English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Природни гас

Изузећа за нову инфраструктуру у области природног гаса

Сагласно Закону о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон и 40/21) (члан 288), нови инфраструктурни објекти гасоводног система (интерконектори или складишта природног гаса), могу се на захтев изузети од примене члана 224. закона, као и права на приступ из члана 283. став 1. закона, под следећим условима:

  1. да улагање у нови инфраструктурни објекат повећава конкурентност на тржишту и сигурност снабдевања;
  2. да је ризик улагања у нове инфраструктурне објекте такав да улагања неће бити ако се не одобри изузеће;
  3. да нови инфраструктурни објекти морају бити у власништву физичког или правног лица које послује у другом правном субјекту одвојеном од оператора система у оквиру кога ће нови инфраструктурни објекти бити изграђени;
  4. да корисници новог инфраструктурног објекта сносе трошкове за коришћење тог објекта;
  5. да изузеће не спречава конкуренцију, ефикасно функционисање унутрашњег тржишта природног гаса и ефикасан рад регулисаног система са којим су нови инфраструктурни објекти повезани.

Акт Министарства рударства и енергетике којим се ближе прописују услови за изузеће, садржина захтева за изузеће и садржина акта за изузеће може се преузети овде.

Агенција доноси акт о изузећу по прибављеном мишљењу Министарства и са мишљењем Министарства и детаљним образложењем објављује се у "Службеном гласнику" Републике Србије и на интернет страници Агенције.

Пре доношења акта о изузећу Агенција одлучује о правилима и механизмима за управљање и расподелу капацитета, која садрже и обавезу да се неискоришћени капацитет понуди на тржишту, а корисници инфраструктуре имају право да тргују својим уговореним капацитетима на тржишту.

У поступку доношења акта о изузећу, Агенција сарађује са Секретаријатом Енергетске заједнице на начин прописан Законом о енергетици, сагласно обавезама које произилазе из потврђених међународних уговора (Уговор о оснивању Енергетске заједнице).

Релевантне информације о поступцима изузећа за нову инфраструктуру можете преузети овде.


ТРЖИШТЕ
Тржиште природног гаса у Србији
Правила о промени снабдевача
ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕ
Правила о раду транспортног система
TYNDP- планови развоја
Сертификација
Програм за обезбеђивање недискриминаторног понашања
Правила о раду складишта
Изузећа за нову инфраструктуру
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм недискриминаторног понашања
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије