English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

Управљање и организација

Агенцијом управља Савет Агенције, кога бира Народна скупштина, по основу јавног конкурса, из реда истакнутих стручњака из области енергетике. Савет Агенције чине председник и четири члана, који се бирају на период од пет до седам година. Председник Савета се бира на период од седам година, а по два члана Савета се бирају на период од шест, односно пет година. Савет Агенције за свој рад одговара Народној скупштини.

Имајући у виду послове који су у надлежности Агенције, као и статус реформи енергетског сектора у Србији, Агенција је организована у четири сектора.

Потребaн степен међусобне координације у обављању комплексних мултидисциплинарних послова успостављен је у оквиру хоризонталних тимова који укључују стручњаке из различитих сектора.


У Сектору за енергетско-техничке послове обављају се следећи послови:

1. припрема и анализа енергетско-техничких података и подлога потребних за утврђивање и унапређење методологија за обрачун трошкова прикључка на систем за пренос, транспорт и дистрибуцију енергије и одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа и коришћења система за пренос, транспорт и дистрибуцију енергије, одређивање тарифних елемената за обрачун електричне енергије, природног гаса и топлотне енергије произведене у термоелектранама-топланама за тарифне купце, као и за доношење и унапређење тарифних система за: обрачун електричне енергије и природног гаса за тарифне купце, приступ и коришћење система за пренос, транспорт и дистрибуцију енергије и објеката за складиштење природног гаса;

2. анализа енергетско-техничких података и планираних инвестиција енергетских субјеката, ради утврђивања максимално одобреног прихода у поступку давања мишљења на цене енергије и услуга, праћење техничких губитака у преносним, транспортним и дистрибутивним системима и иницирање доношења и праћење реализације програма за њихово смањење;

3. унапређење тарифних система ради стимулисања комбиноване производње електричне и топлотне енергије и коришћења обновљивих извора енергије, као и повећања енергетске ефикасности и обезбеђивање ефикасније заштите животне средине, праћење примене мера одрживог развоја енергетике;

4. анализа предлога правила о раду преносног, транспортног и дистрибутивног система и складишног система за природни гас, као и правила о раду тржишта електричне енергије, која предлажу енергетски субјекти, ради давања сагласности Агенције, праћење примене правила и припрема предлога за њихову измену;

5. утврђивање испуњености техничких и других услова за издавање и одузимање лиценце;

6. припрема енергетско-техничких подлога за отварање тржишта енергије и надзор над тржиштем енергије, а нарочито у погледу унапређења конкурентности, примене принципа недискриминације, обезбеђивања слободног приступа преносним капацитетима и унапређења транспарентности;

7. усмеравање активности на побољшању квалитета испоруке електричне енергије и природног гаса и припрема подлога за унапређење система мерења и начина извештавања Агенције;

8. развој база техничких и енергетских података потребних за праћење обављања регулисаних енергетских делатности и пружање стручне помоћи енергетским субјектима у оквиру права и дужности Агенције утврђених законом;

9. учешће у стручном раду регионалних и других међународних и домаћих организација;

10. учешће у изради прописа и других аката за чије доношење је законом овлашћена Агенција и

11. други послови из делокруга рада Агенције по одлуци Савета Агенције.

на врх


У Сектору за економско-финансијске послове обављају се следећи послови:

1. израда економско-финансијских подлога за израду тарифних система за обрачун електричне енергије и природног гаса и тарифних система за приступ и коришћење система за пренос, транспорт и дистрибуцију енергије, као и складиштења природног гаса,

2. израда економско-финансијских показатеља за процену трошкова енергетских субјеката и других економских параметара за израду методологије за одређивање тарифних елемената за обрачун цена електричне енергије, природног гаса, топлотне енергије и транспорт нафте и деривата нафте и за израду критеријума, односно методологије за обрачун трошкова прикључка на систем за пренос, транспорт и дистрибуцију енергије, обрада елемената за оцену економских услова који чине садржину правила о раду преносног и дистрибутивног система и складишног система за природни гас,

3. прибављање, обрада и анализа економских показатеља о пословању енергетских субјеката у вези са обављањем њихове делатности и потребним улагањима у изградњу, одржавање и ревитализацију енергетских објеката,

4. аналитичка процена економских показатеља на основу којих енергетски субјекти образују цене енергије и услуга за тарифне купце, у поступку давање мишљења Агенције на акт о образовању цена,

5. унапређивање процеса регулације и увођење нових метода из домена економско-финансијских послова,

6. израда економско-финансијске аналитичке и статистичке основе за праћење пословања регулисаних предузећа,

7. хармонизација економско-финансијских података са земљама у региону,

8. сарадња и извештавање регионалних регулаторних тела из домена пословања сектора,

9. утврђивање и давање оцене о испуњености економско-финансијских услова енергетских субјеката у поступку издавања и одузимања лиценци,

10. утврђивање економско-финансијских параметара на основу којих Агенција утврђује висину накнаде за издавање лиценце,

11. учешће у изради прописа и других аката за чије доношење је, законом, овлашћена Агенција, као и

12. други послови из делокруга рада Агенције по одлуци Савета.

на врх


У Сектору за правне послове обављају се следећи послови:

1. нормативно-правни послови на:изради тарифних система за обрачун електричне енергије и природног гаса за тарифне купце и за приступ и коришћење система за пренос, транспорт и дистрибуцију енергије и складиштење природног гаса, изради методологија, критеријума и других правних аката за чије доношење је овлашћена Агенција, изради одлука и других правних аката за давање сагласности на правила о раду оператора система, давање мишљења на акта којима се утврђују цене енергије и о примени аката које доноси Агенција, учествовање у изради аката облигационо-правног карактера закључених у оквиру редовног пословања Агенције (уговори, споразуми,пораванања и сл.), као и праћењу њиховог извршавања , послове везане за праћење прописа који имају непосредно значај или су од посредног утицаја за рад Агенције и давање стручних мишљења ради обавештавања Савета и запослених у Агенцији;

2. управни и други правни послови који се односе на: издавање и одузимању лиценци, одлучивање по жалбама изјављеним на акта енергетских субјеката о одбијању прикључка на систем, одлучивање по жалбама изјављеним на акте оператора система о одбијању приступа на систем за пренос, транспосрт и дистрибуцију енергије, односно складиштење природног гаса, припрему правних аката о утврђивању услова за стицање статуса квалификованог купца, послове везане за радно-правне односе и људске ресурсе и друге правне послове везане за рад Агенције и Савета Агенције;

3. системско-правни послови на: припреми аналитичке основе за утврђивање правног оквира за регулисање питања и односа из делокруга рада Агенције, анализи прописа Европске уније из области енергетике, споразума и других аката облигационо-правног карактера закључених на регионалном нивоу или између енергетских субјеката, изради дела програма рада Агенције, извештаја о раду, финансијског плана и других аката са становишта системско правних решења и њихове правне обраде и други правни послови који се обављају у процесу рада и пословања Агенције;

4. заступање Агенције у споровима пред судовима и другим државним ораганима,

5. пружање стручне помоћи енергетским субјектима у оквиру права и дужности Агенције утврђених законом, као и

6. други послови из делокруга рада Агенције по одлуци Савета.

на врх


У Сектору за организационе и опште послове обављају се следећи послови:

1. израда правилника, одлука, упутстава, смерница и других правних аката којима се уређује рад и пословање Агенције, остварују права и обавезе запослених из радног односа, спроводе прописи из области рада и заштите здравља на раду, припрема и спроводи поступак јавних набавки, управљање кадровима,

2. односи са јавношћу,

3. припрема материјала који се разматрају на седницама Савета Агенције и извршавање оперативних и других административних послова за потребе рада Савета Агенције,

4. развој, имплементација и одржавање информационог система, одржавање и унапређивање софтвера, техничка подршка корисницима система и израда и одржавање веб-странице Агенције,

5. јавне набавке,

6. успостављање и вођење евиденција пријема поднесака, њихово класификовање и распоређивање организационим јединицама, архивирање предмета по завршетку обраде, експедиција донетих аката подносиоцима захтева, односно субјектима на које се односе,

7. рачуноводствено-финансијски послови за потребе Агенције,

8. спровођење поступка објављивања аката који подлежу, према Статуту или по одлуци Савета Агенције јавном објављивању,

9. организовање курирске службе,

10. организовање, евидентирање и чување прописа, судксе праксе, стручних публикација и других стручних материјала и обављање других административних послова,

11. други послови из делокруга рада Агенције по одлуци Савета.

на врх


БИЛТЕН
Билтен #613
(9.7.2024)
Архива ... >>

ВЕСТИ
4.7.2024 - Сагласности на План развоја и на План инвестиција дистрибутивног система ЕДС ... >> Детаљније
12.4.2024 - Одобрења оперативних ограничења за производне објекте који се прикључују на преносни систем. ... >> Детаљније
28.3.2024 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2023-2032. и План инвестиција за период 2023-2025 ... >> Детаљније
1.2.2024 - Сагласност на Прагове максималне снаге за производне модуле ... >> Детаљније
18.1.2024 - Сагласност на Правила ЕМС-а за обуставу и поновно покретање тржишних активности ... >> Детаљније
21.12.2023 - Сагласности на План развоја транспортног гасоводног система Транспортгас Србија ... >> Детаљније
21.12.2023 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система „ГАС БЕЧЕЈ“ И „ЈУГОРОСГАЗ“ ... >> Детаљније
21.12.2023 - Критеријуми за одобравање изузећа за прикључење на мрежу производних јединица и објеката купаца ... >> Детаљније
14.12.2023 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система „РЕСАВА-ГАС“ и „7.ОКТОБАР ... >> Детаљније
11.12.2023 - Сагласност на правила o расподели преносних капацитета на граници између зона трговања Србије и Мађарске ... >> Детаљније
11.12.2023 - Сагласност на План развоја дистрибутивног система природног гаса „СИГАС“ д.о.о..Пожега ѕа период 2023-2027 ... >> Детаљније
30.11.2023 - сагласност на правила којима се уређује поступак и начин расподеле преносних капацитета на граници између зона трговања ... >> Детаљније
10.11.2023 - Сагласности на прoцедуру за прикључење објекта на преносни систем и део дистрибутивног система којим управља оператор преносног система ... >> Детаљније
10.11.2023 - Сагласности на Правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
10.11.2023 - Сагласности на Правила за прикључење објеката на преносни систем ... >> Детаљније
23.10.2023 - АЕРС: Сагласност на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
23.10.2023 - Агенција за енергетику донела Методологију за обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије ... >> Детаљније
16.10.2023 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА грејна сезона 2023/2024. ... >> Детаљније
5.10.2023 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „Електродистрибуција Србије“ ... >> Детаљније
28.9.2023 - Нова цена електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
21.9.2023 - Нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
18.8.2023 - Сагласност на план развоја дистрибутивног система природног гаса оператора дистрибутивног система „СОМБОР-ГАС“ д.о.о. ... >> Детаљније
10.7.2023 - Јавне консултације: Нацрти Одлука о одређивању критеријума за одобравање изузећа за прикључење на мрежу објеката купаца и произвођача ... >> Детаљније
4.7.2023 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2023-2032. ... >> Детаљније
21.4.2023 - Сагласности на Правила о раду система за транспорт нафте нафтоводом ТРАНСНАФТА АД Панчево ... >> Детаљније
28.3.2023 - НОВЕ ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ... >> Детаљније
28.3.2023 - НОВА ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГАРАНТОВАНО СНАБДЕВАЊЕ ... >> Детаљније
6.3.2023 - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА доо НОВИ САД за период 2022-2031. ... >> Детаљније
21.2.2023 - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: План развоја транспортног система Yugorosgaz – Transport d.o.o. за период 2023-2032. ... >> Детаљније
16.1.2023 - Сагласности на План развоја и на План инвестиција ОДС ЈКП „Стандард“ Ада ... >> Детаљније
29.12.2022 - Сагласност на План инвестиција у преносни систем за период 2022-2024. ... >> Детаљније
29.12.2022 - Усвојени Извештаји за 2022. годину ... >> Детаљније
29.12.2022 - Утврђене цене помоћних и системских услуга у електроенергетском систему за 2023. годину ... >> Детаљније
23.12.2022 - Сагласности на План инвестиција у дистрибутивни систем за период 2022-2024. ... >> Детаљније
23.12.2022 - Одлуке Савета АЕРС у области преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
1.12.2022 - Измене Правила о раду тржишта електричне енергије ... >> Детаљније
28.11.2022 - Нова цена електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
28.11.2022 - Нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
14.11.2022 - Сагласност на правила којима се уређује поступак и начин расподеле преносних капацитета на граници између зона трговања за 2023. годину ... >> Детаљније
20.10.2022 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2022/2023. ... >> Детаљније
15.9.2022 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система природног гаса ЈКП „Стандард“ Ада ... >> Детаљније
28.7.2022 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система природног гаса ЈКП „7. октобар“ Нови Кнежевац ... >> Детаљније
28.7.2022 - Агенција за енергетику дала сагласност на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
28.7.2022 - Нова цена електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
15.7.2022 - Измене и допуне методологија у области природног гаса ... >> Детаљније
1.7.2022 - АЕРС: Сагласност на нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
1.7.2022 - Усвојене измене и допуне Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање. ... >> Детаљније
27.6.2022 - Сагласност за услове за именовање лица и претходна сагласност на именовање лица одговорног за праћење програма усклађености оператора дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
17.6.2022 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система природног гаса оператора „СОМБОР-ГАС“ д.о.о. ... >> Детаљније
27.4.2022 - Јавна консултација: план развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2021-2030. ... >> Детаљније
21.4.2022 - Сагласност на План развоја дистрибутивног система оператора ИНТЕРКЛИМА д.о.о. Врњачка Бања ... >> Детаљније
1.4.2022 - АЕРС потврдио ГАСТРАНС-у д.о.о. сертификата као независног оператера транспорта ... >> Детаљније
31.3.2022 - Почиње примена Правила о спречавању злоупотреба на велепродајном тржишту електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
10.3.2022 - Савет АЕРС: Сагласност ЕМС-у на измене и допуне Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
4.3.2022 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2021-2030. и План инвестиција за период 2021-2023. ... >> Детаљније
10.2.2022 - Сагласност на Програм усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања оператора дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
4.2.2022 - Утврђене цене помоћних и системских услуга у електроенергетском систему за 2022. годину ... >> Детаљније
28.1.2022 - АЕРС: Усвојена Методологија за одређивање цена помоћних услуга и цена закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације ... >> Детаљније
21.1.2022 - AЕРС: Сагласности на измену Правила о раду тржишта електричне енергије, ... >> Детаљније
30.12.2021 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система ЕДС за период 2021-2030. и план инвестиција за период 2021-2023. ... >> Детаљније
30.12.2021 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена електричне енергије и резервног снабдевања ... >> Детаљније
29.11.2021 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу преносним капацитетима на границама између зона трговања за 2022. годину ... >> Детаљније
25.11.2021 - АЕРС: Одлука о одређивању максималне откупне цене за потребе аукција за електричну енергију из ветроелектрана ... >> Детаљније
4.11.2021 - АЕРС: Усвојенa Методологија за одређивање тржишне премије и Методологија за одређивање фид-ин тарифе ... >> Детаљније
29.10.2021 - АЕРС: Сагласности на измене Правила о раду тржишта електричне енергије, ... >> Детаљније
28.10.2021 - Усвојенe Методологија за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологија за одређивање максималне фид-ин тарифе за електричну енергију ... >> Детаљније
28.10.2021 - Правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричлне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
22.10.2021 - Јавна расправа о нацртима методологија за високоефикасну когенерацију и за микро-когенерацијске јединице и мале когенерације ... >> Детаљније
22.10.2021 - АЕРС: Мишљење на Годишњи извештај о усклађености за 2020. годину ... >> Детаљније
21.10.2021 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2021/2022. ... >> Детаљније
11.10.2021 - Јавна расправа о Нацрту правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
4.10.2021 - АЕРС: Јавна расправа о нацртима Методологије за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологије за одређивање максималне феед-ин тарифе за електричну енергију ... >> Детаљније
24.9.2021 - Одобрене нове цене преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
24.9.2021 - Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему електричне енергије ... >> Детаљније
17.9.2021 - Сагласност на предлоге за израду два мрежна правила у области природног гаса ... >> Детаљније
2.9.2021 - Сагласност на подлоге за израду три мрежна правила у области природног гаса ... >> Детаљније
27.8.2021 - Мрежна правила о приључењу `на преносни и дистрибутивни систем електричне енергије ... >> Детаљније
8.7.2021 - АЕРС: Усвојене су измене и допуне методологија за одређивање цена приступа системима за пренос односно дистрибуцију електричне енергијеАЕРС ... >> Детаљније
30.6.2021 - АЕРС: Усвојена Упутства за припрему мрежних правила у области електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
12.5.2021 - Подношење захтева за измену назива лиценце ... >> Детаљније
16.4.2021 - Одлука о вођењу пословних књига као књиговодствених евиденција за потребе регулације ... >> Детаљније
18.3.2021 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2021-2030. година ... >> Детаљније
21.1.2021 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2021. годину ... >> Детаљније
31.12.2020 - Сагласност на План развоја транспортног гасоводног система Транспортгас Србија ... >> Детаљније
24.12.2020 - Одлуке Савета АЕРС у области преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
17.12.2020 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
2.12.2020 - Усвојен финансијски план АЕРС за 2021. годину ... >> Детаљније
30.11.2020 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
24.11.2020 - Две деценије Регионалног удружења енергетских регулатора - ЕРРА ... >> Детаљније
19.11.2020 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2020-2029. и План инвестиција у преносни систем за период 2020-2022. ... >> Детаљније
19.11.2020 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2021. годину. ... >> Детаљније
14.10.2020 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2020/2021 ... >> Детаљније
28.8.2020 - Агенција за енергетику дала сагласност на план развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
29.7.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА за период 2020-2029. ... >> Детаљније
2.6.2020 - Савет АЕРС: Сагласност „ЕПС Дистрибуцији“ на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
27.5.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2020-2029. ... >> Детаљније
15.5.2020 - Сагласност на Правила о раду транспортног система за природни гас Гастранс д.о.о. ... >> Детаљније
16.4.2020 - Сагласност на правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
16.3.2020 - Организација рада АЕРС у време ванредног стања ... >> Детаљније
21.2.2020 - ГАСТРАНС д.о.о. издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
23.1.2020 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2020. годину ... >> Детаљније
2.12.2019 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2020. годину. ... >> Детаљније
29.11.2019 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
25.11.2019 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2020-2029. година ... >> Детаљније
1.11.2019 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
17.10.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2019-2028. и План инвестиција за период 2019-2021. ... >> Детаљније
9.10.2019 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
30.9.2019 - Кристијан Зинглерсен нови директор ACER-a ... >> Детаљније
12.9.2019 - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода ... >> Детаљније
22.8.2019 - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
15.8.2019 - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
15.8.2019 - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
16.7.2019 - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система ... >> Детаљније
28.6.2019 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028. ... >> Детаљније
11.6.2019 - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије ... >> Детаљније
8.5.2019 - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе ... >> Детаљније
22.3.2019 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију ... >> Детаљније
8.3.2019 - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора ... >> Детаљније
5.3.2019 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
13.2.2019 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. ... >> Детаљније
12.2.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020. ... >> Детаљније
25.1.2019 - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије