English
 Све/Области Home

ВЕСТИ

AEРС ДОСТАВИО НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2015. ГОДИНУ

БЕОГРАД, 3. јун 2016.

Агенција за енергетику Републике Србије доставила је 30. маја 2015. Народној скупштини Извештај о раду за 2015. годину, који обухвата  извештај о стању у енергетском сектору Србије  у оквиру надлежности Агенције и  извештај о раду и финансијском пословању Агенције.

Извештај о енергетском сектору Србије обухвата приказ стања и активности у домену тржишта електричне енергије и природног гаса и делом нафте и нафтних деривата, сигурности снабдевања електричном енергијом и природним гасом, активности у оквиру делатности од општег интереса и заштите купаца електричне енергије и природног гаса.

Сигурност снабдевања електричном енергијом, природним гасом и дериватима нафте у 2015. години је била задовољавајућа. Сигурном снабдевању електричном енергијом је допринела повећана поузданост и производња рудника угља и термоелектрана у односу на претходну годину, док сигурност снабдевања природним гасом у великој мери обезбеђује повећан капацитет подземног складишта Банатски двор.

Потрошња електричне енергије повећана је у 2015. за 3,1%, а потрошња природног гаса за 3%.

У 2015. години је по нерегулисаним, тржишним ценама купљено је 37% електричне енергије и 85% природног гаса. По први пут су и домаћинства ималa право да бирају снабдевача на слободном тржишту.

Народна скупштина је 4. децембра 2015. донела Стратегију развоја енергетике за период до 2025. године.Предвиђено је да се у том периоду најстарији, технолошки застарели блокови у термоелектранама, који не испуњавају нове захтеве за заштиту животне средине, сукцесивно повлаче из погона, а њихова производња замењује новим, ефикаснијим капацитетима, укључујући и оне који користе обновљиве изворе енергије.

AERS

Нова гасна прекогранична интерконекција је најважнији услов за дугорочно обезбеђење сигурног снабдевања природним гасом и развоја гасног тржишта и избегавање ризика са којима се Србија већ суочавала.

Битан услов одрживог развоја енергетских система је адекватна дугорочна политика регулисаних цена, предвидива за купце и инвеститоре. Повећање цена електричне енергије у 2015. је корак ка достизању тржишног нивоа велепродајне цене и оправданог нивоа цена дистрибуције и преноса електричне енергије. Овакве цене омогућавају неопходна средства за инвестиције постојећих енергетских предузећа, стимулишу инвестиције и подстичу повећање, код нас веома ниске, енергетске ефикасности. Веома важна компонента политике цена је рационализација трошкова у пословању енергетских предузећа. Један од највећих трошкова су високи губици електричне енергије у дистрибутивној мрежи. Они су у 2015. задржали опадајући тренд, али су и даље високи у односу на технички оправдане. Неизоставан предуслов раста цена електричне енергије за домаћинства је повећање броја оних који користе механизме заштите најугроженијих купаца.

Током 2015. године, учињени су додатни кораци ка реформи сектора и отварању тржишта електричне енергије и природног гаса, али више у нормативној сфери. Међутим, приметна су и кашњења у примени, посебно у структурним променама енергетских предузећа, којима се обезбеђује раздвајање тржишних од монополских делатности, у складу са Законом.

У 2015. је основано организовано тржиште, SEEPEX - берза електричне енергије.

Aгенција је и у 2015. години испуњавала обавезе које су јој Законом додељене и које су битне за предвиђену динамику отварања тржишта енергије у Србији. Имала је и запажену улогу у раду институција Енергетске заједнице, а пружала је и подршку другим институцијама у активностима на националном и међународном нивоу.

<< Back


БИЛТЕН
Билтен #515
(2.6.2020)
Архива ... >>

ВЕСТИ
2.6.2020 - Савет АЕРС: Сагласност „ЕПС Дистрибуцији“ на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
27.5.2020 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2020-2029. ... >> Детаљније
15.5.2020 - Сагласност на Правила о раду транспортног система за природни гас Гастранс д.о.о. ... >> Детаљније
16.4.2020 - Сагласност на правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
16.3.2020 - Организација рада АЕРС у време ванредног стања ... >> Детаљније
21.2.2020 - ГАСТРАНС д.о.о. издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
23.1.2020 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2020. годину ... >> Детаљније
2.12.2019 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2020. годину. ... >> Детаљније
29.11.2019 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
25.11.2019 - Јавна консултација: план развоја преносног система Републике Србије за период 2020-2029. година ... >> Детаљније
1.11.2019 - Одобрене нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
17.10.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2019-2028. и План инвестиција за период 2019-2021. ... >> Детаљније
9.10.2019 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
30.9.2019 - Кристијан Зинглерсен нови директор ACER-a ... >> Детаљније
12.9.2019 - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода ... >> Детаљније
22.8.2019 - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
15.8.2019 - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
15.8.2019 - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
16.7.2019 - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система ... >> Детаљније
28.6.2019 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028. ... >> Детаљније
11.6.2019 - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије ... >> Детаљније
8.5.2019 - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе ... >> Детаљније
22.3.2019 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију ... >> Детаљније
8.3.2019 - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора ... >> Детаљније
5.3.2019 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
13.2.2019 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. ... >> Детаљније
12.2.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020. ... >> Детаљније
25.1.2019 - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије