English
 Све/Области


Регистар административних поступака

 Home

РЕГУЛАЦИЈА ЦЕНА

Транспорт нафте нафтоводима и транспорт деривата нафте продуктоводима

Цене енергената (нафта, деривати нафте и др.), као и услуга које врше енергетски субјекти у обављању енергетских делатности, су слободне, осим цена приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и цена приступа систему за транспорт деривата нафте продуктоводима које су регулисане цене.

Регулација цена приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и цена приступа систему за транспорт деривата нафте продуктоводима врши се у складу са следећим принципима:

 • Покривање трошкова
  Регулисаним ценама се обезбеђује покривање оправданих трошкова пословања и одговарајућег приноса на средства уложена у ефикасно обављање регулисане делатности, којима се обезбеђује одрживи развој система и дугорочна способност система да испуни потребе за транспортом нафтоводима/продуктоводима на економски оправдан начин.
 • Економска ефикасност
  Економска ефикасност у одређивању регулисаних цена подразумева да регулисане цене пружају јасне сигнале корисницима система о коришћењу постојећег и развоју новог система, односно да регулисане цене одражавају трошкове услуге транспорта нафтоводима/продуктоводима.
 • Недискриминација
  Принцип недискриминације подразумева да регулисане цене обезбеђују једнак положај свих корисника система у погледу начина одређивања регулисаних цена, без обзира на величину, власништво или друге карактеристике корисника система, као и спречавање међусобног субвенционисања између појединих корисника система и између појединих делатности које обављају енергетски субјекти.
 • Ефикасност регулације
  Принцип ефикасне регулације подразумева минимизацију трошкова Агенције за спровођење регулације цена, као и трошкова регулисаних енергетских субјеката за извршавање обавеза које произлазе из прописаних регулаторних механизама и процедура.
 • Транспарентност
  Принцип транспарентности у регулацији цена подразумева да Агенција јавно објављује методологије за одређивање регулисаних цена и одлуке о давању сагласности на акта о регулисаним ценама које доносе енергетски субјекти (Службени гласник Републике Србије, интернет страница Агенције) као и друге информације о регулисаним ценама. Такође, Агенција подстиче транспарентност у регулацији цена и путем јавних консултација о предлозима методологија којима се одређују регулисане цене. • ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
  Како се формирају цене
  Методологије за одређивање цена
  Сагласности на цене и образложења
  Регулисане цене


  Copyright © 2024 Агенција за енергетику Републике Србије