покретања и острвског рада. Поред напред наведених могу бити регулисане и цене електричне енергије за гарантовано снабдевање и цене закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације.

Гарантовано снабдевање је јавна услуга којом се осигурава право домаћинстава и малих купаца на снабдевање електричном енергијом на територији Републике Србије по разумним, јасно упоредивим, транспарентним и недискриминаторним ценама. Сви крајњи купци електричне енергије имају право да слободно бирају снабдевача на тржишту, али само домаћинства и мали купци имају право на гарантовано снабдевање (домаћинства и мали купци могу то право користити, а могу и да изаберу снабдевача електричном енергијом на тржишту).

Графички приказ регулисаних и слободних цена за крајње купце у сектору електричне енергије, можете преузети овде.

Регулација цена у сектору електричне енергије врши се у складу са следећим принципима:

 • Покривање оправданих трошкова
  Регулација цена треба да омогући регулисаној компанији да из регулисане делатности оствари приход којим ће се покрити оправдани трошкови њеног пословања (оперативни трошкови и трошкови капитала), при чему се оправданим сматрају они трошкови који су неопходни и неизбежни (укључујући и одговарајући принос на ефикасно уложена средства и инвестиције) како би се регулисана делатност могла обављати сигурно и квалитетно. Покривање оправданих трошкова је кључно за обезбеђивање краткорочне сигурности снабдевања (кроз адекватно одржавање и ремонте постојеће инфраструктуре), као и за обезбеђење дугорочне сигурности снабдевања (благовременим инвестирањем у развој и изградњу капацитета, да би се обезбедила инфраструктура адекватна прогнозираном расту потрошње). Овим се обезбеђује одрживи развој електроенергетског сектора.
 • Економска и енергетска ефикасност
  Економска и енергетска ефикасност се остварују кроз:

  - контролу оправданости трошкова енергетских субјеката као и њихових планова развоја (техничка ефикасност) и
  - оптималну структуру тарифa (алокативна ефикасност).

  Техничка ефикасност подразумева да се енергетска делатност обавља уз минималне трошкове који обезбеђују максималну поузданост рада система, како на кратак тако и на дуги рок.
  Алокативна ефикасност подразумева да цене дају економске сигнале купцима (за оптимално коришћење електричне енергије, услуга преноса и дистрибуције), као и власницима постојеће и будуће инфраструктуре (за одржавање постојеће и изградњу нове инфраструктуре). Алокативна ефикасност има за циљ максимизацију друштвеног благостања, тј. оптимални однос благостања потрошача и економског профита енергетског субјекта.
 • Недискриминација
  Принцип недискриминације подразумева да регулисане цене обезбеђују једнак положај исте категорије и групе купаца и корисника система у погледу начина одређивања регулисаних цена, без обрзира на величиниу, власништво или друге карактеристике купаца и корисника система, као и спречавање међусобног субвенционисања између појединих купаца, категорија и група купаца, односно корисника система и између појединих делатности које обављају енергетски субјекти..
 • Ефикасност регулације
  Принцип ефикасне регулације подразумева минимизацију трошкова Агенције за спровођење регулације цена, као и трошкова регулисаних енергетских субјеката за извршавање обавеза које произилазе из прописаних регулаторних механизама и процедура.
 • Транспарентност
  Принцип транспарентности у регулацији цена подразумева да Агенција јавно објављује методологије за одређивање регулисаних цена и одлуке о давању сагласности на акта о регулисаним ценама које доносе енергетски субјекти (Службени гласник Републике Србије, интернет страница Агенције) као и друге информације о регулисаним ценама. Такође, Агенција подстиче транспарентност у регулацији цена и путем јавних консултација о предлозима методологија којима се одређују регулисане цене. • ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
  Како се формирају цене
  Методологије одређивања цена
  Сагласности на цене и образложења
  Цене
  Системске услуге
  Трошкови прикључења
  Статистика
  Извештај о потреби регулације цена и резервног снабдевања
  КАЛКУЛАТОР - цене електричне енергије за гарантовано снабдевање


  Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије