English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Електрична енергија

Правила о праћењу техничких и комерцијалних показатеља и регулисању квалитета испоруке и снабдевања електричном енергијом и природним гасом

Агенција је донела Правила о праћењу техничких и комерцијалних показатеља и регулисању квалитета испоруке и снабдевања и за електричну енергију и природни гас. Овим правилима успостављају се оквири за прикупљање података везаних за квалитет испоруке и снабдевања на уједначен начин како у сектору електричне енергије тако и у сектору природног гаса.

Циљ доношења Правила је да се унапред пропише начин и врста података које прикупљају енергетски субјекати који се баве делатностима преноса електричне енергије, транспорта природног гаса, дистрибуције и снабдевања електричном енергијом и природним гасом.

Као техничке показатеље квалитета испоруке ова Правила дефинишу поузданост рада система и квалитет електричне енергије, односно природног гаса, а као комерцијалне показатеље квалитета испоруке односно снабдевања, благовременост извршавања прописаних обавеза од утицаја на квалитет испоруке, односно квалитет снабдевања електричном енергијом и природним гасом.

Показатељи квалитета испоруке и снабдевања се утврђују на годишњем нивоу, а подаци дефинисани правилима, на основу којих се утврђују показатељи, Агенцији се достављају и у краћим временским интервалима – месечно, квартално или полугодишње.

Агенција ће на крају године, на основу прикупљених података, сачинити годишњи извештај, који ће бити упоредив, како по годинама за једног енергетског субјекта, тако и међусобно по енергетским субјектима који обављају исту енергетску делатност. Агенција ће извештаје и анализу достављених података објављивати на својој интернет страници.

Ови подаци ће омогућити Агенцији да у каснијим фазама регулације квалитета испоруке и снабдевања дефинише потребан ниво квалитета, односно да успостави стандарде квалитета испоруке и снабдевања, а након периода праћења и прикупљања података, и да одреди износе за евентуалне казне и компензационе накнаде у случајевима када нису испуњени стандарди квалитета.

Правила о праћењу техничких и комерцијалних показатеља и регулисању квалитета испоруке и снабдевања електричном енергијом и природним гасом


ТРЖИШТЕ
Тржиште природног гаса у Србији
Правила о промени снабдевача
ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕ
Правила о раду транспортног система
TYNDP- планови развоја
Сертификација
Програм за обезбеђивање недискриминаторног понашања
Правила о раду складишта
Изузећа за нову инфраструктуру
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм недискриминаторног понашања
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2023 Агенција за енергетику Републике Србије