English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

РЕГУЛАЦИЈА ЦЕНА

Природни гас

Трошкови прикључења

Агенција доноси Методологију за оодређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса. Овом методологијом су дефинисане врсте и начин обрачуна трошкова за поједине врсте прикључака:

Оператори система доносе акт о висини трошкова прикључења, утврђених у складу са овом методологијом, заједно са нормативима за обрачун трошкова прикључења и јединичним трошковима за одређивање дела трошкова система, насталих због прикључења објеката на систем.

Акт о висини трошкова прикључења типских прикључака садржи и висину трошкова изградње типског прикључка по категоријама типског прикључка, висину трошкова изградње за случај истовремене изградње мреже и типског прикључка по категоријама, висину јединичног варијабилног трошка и трошка дела система које оператор утврђује у складу са методологијом.

Оператори система, на принципима јавности и недискриминације, обезбеђују подносиоцима захтева за издавање одобрења за прикључење увид у акта на основу којих се утврђује висина трошкова прикључења и начин утврђивања тих трошкова.

Уколико Агенција на основу достављених података, као и података које може захтевати у складу са Законом, оцени да оператор система није донео акте о висини трошкова прикључења у складу са овом методологијом, на захтев Агенције оператор система доставиће нови акт утврђен у свему у складу са овом методологијом, у року од 30 дана од дана писменог захтева Агенције.

Висина трошкова прикључења типским прикључцима се утврђује једном годишње, најкасније до 30. новембра текуће за следећу календарску годину, с тим што се може кориговати у току године, у случају раста индекса потрошачких цена за више од 10%, према објављеном податку органа надлежног за послове статистике, за период од доношења одлуке о утврђивању трошкова прикључења типским прикључцима до кориговања висине тих трошкова, о чему се извештава Агенција.

<< Back


ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Како се формирају цене
Методологије одређивања цена
Сагласности на цене и образложења
Регулисане цене
Трошкови прикључења
Статистика


Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије