English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Природни гас

Правила о промени снабдевача

Агенција је донела Правила о промени снабдевача која су иста у области електричне енергије и природног гаса., и која се примењују у случјау када промену снабдевача тражи крајњи купац који има закључен уговор о потпуном снабдевању.

Сви крајњи купци природног гаса по Закону имају право на слободан избор снабдевача. Када крајњи купац изабере новог снабдевача и са њим уговори потпуно снабдевање природним гасом, он новом снабдевачу поднеси захтев за промену снабдевача у складу са овим правилима. Све даље активности по овом захтеву предузимају нови снабдевач и оператор система, тако да цео поступак не траје дуже од 21 дан, рачунајући од дана предаје уредног захтева (о времену у коме се најкасније може поднети захтев за промену снабдевача треба да води рачуна крајњи купац коме престаје уговор о снабдевању са тренутним снабдевачем). Када у поступку промене снабдевача оператор система утврди да крајњи купац испуњава прописане услове за промену снабдевача (нпр. регулисао je доспеле финансијске обавезе према тренутном снабдевачу и испуњава друге прописане услове), оператор система о томе обавештава све учеснике поступка најкасније 21. дана од дана предаје захтева.

Крајњем купцу који испуњава прописане услове за промену снабдевача оператор система очитаће стање на мерном уређају на дан када престаје снабдевање уговорено са тренутним снабдевачем тако да даном очитавања отпочне снабдевање по уговору који је закључио са новим снабдевачем (тзв. дан промене снабдевача), ког дана балансна одговорност за место примопредаје крајњег купца прелази на новог снабдевача.

Промена снабдевача је бесплатна за купца.

Шема поступка промене снабдевача на захтев купца


ТРЖИШТЕ
Тржиште природног гаса у Србији
Правила о промени снабдевача
ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕ
Правила о раду транспортног система
TYNDP- планови развоја
Сертификација
Програм за обезбеђивање недискриминаторног понашања
Правила о раду складишта
Изузећа за нову инфраструктуру
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм недискриминаторног понашања
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије