English
 Све/Области   Од септембра 2018. године Агенција је извршила промену пословне банке и све уплате
   се врше на нови текући рачун: 160-516694-54 BANCA INTESA AD Beograd


ВЕСТИ

BEOGRAD, 9. октобар 2019. - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19

За грејање просечно изолованог стамбеног простора од 60 м2 на 20оC у току 16 сати дневно у целом стану, 180 дана у грејној сезони, потребна је енергија од око 9.000 kWh (150 kWh/м2 је просечна процењена потрошња за грејање у Србији).Најниже трошкове енергије за грејање, за наведене услове, у грејној сезони 2019/2020. (према ценама из октобра 2019.) имаће домаћинства која се греју на дрво у подручјима Србије у којима се оно може набавити по нижим ценама (на пример 4.650 динара по м3) и уколико имају новије пећи чија је ефикасност већа, нпр. 65%. У том случају им је за набавку горива потребна 38,3 хиљадa динара за сезону. Значајно веће трошкове, око 62 хиљаде динара, имаће домаћинства која користе скупље огревно дрво (са ценом 6.350 динара по м3) и имају пећи ниже ефикасности.


ЉУБЉАНА, 30. септембар 2019. - Кристијан Зинглерсен нови директор ACER-a

Управни одбор Агенције за сарадњу енергетских регулатора (ACER) именовао је 27. септембра Кристијана Зинглерсена (Christian Zinglersen) за новог директора, на место Алберта Поточнига (Alberto Pototschnig). Смена ступа на снагу 1. јануара наредне године, саопштено је из ACER-a. Зинглерсен долази са позиције шефа глобалног Министарског секретаријата за чисту енергију у Међународној агенцији за енергију (ИЕА), а претходно је био заменик сталног секретара у данском министарству енергетике.


БЕОГРАД, 12. септембар 2019. - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода

Дана 10.9.2019. друштво Гастранс д.о.о.  објавило на својој интернет страници Обавештење и позив за јавну расправу о садржини Нацрта Правила о раду. Овим правилима друштво Гастранс д.о.о. предлаже садржину правила о раду будућег транспортног система за природни гас чија је изградња у току, како би она била донета након спроведене јавне консултације и прибављања сагласности Агенције за енергетику Републике Србије.


БЕОГРАД, 22. август 2019. - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему

AERSСавет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 22.8.2019. године донео одлуку о давању сагласности на План преузимања мерних уређаја, мерно разводних ормана, односно прикључних водова, инсталација и опреме у мерно разводном орману и других уређаја у објектима постојећих купаца, односно произвођача на дистрибутивном систему за период 2019-2020. година, који је донео оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о.


БЕОГРАД, 15. август 2019. - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 15. августа 2019. дао сагласност на Правила о објављивању кључних тржишних података која је донела Скупштина Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд. После објављивања Одлуке Агенције у Службеном гласнику Републике Србије, Правила се објављују на интернет страници оператора преносног система и ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.


БЕОГРАД, 15. август 2019. - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, у складу са Законом о енергетици, Решењем АЕРС о изузећу новог инерконектора за природни гас и Актима АЕРС, на седници од 15. августа 2019. године, донео је Одлуку којом се Друштву са ограниченом одговорношћу ГАСТРАНС д.о.о. издаје сертификат као независном оператору транспорта природног гаса, уз обавезу да најкасније у року од 6 месеци од почетка оперативног рада достави употребне дозволе или упише право својине на објектима транспортног система природног гаса, као и да достави доказе да самостално послује и управља изграђеним транспортним системом у складу са Решењем АЕРС којим је одобрено изузеће.


БЕОГРАД, 16. јул 2019. - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС), у складу са Законом о енергетици (Закон) и aктима АЕРС, донео је на седници од 15. јула 2019. године, Одлуку којом се Yugorosgaz-transport d.o.o. Ниш одузима сертификат издат Одлуком Агенције од 20. јуна 2017. године.


БЕОГРАД, 28. јун 2019. - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028.

Агенција за енергетику Републике Србије објавила је 28.6.2019. године јавну консултацију о Плану развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2019-2028. година, који је Агенцији доставио оператор транспортног система природног гаса ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. Јавна консултација о овом предлогу десетогодишњег плана развоја транспортног система се спроводи до 08.7.2019. године.


БЕОГРАД, 11. јун 2019. - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије

Представници Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) и италијанског Регулаторног тело за енергију, мреже и човекову средину (АRЕRА) разговарали су 11. јуна у седишту АЕРС у Београду о даљој сарадњи два регулатора, посебно у области даљег развоја тржишта електричне енергије и природног гаса.


БЕОГРАД, 8. мај 2019. - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе

Агенција за енергетику Републике Србије је, као копредседавајући гасне регулаторне иницијативе (GRI) европске Агенције за сарадњу енергетских регулатора (ACER) за регион јужне и југоисточне Европе (SSE), била 6. и 7. маја у Београду домаћин састанака на коме су представници регулатора, транспортера, произвођача и трговаца природног гасом из овог региона из земаља ЕУ и Енергетске заједнице размотрили неколико тема од заједничког интереса.


БЕОГРАД, 22. март 2019. - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију

AERSСавет Агенције за енергетику Републике Србије, у складу са Законом о енергетици  и Правилником о лиценци за обављање енергетске дозволе и сертификацији на седници од 22. марта 2019. године, донео је Одлуку којом се захтев Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” Нови Сад од 22. новембра 2018. године за сертификацију по моделу независног оператора транспорта према чл. 232. до 238. Закона о енергетици донео одбацује као непотпун.


БЕОГРАД, 8. март 2019. - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора

Савет Агенције за енергетику Републике Србије дао је, на седници одржаној  8. марта 2019. године, сагласност на акте друштва ГАСТРАНС д.о.о. чије је доношење наложио у Решењу којим се одобрава изузеће новог интерконектора (од 5.марта 2019. године),  и чије доношење је услов који мора бити испуњен пре  спровођења обавезујуће фазе расподеле дугорочних капацитета овог интерконектора.


БЕОГРАД, 5. март 2019. - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) донео је, на ванредној седници 5. марта 2019. године, коначно Решење о изузећу новог интерконектора за природни гас, којим одобрава привредном друштву ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад изузеће од обавеза примене правила приступа треће стране на будућем гасоводу који ће ићи кроз Републику Србију и бити повезиван на бугарски и мађарски национални транспортни систем.


БЕОГРАД, 13. фебруар 2019. - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028.

Агенција за енергетику Републику Србије објавила је 13.02.2019. године јавне консултације о Плану развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. година, који је Агенцији доставио оператор преносног система ЕМС А.Д. Јавне консултације о овом предлогу десетогодишњег плана развоја преносног система се спроводе до 15.3.2019. године.


БЕОГРАД, 12. фебруар 2019. - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је донео одлуку о давању сагласности на План развоја преносног система за период 2018-2027. година и План инвестиција у преносни систем за период 2018-2020. година које је као оператор преносног система донело Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ (ЕМС АД).


БЕОГРАД, 25. јануар 2019. - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“

Савет Агенције за енергетику је на седници одржаној  25. јануара 2019. дао сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга коју је донео оператор дистрибутивног система, „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. Одобреним ценовником су обухваћене нестандардне, повремене услуге које оператор система пружа на захтев купца, односно корисника система или услуге у циљу отклањања последица поступања купца односно корисника система супротно прописима, а које нису обухваћене кроз цену приступа систему или кроз трошкове прикључења.


БЕОГРАД, 31. децембар 2018. - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2019. годину

У складу са Законом о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14) Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је 27. децембра 2018. године, Одлуку о ценама системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2019. годину. Овом одлуком се утврђују цене закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације које су неопходне за обезбеђивање сигурног, поузданог и стабилног рада електроенергетског система, односно за спремност за регулацију фреквенције и снаге размене, као и цене помоћних услуга за  регулацију напона, односно реактивне снаге и цене услуге покретања генератора из безнапонског стања.

 


БЕОГРАД, 16. децембар 2018. - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2019. годину.

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на својим седницама одржаним 22. и 29. новембра и 13. децембра дао сагласност на Споразуме између оператора преносног система Републике Србије ЕМС АД и оператора преносних система Македоније (МЕПСО), Бугарске (ЕАД), Румуније (Транселектрика), Мађарске (МАВИР), Хрватске (ХОПС) и Босне и Херцеговине (НОСБИХ) о поступку и начину расподеле права коришћења прекограничних преносних капацитета и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2019. годину.


БЕОГРАД, 13. децембар 2018. - Усвојене измене у методологијама за одређивање цена у области електричне енергије

Савет Агенције за енергетику Републике Србије усвојио је на седници одржаној 13. децембра 2018. године одлуке о изменама у Методологији за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање, Методологији за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије и у Методологији за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије.


БЕЧ, 12. децембар 2018. - АЕРС примљен за посматрача у Савет европских енергетских регулатора

Генерална скупштина Савета европских енергетских регулатора (Council of European Energy Regulators - CEER) примила је, на седници одржаној 12. децембра у Бечу, Агенцију за енергетику Републике Србије (АЕРС) у својству посматрача у ово тело са мисијом да кроз сарадњу независних енергетских регулатора доприноси формирању јединственог, конкурентног и ефикасног тржишта енергије у Европи.


БЕОГРАД, 22. октобар 2018. - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19

За грејање просечно изолованог стамбеног простора од 60 м2 на 20оC у току 16 сати дневно у целом стану, 180 дана у грејној сезони, потребна је енергија од око 9.000 kWh (150 kWh/м2 је просечна процењена потрошња за грејање у Србији). Најниже трошкове енергије за грејање, за наведене услове, у грејној сезони 2018/2019. (према ценама из октобра 2018.) имаће домаћинства која се греју на дрво у подручјима Србије у којима се оно може набавити по нижим ценама (на пример 4.550 динара по м3) и уколико имају новије пећи чија је ефикасност већа, нпр. 65%. У том случају им је за набавку горива потребна 37,5 хиљадa динара за сезону.


БЕОГРАД, 1. октобар 2018. - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) донео је 1. октобра 2018. Решење о изузећу новог интерконектора за природни гас, којим одобрава привредном друштву  ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад изузеће од обавеза примене правила приступа треће стране на будућем гасоводу који ће ићи кроз Републику Србију и бити повезиван на бугарски и мађарски национални транспортни систем.


СОЛУН, 29. септембар 2018. - Формиран Стални саветодавни форум националних регулаторних тела балканских земаља

Национални регулаторни Бугарске, Грчке, Србије, БЈР Македоније i Црне Горе за тржиште енергије, постигли су на састанку у Солуну, 29. септембра, Споразум о оснивању Сталног саветодавног форума националних регулаторних тела балканских земаља (Саветодавни форум). Чланови оснивачи Саветодавног форума су национална регулаторна тела која су Стране овог Споразума: Регулаторна комисија за енергетику и водопривреду Републике Бугарске (EWRC), Регулаторно тело за енергетику Републике Грчке (RAE), Агенција за енергетику Републике Србије (АЕРС), Регулаторна комисија за енергетику БЈР Македоније (ERC) и Регулаторна агенција за енергетику Црне Горе (REGAGEN).


БЕОГРАД, 24. септембар 2018. - Сагласност на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 24.09.2018. године донео одлуку о давању сагласности на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2018-2027. године. Оператор транспортног система „YUGOROGAZ-TRANSPORT“ d.o.o. је средином маја 2018. године доставио Агенцији за енергетику Републике Србије предлог Плана развоја транспортног система за период 2018.-2027. година.


БЕОГРАД, 24. септембар 2018. - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници од 24. септембра 2018. године у складу са одредбама Закона о енергији које су усклађене са трећим пакетом европских директива, донео Одлуку о усвајању Извештаја за 2018. годину о потреби регулисања цена електричне енергије за гарантовано снабдевање.


БЕОГРАД, 3. септембар 2018. - Одлукa о правилима за расподелу капацитета и механизмима за управљање транспортним капацитетима друштва ГАСТРАНС

Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је Одлуку о правилима за расподелу капацитета и механизмима за управљање транспортним капацитетима друштва ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад на седници од 3. септембра 2018. године. Ова одлука донета је у поступку који, у складу са Законом о енергетици, води Агенција по захтеву ГАСТРАНС за изузимање будућег гасног интерконектора од обавезе примене правила приступа треће стране и обавезе власничког раздвајања.


БЕОГРАД, 26. јун 2018. - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ Д.О.О. за период 2018-2027.

Агенција за енергетику Републике Србије објавила је 25.6.2018. године јавну консултацију о Плану развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. за период 2018-2027. година, који је Агенцији доставио оператор транспортног система природног гаса ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о. Јавна консултација о овом предлогу десетогодишњег плана развоја транспортног система се спроводи до 20.7.2018. године.


СОФИЈА, 12. јун 2018. - Споразум о сарадњи српског и бугарског регулатора

Агенција за енергетику Републике Србије (АЕРС) и Регулаторна енергетска и водопривредна комисија Бугарске (КЕВР) постигли су договор о сарадњи  на билатералном и мултилатералном нивоу у циљу унапређења квалитета институционалног и регулаторног процеса у области енергетике. Споразум о сарадњи су у Софији 12. јуна потписали председник Савета АЕРС, Дејан Поповић и председавајући КЕВР Иван Иванов.


БЕОГРАД, 25. мај 2018. - AEРС УСВОЈИО ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Савет Агенције за енергетику Републике Србије усвојио је на седници 25. маја 2018. и доставио Народној скупштини Извештај о раду за 2017. годину, који обухвата  извештај о стању у енергетском сектору Србије  у оквиру надлежности Агенције и  извештај о раду и финансијском пословању Агенције.


БЕОГРАД, 18. мај 2018. - Усвојен финансијски план АЕРС за 2018. годину

Народна скупштина Републике Србије je на Петој седници Првог редовног заседања Народне скупштине у 2018. години, одржаној 18. маја 2018. године, донела одлуку о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) за 2018.годину.


БЕОГРАД, 4. мај 2018. - Десет необавезујућих понуда за коришћење будућег гасовода

ГAСТРАНС д.о.о. Нови Сад је известио Агенцију за енергетику (АЕРС) да је приспело десет необавезујућих понуда током прве фазе испитивања интересовања тржишта за коришћење будућег гасовода, планираног да преко територије Србије споји бугарски и мађарски транспортни систем. Може се оценити да је исказано задовољавајуће интересовање, а  ГАСТРАНС ће, сагласно одлуци Агенције за енергетику, до краја јуна урадити анализу приспелих понуда и о тим резултатима обавестити АЕРС.


БЕОГРАД, 22. март 2018. - Изабрани председник и чланови Савета Агeнције за енергетику

Посланици Народне скупштине Републике Србије изабрали су на седници одржаној 22. марта 2018. године Дејана Поповића за председника Савета Агенције за енергетику (АЕРС), на место Љуба Маћића, коме је истекао мандат.За чланове Савета АЕРС изабрани су проф. др Аца Марковић, Дејана Стефановић-Костић, мастер економије, Негица Рајаков, мастер електротехнике и Горан Петковић, дипломирани правник.


БЕОГРАД, 8. март 2018. - ГАСТРАНС: Јавни позив за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета

ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад објавио je јавни позив за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета новог гасовода који ће ићи кроз Републику Србију и повезивати бугарски и мађарски национални транспортни систем.

 


БЕОГРАД, 9. фебруар 2018. - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о начину и роковима испитивања интересовања тржишта за коришћење будућег инфраструктурног објекта друштва ГAСТРАНС

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 9. фебруара 2018. године донео Одлуку о начину и роковима испитивања интересовања тржишта за коришћење будућег инфраструктурног објекта друштва ГAСТРАНС д.о.о. Нови Сад.

 

 


БЕОГРАД, 2. фебруар 2018. - ГАСТРАНС поднео Агенцији за енергетику захтев за изузеће од примене правила приступа треће стране

AERS

ГAСТРАНС д.о.о. Нови Сад поднео је 2. фебруара 2018. године Агенцији за енергетику Републике Србије захтев за изузеће од обавеза примене правила приступа треће стране на целом инфраструктурном објекту за природни гас – новом гасоводу који ће ићи кроз Републику Србију и повезивати бугарски и мађарски национални транспортни систем.

 


БЕОГРАД, 2. фебруар 2018. - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2018-2027.

Агенција за енергетику Републику Србије објавила је 02.02.2018. године јавну консултацију о Плану развоја преносног система Републике Србије за период 2018-2027. година, који је Агенцији доставио оператор преносног система ЕМС А.Д. Јавна консултација о овом предлогу десетогодишњег плана развоја преносног система се спроводи до 05.3.2018. године.


БЕЧ, 23. јануар 2018. - Енергетска заједница усвојила прву групу мрежних правила и смерница из Трећег енергетског пакета

Стална група на високом нивоу Енергетске заједнице је донела одлуке о усвајању мрежних правила и смерница за секторе електричне енергије и природног гаса. Мрежна правила и смернице су прописи који се доносе на основу Трећег енергетског пакета како би се успоставила заједничка правила за безбедан рад система, интеграцију и функционисање тржишта.


БЕОГРАД, 17. јануар 2018. - Испитивање повреде конкуренције на тржишту природног гаса у Републици Србији

Агенција за енергетику Републике Србије обратила се 17. јануара 2018. године републичкој Комисији за заштиту конкуренције (КЗК) поводом дописа снабдевача природног гаса упућених Агенцији у којима указују да им оператор транспортног система ЈП Србијагас није омогућио остварење права приступа улазној тачки Хоргош на граници са Мађарском.


БЕОГРАД, 22. децембар 2017. - АЕРС дао сагласност на акт ЕМС АД о висини накнаде за гаранције порекла

Савет Агенције за енергетику Републике Србије je на седници од 22. децембра 2017. године, дао сагласности на Одлуку о накнади за издавање, преношење и престанак важења гаранције порекла коју донела Скупштина Акционарског друштва Електромрежа Србије Београд.


БЕОГРАД, 15. децембар 2017. - Сагласност на Правила о раду преносног система ЕМС АД

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 15.12.2017. године донео одлуку о давању сагласности на Правила о раду преносног система Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ (ЕМС АД), којима се уређују односи између оператора преносног система и корисника тог система.


БЕОГРАД, 15. децембар 2017. - Сагласност на планове ЕМС АД

Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 15.12.2017. године донео одлуку о давању сагласности на План развоја преносног система за период 2017-2026. година и План инвестиција у преносни систем за период 2017-2019. година које је као оператор преносног система донело Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ (ЕМС АД).


БЕОГРАД, 14. децембар 2017. - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2018. годину

У складу са Законом о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14) Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је 8. децембра 2017. године, Одлуку о ценама системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2018. годину.


BEOGRAD, 8. децембар 2017. - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници 8. децембра дао сагласност на Споразуме између оператора преносног система Републике Србије ЕМС АД и оператора преносних система Румуније (Транселектрика), Македоније (МЕПСО), Мађарске (МАВИР), Бугарске, (ЕАД), Босне и Херцеговине (НОСБИХ) и Хрватске (ХОПС) о поступку и начину расподеле права коришћења прекограничних капацитета и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2018. годину.


БЕОГРАД, 2. октобар 2017. - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ГРЕЈНА СЕЗОНА 2017/2018.

AERS

За грејање просечно изолованог стамбеног простора од 60 м2 на 20оC у току 16 сати дневно у целом стану, 180 дана у грејној сезони, потребна је енергија од око 9.000 kWh (150 kWh/м2 је просечна процењена потрошња у Србији). Најниже трошкове енергије за грејање, за наведене услове, у грејној сезони 2017/2018. (према ценама из октобра 2017.) имаће домаћинства која се греју на дрво у подручјима Србије у којима се оно може набавити по нижим ценама (на пример 4.500 динара по м3) и уколико имају новије пећи чија је ефикасност већа, нпр. 65%. У том случају им је за набавку горива потребна 37 хиљадa динара за сезону.


БЕОГРАД, 21. септембар 2017. - Српски и бугарски регулатор разговарали о питањима кључним за билатералну сарадњу

AERS

Дана 21. септембра у Београду је одржан састанак Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) и Регулаторне комисије за енергетику и водопривреду Републике Бугарске (КЕВР). Разговори су одржани током званичне посете делегације КЕВРкако би се прошириле области сарадње између два регулатора.


БЕОГРАД, 31. август 2017. - Почиње примена измењених методологија за цене приступа систему за дистрибуцију и цене природног гаса за јавно снабдевање

AERS

Савет Агенције за енергетику је на седници одржаној 31. августа 2017. дао сагласност на одлуке о ценама приступа систему за дистрибуцију природног гаса које су донели оператори дистрибутивног система и ценaма природног гаса за јавно снабдевање које су донели јавни снабдевачи природним гасом. Овим се не мењају, односно остају на досадашњем нивоу, укупне просечне цене. Нове тарифе ће се примењивати од 1. октобра 2017.


БЕОГРАД, 31. август 2017. - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга ЕМС АД

Савет Агенције за енергетику је на седници одржаној у четвртак, 31. августа 2017. дао сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга коју је донео оператор преносног система, „Електромрежа Србије“ АД, Београд. Одобреним ценовником су обухваћене нестандардне услуге, које представљају повремене услуге, односно оне које оператор система пружа на захтев купца, односно корисника система или услуге у циљу отклањања последица поступања купца односно корисника система супротно прописима, а које нису обухваћене кроз цену приступа систему или кроз трошкове прикључења.


БЕОГРАД, 31. август 2017. - Сагласност на Одлуку о новим ценама електричне енергије за гарантовано снабдевање

AERSСавет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 31. августа 2017. дао сагласност на Одлуку о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање коју је донео в.д. директора Јавног предузећа Електропривреда Србије. Овом одлуком сe цене електричне енергије за домаћинства и мале купце повећавajу просечно за 2% од 01. октобра 2017.


BEOGRAD, 4. август 2017. - Сертификован оператoр преносног система електричне енергије “Електромрежа Србије”

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној дана 4. августа 2017. године, поступајући по захтеву Акционарског друштва Електромрежа Србије донео Oдлуку којом се овом Друштву издаје сертификат као оператору преносног система електричне енергије.

 

 


BEOGRAD, 20. јул 2017. - АЕРС: Сагласности на Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 19. јула 2017. године донео Oдлуку о давању сагласности на Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, којима се уређују односи између оператора дистрибутивног система (ОДС) и корисника тог система.

 

 


БЕОГРАД, 20. јун 2017. - АЕРС: Сертификат независног оператора транспортног система природног гаса за Yugorosgaz-transport d.o.o.

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС), у складу са Законом о енергетици (Закон) и aктима АЕРС, на седници од 20. јуна 2017. године, донео је Одлуку  којом се Yugorosgaz-transport d.o.o. Ниш издаје  сертификат као независном оператору транспортног система природног гаса.

 


БЕОГРАД, 20. јун 2017. - АЕРС: Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ЕПС Дистрибуција

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 20.06.2017. године донео Oдлуку о давању сагласности на План преузимања мерних уређаја, мерно разводних ормана, односно прикључних водова, инсталација и опреме у мерно разводном орману и других уређаја у објектима постојећих купаца, односно произвођача на дистрибутивном систему који је донео оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о.


БЕОГРАД, 20. јун 2017. - AERS: Сагласност на план развоја транспортног система Yugorosgaz-Transport

AERSСавет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 20.06.2017. године донео Oдлуку о давању сагласности на План развоја транспортног система Yugorosgaz-Transport d.o.o. за период 2017-2026. године .

 


БЕОГРАД, 1. јун 2017. - Усвојени извештаји о потреби регулације цена електричне енергије

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (Агенција) је на седници одржаној 31. маја 2017. године усвојио Извештај о потреби регулације цена електричне енергије за гарантовано снабдевање за 2017.годину, Извештај о потреби регулације цена закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације за 2017.године, као и Извештај  о неопходности одржавања резервног снабдевања електричном енергијом за 2017.годину (линк на документе).


БИЛТЕН
Билтен #500
(8.10.2019)
Архива ... >>

ВЕСТИ
9.10.2019 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
30.9.2019 - Кристијан Зинглерсен нови директор ACER-a ... >> Детаљније
12.9.2019 - Гастранс: Јавна расправа о Правилима о раду будућег гасовода ... >> Детаљније
22.8.2019 - Савет АЕРС: Сагласност Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. на План преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ... >> Детаљније
15.8.2019 - Сагласност ЕМС а.д. на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
15.8.2019 - ГАСТРАНС д.о.о., Нови Сад издат сертификат као независном оператору транспорта природног гаса ... >> Детаљније
16.7.2019 - Yugorosgaz-transportu d.o.o. одузет сертификат оператора транспортног система ... >> Детаљније
28.6.2019 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОЗГАЗ - ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2019-2028. ... >> Детаљније
11.6.2019 - Сарадња српског и италијанског регулатора за тржиште енергије ... >> Детаљније
8.5.2019 - АЕРС домаћин састанка о гасу у региону јужне и југоисточне Европе ... >> Детаљније
22.3.2019 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о одбијању захтева Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” за сертификацију ... >> Детаљније
8.3.2019 - Сагласност на акте ГАСТРАНСА везане за решење о изузећу новог интерконектора ... >> Детаљније
5.3.2019 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
13.2.2019 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2019-2028. ... >> Детаљније
12.2.2019 - Сагласност на План развоја преносног система ЕМС АД за период 2018-2027. и План инвестиција за период 2018-2020. ... >> Детаљније
25.1.2019 - Сaгласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
31.12.2018 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2019. годину ... >> Детаљније
16.12.2018 - Сагласност на споразуме о коришћењу и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2019. годину. ... >> Детаљније
13.12.2018 - Усвојене измене у методологијама за одређивање цена у области електричне енергије ... >> Детаљније
12.12.2018 - АЕРС примљен за посматрача у Савет европских енергетских регулатора ... >> Детаљније
22.10.2018 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2018/19 ... >> Детаљније
1.10.2018 - ГАСТРАНСУ одобрено изузеће новог интерконектора за природни гас ... >> Детаљније
29.9.2018 - Формиран Стални саветодавни форум националних регулаторних тела балканских земаља ... >> Детаљније
24.9.2018 - Сагласност на План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ –ТРАНСПОРТ ... >> Детаљније
24.9.2018 - АЕРС: Усвојени извештаји о потреби регулације цена и резервног снабдевања ... >> Детаљније
3.9.2018 - Одлукa о правилима за расподелу капацитета и механизмима за управљање транспортним капацитетима друштва ГАСТРАНС ... >> Детаљније
26.6.2018 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ - ТРАНСПОРТ Д.О.О. за период 2018-2027. ... >> Детаљније
12.6.2018 - Споразум о сарадњи српског и бугарског регулатора ... >> Детаљније
25.5.2018 - AEРС УСВОЈИО ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ ... >> Детаљније
18.5.2018 - Усвојен финансијски план АЕРС за 2018. годину ... >> Детаљније
4.5.2018 - Десет необавезујућих понуда за коришћење будућег гасовода ... >> Детаљније
22.3.2018 - Изабрани председник и чланови Савета Агeнције за енергетику ... >> Детаљније
8.3.2018 - ГАСТРАНС: Јавни позив за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета ... >> Детаљније
9.2.2018 - Савет Агенције за енергетику донео Одлуку о начину и роковима испитивања интересовања тржишта за коришћење будућег инфраструктурног објекта друштва ГAСТРАНС ... >> Детаљније
2.2.2018 - ГАСТРАНС поднео Агенцији за енергетику захтев за изузеће од примене правила приступа треће стране ... >> Детаљније
2.2.2018 - Јавна консултација: План развоја преносног система Републике Србије за период 2018-2027. ... >> Детаљније
23.1.2018 - Енергетска заједница усвојила прву групу мрежних правила и смерница из Трећег енергетског пакета ... >> Детаљније
17.1.2018 - Испитивање повреде конкуренције на тржишту природног гаса у Републици Србији ... >> Детаљније
22.12.2017 - АЕРС дао сагласност на акт ЕМС АД о висини накнаде за гаранције порекла ... >> Детаљније
15.12.2017 - Сагласност на Правила о раду преносног система ЕМС АД ... >> Детаљније
15.12.2017 - Сагласност на планове ЕМС АД ... >> Детаљније
14.12.2017 - Утврђене цене системских и помоћних услуга у електроенергетском систему за 2018. годину ... >> Детаљније
8.12.2017 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
2.10.2017 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ГРЕЈНА СЕЗОНА 2017/2018. ... >> Детаљније
21.9.2017 - Српски и бугарски регулатор разговарали о питањима кључним за билатералну сарадњу ... >> Детаљније
31.8.2017 - Почиње примена измењених методологија за цене приступа систему за дистрибуцију и цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
31.8.2017 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга ЕМС АД ... >> Детаљније
31.8.2017 - Сагласност на Одлуку о новим ценама електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
4.8.2017 - Сертификован оператoр преносног система електричне енергије “Електромрежа Србије” ... >> Детаљније
20.7.2017 - АЕРС: Сагласности на Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
20.6.2017 - АЕРС: Сертификат независног оператора транспортног система природног гаса за Yugorosgaz-transport d.o.o. ... >> Детаљније
20.6.2017 - АЕРС: Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ЕПС Дистрибуција ... >> Детаљније
20.6.2017 - AERS: Сагласност на план развоја транспортног система Yugorosgaz-Transport ... >> Детаљније
1.6.2017 - Усвојени извештаји о потреби регулације цена електричне енергије ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије