English
 Све/Области Home

Делокруг рада Агенције

Агенција, сагласно Закону о енергетици и међународним споразумима, обавља следеће групе послова:

Регулација цена

У циљу обављања ове групе послова Агенција:

 • доноси методологије за одређивање:
  • цене приступа систему за пренос електричне енергије;
  • цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије;
  • цене приступа систему за транспорт природног гаса;
  • цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса;
  • цене приступа складишту природног гаса;
  • цене електричне енергије за јавно снабдевање;
  • цене природног гаса за јавно снабдевање;
  • цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима;
  • трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије и
  • трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса.
 • Утврђује:
  • цене системских услуга и објављује их
 • Oдобрава регулисане цене, почев од 01.10.2012. године.

Поред тога, Агенција је овлашћена да:

  • прати примену методологија и одобрених регулисаних цена;
  • доноси упутства и препоруке и даје смернице за примену методологија и других аката за чије доношење је овлашћена;
  • ближе утврђује начин, поступак и рокове за достављање података и документације неопходних за рад Агенције;
  • ближе утврђује начин, поступак и рокове за вођење књиговодствених евиденција за потребе регулације и за спровођење поступка раздвајања рачуна и других поступака утврђених законом;
  • захтева измену правила о раду система и раду тржишта, као и других аката у складу са Законом и
  • захтева од енергетских субјеката достављање података и документације неопходних за рад Агенције, у року који не може бити краћи од осам дана од дана пријема захтева.

на врх

Лиценцирање енергетских субјеката за обављање енергетских делатности

Група послова која се односи на лиценцирање енергетских субјеката за обављање енергетских делатности (осим за делатности из области топлотне енергије), а Агенција их обавља као послове државне управе који су јој поверени Законом (поверени послови), обухвата:

 • издавање лиценци за обављање енергетских делатности;
 • одузимање лиценци;
 • праћење испуњености услова за лиценцирање;
 • вођење регистра издатих и одузетих лиценци.

Осим наведених послова Агенција доноси и акт којим се утврђују критеријуми и мерила за одређивање висине накнаде за лиценце и утврђује висину те накнаде.

на врх

Одлучивање по жалбама

Ова група послова, које Агенција такође обавља као поверене послове државне управе, обухвата:

 • одлучивање по жалби изјављеној на
  • акт оператора система о одбијању, односно недоношењу одлуке по захтеву за прикључење на систем;
  • акт оператора система о одбијању приступа систему;
  • акт енергетског субјекта за транспорт нафте нафтоводом или енергетског субјекта за транспорт деривата нафте продуктоводом о одбијању приступа систему;

на врх

Надзор над тржиштем енергије

Група послова која се односи на надзор над тржиштем електричне енергије и природног гаса обухвата:

 • Доношење правила о:
  • промени снабдевача;
  • праћењу техничких и комерцијалних показатеља и регулисању квалитета испоруке и снабдевања електричном енергијом и природним гасом;
 • Давање сагласности на:
  • правила о раду преносног система електричне енергије;
  • правила за расподелу прекограничних преносних капацитета;
  • правила о раду дистрибутивног система електричне енергије;
  • правила о раду тржишта електричне енергије;
  • правила о раду организованог тржишта електричне енергије;
  • правила о раду транспортног система природног гаса;
  • правила о раду дистрибутивног система природног гаса;
  • правила о раду система за складиштење природног гаса;
  • правила о раду система за транспорт нафте нафтоводима;
  • правила о раду система за транспорт деривата нафте продуктоводима;
  • план развоја преносног и дистрибутивног система електричне енергије;
  • план развоја система за транспорт природног гаса;
  • програм за обезбеђивање недискриминаторског понашања;
 • давање мишљења по захтеву за изузеће од примене права на регулисани приступ систему

Агенција обезбеђује недискриминаторни приступ системима, као и ефективну конкуренцију и ефикасно функционисање тржишта електричне енергије и природног гаса.

У извршавању ових послова Агенција прати:

  • ефикасно раздвајање рачуна лиценцираних енергетских субјеката;
  • извршење обавеза енергетских субјеката прописаних Законом;
  • примену правила за расподелу прекограничних преносних капацитета у сарадњи са регулаторним телима других држава;
  • примену механизама за отклањање загушења у преносном, односно у транспортном систему;
  • време које је потребно операторима система да изврше прикључење на систем, односно отклањање квара у случају прекида испоруке;
  • објављивање података од стране оператора преносног и транспортног система у вези са прекограничним капацитетима и коришћењем система;
  • начин коришћења резерви у систему;
  • услове и трошкове за прикључење на преносни или дистрибутивни систем нових произвођача електричне енергије, да би се гарантовала објективност, транспарентност и недискриминација, посебно имајући у виду трошкове и користи од различитих технологија за производњу електричне енергије из обновљивих извора и комбиноване производње електричне и топлотне енергије;
  • начин на који оператори система и енергетски субјект који обавља делатност транспорта нафте нафтоводима, односно транспорта деривата нафте продуктоводима, извршавају обавезе утврђене Законом и
  • ниво транспарентности и конкуренције, у сарадњи са органима надлежним за послове конкуренције.

на врх

Међународне активности и спровођење међународних споразума

Важан део активности Агенције односи се на спровођење међународних споразума које је наша земља потписала. Ово се пре свега односи на учешће у раду институција Енергетске заједнице. Потписивањем међународноправно обавезујућег „Уговора о оснивању Енергетске заједнице“ 25. октобра 2005. године у Атини, земље Југоисточне Европе и Европске заједнице су започеле процес стварања Енергетске заједнице са циљем проширења унутрашњег тржишта енергије ЕУ на регион југоисточне Европе. Агенција учествује у раду Регулаторног одбора Енергетске заједнице (саветодавно тело Министарског савета Енергетске заједнице са могућим извршним функцијама), као и у раду Форума за електричну енергију, Форума за природни гас и Социјалног форума.

Агенцијa доприноси и извршавању обавеза које је наша земља преузела у оквиру процеса Стабилизације и придруживања и Европског партнерства (поглавља која се односе на енергетику и регионалне интеграције).

Агенција је пуноправни члан Регионалне асоцијације регулатора у енергетици (ERRA- Energy Regulators Regional Association), струковног удружења регулатора чији је циљ унапређивање сарадње, размена искустава и изградња капацитета чланица.

на врх


БИЛТЕН
Билтен #500
(8.10.2019)
Архива ... >>

ВЕСТИ
9.10.2019 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
30.9.2019 - Кристијан Зинглерсен нови директор ACER-a ... >> Детаљније
12.9.2019 - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода ... >> Детаљније
22.8.2019 - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
15.8.2019 - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
15.8.2019 - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
16.7.2019 - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система ... >> Детаљније
28.6.2019 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028. ... >> Детаљније
11.6.2019 - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије ... >> Детаљније
8.5.2019 - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе ... >> Детаљније
22.3.2019 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију ... >> Детаљније
8.3.2019 - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора ... >> Детаљније
5.3.2019 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
13.2.2019 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. ... >> Детаљније
12.2.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020. ... >> Детаљније
25.1.2019 - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
31.12.2018 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2019. годину ... >> Детаљније
16.12.2018 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2019. годину. ... >> Детаљније
13.12.2018 - Усвојене измене у методологијама за одређивање цена у области електричне енергије ... >> Детаљније
12.12.2018 - АЕРС примљен за посматрача у Савет европских енергетских регулатора ... >> Детаљније
22.10.2018 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
1.10.2018 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
29.9.2018 - Формиран Стални саветодавни форум националних регулаторних тела балканских земаља ... >> Детаљније
24.9.2018 - Сагласност на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
24.9.2018 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
3.9.2018 - Одлукa о правилима за расподелу капацитета и механизмима за управљање транспортним капацитетима друштва ГАСТРАНС ... >> Детаљније
26.6.2018 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ Д.О.О. за период 2018-2027. ... >> Детаљније
12.6.2018 - Споразум о сарадњи српског и бугарског регулатора ... >> Детаљније
25.5.2018 - AEРС УСВОЈИО ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ ... >> Детаљније
18.5.2018 - Усвојен финансијски план АЕРС за 2018. годину ... >> Детаљније
4.5.2018 - Десет необавезујућих понуда за коришћење будућег гасовода ... >> Детаљније
22.3.2018 - Изабрани председник и чланови Савета Агeнције за енергетику ... >> Детаљније
8.3.2018 - ГАСТРАНС: Јавни позив за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета ... >> Детаљније
9.2.2018 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о начину и роковима испитивања интересовања тржишта за коришћење будућег инфраструктурног објекта друштва ГAСТРАНС ... >> Детаљније
2.2.2018 - ГАСТРАНС поднео Агенцији за енергетику захтев за изузеће од примене правила приступа треће стране ... >> Детаљније
2.2.2018 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2018-2027. ... >> Детаљније
23.1.2018 - Енергетска заједница усвојила прву групу мрежних правила и смерница из Трећег енергетског пакета ... >> Детаљније
17.1.2018 - Испитивање повреде конкуренције на тржишту природног гаса у Републици Србији ... >> Детаљније
22.12.2017 - АЕРС дао сагласност на акт ЕМС АД о висини накнаде за гаранције порекла ... >> Детаљније
15.12.2017 - Сагласност на Правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
15.12.2017 - Сагласност на планове ЕМС АД ... >> Детаљније
14.12.2017 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2018. годину ... >> Детаљније
8.12.2017 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
2.10.2017 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ГРЕЈНА СЕЗОНА 2017/2018. ... >> Детаљније
21.9.2017 - Српски и бугарски регулатор разговарали о питањима кључним за билатералну сарадњу ... >> Детаљније
31.8.2017 - Почиње примена измењених методологија за цене приступа систему за дистрибуцију и цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
31.8.2017 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга ЕМС АД ... >> Детаљније
31.8.2017 - Сагласност на Одлуку о новим ценама електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
4.8.2017 - Сертификован оператoр преносног система електричне енергије “Електромрежа Србије” ... >> Детаљније
20.7.2017 - АЕРС: Сагласности на Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
20.6.2017 - АЕРС: Сертификат независног оператора транспортног система природног гаса за Yugorosgaz-transport d.o.o. ... >> Детаљније
20.6.2017 - АЕРС: Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ЕПС Дистрибуција ... >> Детаљније
20.6.2017 - AERS: Сагласност на план развоја транспортног система Yugorosgaz-Transport ... >> Детаљније
1.6.2017 - Усвојени извештаји о потреби регулације цена електричне енергије ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије