English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Питања и одговори

 • Да ли се плаћа царина за увоз и извоз електричне енергије у/из Републике Србије?
  АЕРС није надлежна за питање царинских дажбина. Треба се обратити надлежним царинским органима. На основу Уговора о оснивању Енергетске заједнице, ратификованог 2006. године, Република Србија је преузела обавезу да укине царинске дажбине и квантитативна ограничења увоза и извоза када се ради о електричној енергији и природном гасу за државе на које се Уговор односи.
 • У складу са Чланом 10.1.3 „Правила за расподелу прекограничних капацитета Јавног предузећа за пренос електричне енергије и управљање преносним системом „Електромрежа Србије“ (ЈП ЕМС) на границама регулационе области ЈП ЕМС за период 01/01– 31/01/2012, могуће је да дође до ограничења права на капацитет „услед планираних годишњих искључења прекограничних далековода ради редовних одржавања, услед Више силе или других непланираних/непредвиђених догађаја у електроенергетском систему.“ Појам „непланирани/непредвиђени догађаји“ није дефинисан у правилима и може да подразумева већи број догађаја који могу довести до ограничења и постоји ризик да би појам могао да подразумева ситуације и ван „хитних ситуација када оператор преносног система мора деловати хитно, а редиспечинг или компензацијска трговина (countertrading) нису могући“ што је заправо једина прилика у којој је дозвољено ограничење капацитета у складу са Уредбом 1228/2003 (Члан 6(2)). Молимо вас да разјасните појам „непланирани/непредвиђени догађаји“ (осим Више силе) у Члановима 10.1.3, 10.1.7 и 10.2.3 Правила за расподелу капацитета за 2012. годину.
  Ови Чланови не представљају никакве основе или могућност за ограничење капацитета ван онога што предвиђа Члан 6 (2) Уредбе 1228/2003 као једини могући разлог („хитне ситуације када оператор преносног система мора деловати хитно, а редиспечинг или компензацијска трговина (countertrading) нису могући“). Ово јасно проистиче из одредби Члана 10.3 Правила за расподелу капацитета који је уведен на инсистирање АЕРС-а. Како би се избегла било каква сумња по овом питању, макар била и сумња заснована на избору речи, учинићемо напоре како би се другачије дефинисале одредбе горе поменутих Чланова Правила за расподелу капацитета за 2013. годину.
 • Члан 10.1.8 „Правила за расподелу прекограничних капацитета Јавног предузећа за пренос електричне енергије и управљање преносним системом „Електромрежа Србије“ (ЈП ЕМС) у границама регулационе области ЈП ЕМС за период 01/01– 31/01/2012, даје дефиницију Више силе која гласи „Под Вишом силом се сматрају догађаји и околности који се нису могли предвидети, спречити, избећи и отклонити предузимањем мера које се примењују у циљу очувања сигурног и поузданог рада електроенергетског система, у складу са Правилима о раду преносног система, а који су наступили након спроведене алокационе процедуре, а нарочито елементарне непогоде, пожари, поплаве, земљотреси, ванредно стање и ратна дејства, као и мере и одлуке државних органа и организација оператора преносних система.“ Ова дефиниција Више силе подразумева и „мере државних органа и организација оператора преносних система“, што би могло пре да представља реакцију на ванредну ситуацију него саму ванредну ситуацију. Молимо вас да детаљније назначите које се мере државних органа и организација оператора преносних система поменутих у Члану 10.1.8 Правила за расподелу капацитета за 2012.годину могу сматрати Вишом силом. Молимо вас да појасните да ли само мере неопходне као хитна реакција на ванредну ситуацију могу довести до ограничења капацитета.
  Познато је да постоје различите нијансе у компаративном праву (као и у случају држава чланица ЕУ и других ТСО) када је реч о дефиницији Више силе. Без обзира на ову чињеницу и не желећи да се отвара непотребна научна дебата по овом питању, АЕРС ће тумачити одредбе Правила за расподелу капацитета на начин тако да само мере које су неопходне као хитна реакција на ванредну ситуацију могу довести до ограничења капацитета. • БИЛТЕН
  Билтен #613
  (9.7.2024)
  Архива ... >>

  ВЕСТИ
  4.7.2024 - Сагласности на План развоја и на План инвестиција дистрибутивног система ЕДС ... >> Детаљније
  12.4.2024 - Одобрења оперативних ограничења за производне објекте који се прикључују на преносни систем. ... >> Детаљније
  28.3.2024 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2023-2032. и План инвестиција за период 2023-2025 ... >> Детаљније
  1.2.2024 - Сагласност на Прагове максималне снаге за производне модуле ... >> Детаљније
  18.1.2024 - Сагласност на Правила ЕМС-а за обуставу и поновно покретање тржишних активности ... >> Детаљније
  21.12.2023 - Сагласности на План развоја транспортног гасоводног система Транспортгас Србија ... >> Детаљније
  21.12.2023 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система „ГАС БЕЧЕЈ“ И „ЈУГОРОСГАЗ“ ... >> Детаљније
  21.12.2023 - Критеријуми за одобравање изузећа за прикључење на мрежу производних јединица и објеката купаца ... >> Детаљније
  14.12.2023 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система „РЕСАВА-ГАС“ и „7.ОКТОБАР ... >> Детаљније
  11.12.2023 - Сагласност на правила o расподели преносних капацитета на граници између зона трговања Србије и Мађарске ... >> Детаљније
  11.12.2023 - Сагласност на План развоја дистрибутивног система природног гаса „СИГАС“ д.о.о..Пожега ѕа период 2023-2027 ... >> Детаљније
  30.11.2023 - сагласност на правила којима се уређује поступак и начин расподеле преносних капацитета на граници између зона трговања ... >> Детаљније
  10.11.2023 - Сагласности на прoцедуру за прикључење објекта на преносни систем и део дистрибутивног система којим управља оператор преносног система ... >> Детаљније
  10.11.2023 - Сагласности на Правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
  10.11.2023 - Сагласности на Правила за прикључење објеката на преносни систем ... >> Детаљније
  23.10.2023 - АЕРС: Сагласност на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
  23.10.2023 - Агенција за енергетику донела Методологију за обрачун неовлашћене потрошње електричне енергије ... >> Детаљније
  16.10.2023 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА грејна сезона 2023/2024. ... >> Детаљније
  5.10.2023 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „Електродистрибуција Србије“ ... >> Детаљније
  28.9.2023 - Нова цена електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
  21.9.2023 - Нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
  18.8.2023 - Сагласност на план развоја дистрибутивног система природног гаса оператора дистрибутивног система „СОМБОР-ГАС“ д.о.о. ... >> Детаљније
  10.7.2023 - Јавне консултације: Нацрти Одлука о одређивању критеријума за одобравање изузећа за прикључење на мрежу објеката купаца и произвођача ... >> Детаљније
  4.7.2023 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2023-2032. ... >> Детаљније
  21.4.2023 - Сагласности на Правила о раду система за транспорт нафте нафтоводом ТРАНСНАФТА АД Панчево ... >> Детаљније
  28.3.2023 - НОВЕ ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ... >> Детаљније
  28.3.2023 - НОВА ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГАРАНТОВАНО СНАБДЕВАЊЕ ... >> Детаљније
  6.3.2023 - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА доо НОВИ САД за период 2022-2031. ... >> Детаљније
  21.2.2023 - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: План развоја транспортног система Yugorosgaz – Transport d.o.o. за период 2023-2032. ... >> Детаљније
  16.1.2023 - Сагласности на План развоја и на План инвестиција ОДС ЈКП „Стандард“ Ада ... >> Детаљније
  29.12.2022 - Сагласност на План инвестиција у преносни систем за период 2022-2024. ... >> Детаљније
  29.12.2022 - Усвојени Извештаји за 2022. годину ... >> Детаљније
  29.12.2022 - Утврђене цене помоћних и системских услуга у електроенергетском систему за 2023. годину ... >> Детаљније
  23.12.2022 - Сагласности на План инвестиција у дистрибутивни систем за период 2022-2024. ... >> Детаљније
  23.12.2022 - Одлуке Савета АЕРС у области преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
  1.12.2022 - Измене Правила о раду тржишта електричне енергије ... >> Детаљније
  28.11.2022 - Нова цена електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
  28.11.2022 - Нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
  14.11.2022 - Сагласност на правила којима се уређује поступак и начин расподеле преносних капацитета на граници између зона трговања за 2023. годину ... >> Детаљније
  20.10.2022 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2022/2023. ... >> Детаљније
  15.9.2022 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система природног гаса ЈКП „Стандард“ Ада ... >> Детаљније
  28.7.2022 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система природног гаса ЈКП „7. октобар“ Нови Кнежевац ... >> Детаљније
  28.7.2022 - Агенција за енергетику дала сагласност на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
  28.7.2022 - Нова цена електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
  15.7.2022 - Измене и допуне методологија у области природног гаса ... >> Детаљније
  1.7.2022 - АЕРС: Сагласност на нове цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
  1.7.2022 - Усвојене измене и допуне Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање. ... >> Детаљније
  27.6.2022 - Сагласност за услове за именовање лица и претходна сагласност на именовање лица одговорног за праћење програма усклађености оператора дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
  17.6.2022 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система природног гаса оператора „СОМБОР-ГАС“ д.о.о. ... >> Детаљније
  27.4.2022 - Јавна консултација: план развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2021-2030. ... >> Детаљније
  21.4.2022 - Сагласност на План развоја дистрибутивног система оператора ИНТЕРКЛИМА д.о.о. Врњачка Бања ... >> Детаљније
  1.4.2022 - АЕРС потврдио ГАСТРАНС-у д.о.о. сертификата као независног оператера транспорта ... >> Детаљније
  31.3.2022 - Почиње примена Правила о спречавању злоупотреба на велепродајном тржишту електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
  10.3.2022 - Савет АЕРС: Сагласност ЕМС-у на измене и допуне Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
  4.3.2022 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2021-2030. и План инвестиција за период 2021-2023. ... >> Детаљније
  10.2.2022 - Сагласност на Програм усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања оператора дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
  4.2.2022 - Утврђене цене помоћних и системских услуга у електроенергетском систему за 2022. годину ... >> Детаљније
  28.1.2022 - АЕРС: Усвојена Методологија за одређивање цена помоћних услуга и цена закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације ... >> Детаљније
  21.1.2022 - AЕРС: Сагласности на измену Правила о раду тржишта електричне енергије, ... >> Детаљније
  30.12.2021 - Сагласности на План развоја дистрибутивног система ЕДС за период 2021-2030. и план инвестиција за период 2021-2023. ... >> Детаљније
  30.12.2021 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена електричне енергије и резервног снабдевања ... >> Детаљније
  29.11.2021 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу преносним капацитетима на границама између зона трговања за 2022. годину ... >> Детаљније
  25.11.2021 - АЕРС: Одлука о одређивању максималне откупне цене за потребе аукција за електричну енергију из ветроелектрана ... >> Детаљније
  4.11.2021 - АЕРС: Усвојенa Методологија за одређивање тржишне премије и Методологија за одређивање фид-ин тарифе ... >> Детаљније
  29.10.2021 - АЕРС: Сагласности на измене Правила о раду тржишта електричне енергије, ... >> Детаљније
  28.10.2021 - Усвојенe Методологија за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологија за одређивање максималне фид-ин тарифе за електричну енергију ... >> Детаљније
  28.10.2021 - Правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричлне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
  22.10.2021 - Јавна расправа о нацртима методологија за високоефикасну когенерацију и за микро-когенерацијске јединице и мале когенерације ... >> Детаљније
  22.10.2021 - АЕРС: Мишљење на Годишњи извештај о усклађености за 2020. годину ... >> Детаљније
  21.10.2021 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2021/2022. ... >> Детаљније
  11.10.2021 - Јавна расправа о Нацрту правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
  4.10.2021 - АЕРС: Јавна расправа о нацртима Методологије за одређивање максималне откупне цене за електричну енергију и Методологије за одређивање максималне феед-ин тарифе за електричну енергију ... >> Детаљније
  24.9.2021 - Одобрене нове цене преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
  24.9.2021 - Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему електричне енергије ... >> Детаљније
  17.9.2021 - Сагласност на предлоге за израду два мрежна правила у области природног гаса ... >> Детаљније
  2.9.2021 - Сагласност на подлоге за израду три мрежна правила у области природног гаса ... >> Детаљније
  27.8.2021 - Мрежна правила о приључењу `на преносни и дистрибутивни систем електричне енергије ... >> Детаљније
  8.7.2021 - АЕРС: Усвојене су измене и допуне методологија за одређивање цена приступа системима за пренос односно дистрибуцију електричне енергијеАЕРС ... >> Детаљније
  30.6.2021 - АЕРС: Усвојена Упутства за припрему мрежних правила у области електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
  12.5.2021 - Подношење захтева за измену назива лиценце ... >> Детаљније
  16.4.2021 - Одлука о вођењу пословних књига као књиговодствених евиденција за потребе регулације ... >> Детаљније
  18.3.2021 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2021-2030. година ... >> Детаљније
  21.1.2021 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2021. годину ... >> Детаљније
  31.12.2020 - Сагласност на План развоја транспортног гасоводног система Транспортгас Србија ... >> Детаљније
  24.12.2020 - Одлуке Савета АЕРС у области преноса и дистрибуције електричне енергије ... >> Детаљније
  17.12.2020 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
  2.12.2020 - Усвојен финансијски план АЕРС за 2021. годину ... >> Детаљније
  30.11.2020 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
  24.11.2020 - Две деценије Регионалног удружења енергетских регулатора - ЕРРА ... >> Детаљније
  19.11.2020 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2020-2029. и План инвестиција у преносни систем за период 2020-2022. ... >> Детаљније
  19.11.2020 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2021. годину. ... >> Детаљније
  14.10.2020 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2020/2021 ... >> Детаљније
  28.8.2020 - Агенција за енергетику дала сагласност на план развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
  29.7.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА за период 2020-2029. ... >> Детаљније
  2.6.2020 - Савет АЕРС: Сагласност „ЕПС Дистрибуцији“ на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
  27.5.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2020-2029. ... >> Детаљније
  15.5.2020 - Сагласност на Правила о раду транспортног система за природни гас Гастранс д.о.о. ... >> Детаљније
  16.4.2020 - Сагласност на правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
  16.3.2020 - Организација рада АЕРС у време ванредног стања ... >> Детаљније
  21.2.2020 - ГАСТРАНС д.о.о. издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
  23.1.2020 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2020. годину ... >> Детаљније
  2.12.2019 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2020. годину. ... >> Детаљније
  29.11.2019 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
  25.11.2019 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2020-2029. година ... >> Детаљније
  1.11.2019 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
  17.10.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2019-2028. и План инвестиција за период 2019-2021. ... >> Детаљније
  9.10.2019 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
  30.9.2019 - Кристијан Зинглерсен нови директор ACER-a ... >> Детаљније
  12.9.2019 - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода ... >> Детаљније
  22.8.2019 - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
  15.8.2019 - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
  15.8.2019 - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
  16.7.2019 - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система ... >> Детаљније
  28.6.2019 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028. ... >> Детаљније
  11.6.2019 - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије ... >> Детаљније
  8.5.2019 - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе ... >> Детаљније
  22.3.2019 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију ... >> Детаљније
  8.3.2019 - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора ... >> Детаљније
  5.3.2019 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
  13.2.2019 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. ... >> Детаљније
  12.2.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020. ... >> Детаљније
  25.1.2019 - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
  Архива ... >>

  Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије