English
 Све/Области

16th Energy Investment and Regulation Conference
September 25-26, 2017, Astana, Kazakhstan

   Од 1. априла 2017. године Агенција је прешла на нове бројеве телефона!

ВЕСТИ

БЕОГРАД, 31. август 2017. - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга ЕМС АД

Савет Агенције за енергетику је на седници одржаној у четвртак, 31. августа 2017. дао сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга коју је донео оператор преносног система, „Електромрежа Србије“ АД, Београд. Одобреним ценовником су обухваћене нестандардне услуге, које представљају повремене услуге, односно оне које оператор система пружа на захтев купца, односно корисника система или услуге у циљу отклањања последица поступања купца односно корисника система супротно прописима, а које нису обухваћене кроз цену приступа систему или кроз трошкове прикључења.


БЕОГРАД, 31. август 2017. - Сагласност на Одлуку о новим ценама електричне енергије за гарантовано снабдевање

AERSСавет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 31. августа 2017. дао сагласност на Одлуку о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање коју је донео в.д. директора Јавног предузећа Електропривреда Србије. Овом одлуком сe цене електричне енергије за домаћинства и мале купце повећавajу просечно за 2% од 01. октобра 2017.


БЕОГРАД, 31. август 2017. - Почиње примена измењених методологија за цене приступа систему за дистрибуцију и цене природног гаса за јавно снабдевање

AERS

Савет Агенције за енергетику је на седници одржаној 31. августа 2017. дао сагласност на одлуке о ценама приступа систему за дистрибуцију природног гаса које су донели оператори дистрибутивног система и ценaма природног гаса за јавно снабдевање које су донели јавни снабдевачи природним гасом. Овим се не мењају, односно остају на досадашњем нивоу, укупне просечне цене. Нове тарифе ће се примењивати од 1. октобра 2017.


BEOGRAD, 4. август 2017. - Сертификован оператoр преносног система електричне енергије “Електромрежа Србије”

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној дана 4. августа 2017. године, поступајући по захтеву Акционарског друштва Електромрежа Србије донео Oдлуку којом се овом Друштву издаје сертификат као оператору преносног система електричне енергије.

 

 


BEOGRAD, 20. јул 2017. - АЕРС: Сагласности на Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 19. јула 2017. године донео Oдлуку о давању сагласности на Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, којима се уређују односи између оператора дистрибутивног система (ОДС) и корисника тог система.

 

 


БЕОГРАД, 20. јун 2017. - АЕРС: Сертификат независног оператора транспортног система природног гаса за Yugorosgaz-transport d.o.o.

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС), у складу са Законом о енергетици (Закон) и aктима АЕРС, на седници од 20. јуна 2017. године, донео је Одлуку  којом се Yugorosgaz-transport d.o.o. Ниш издаје  сертификат као независном оператору транспортног система природног гаса.

 


БЕОГРАД, 20. јун 2017. - АЕРС: Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ЕПС Дистрибуција

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 20.06.2017. године донео Oдлуку о давању сагласности на План преузимања мерних уређаја, мерно разводних ормана, односно прикључних водова, инсталација и опреме у мерно разводном орману и других уређаја у објектима постојећих купаца, односно произвођача на дистрибутивном систему који је донео оператор дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о.


БЕОГРАД, 20. јун 2017. - AERS: Сагласност на план развоја транспортног система Yugorosgaz-Transport

AERSСавет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној 20.06.2017. године донео Oдлуку о давању сагласности на План развоја транспортног система Yugorosgaz-Transport d.o.o. за период 2017-2026. године .

 


БЕОГРАД, 1. јун 2017. - AEРС доставио Народној скупштини Извештај о раду за 2016. годину

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије усвојио је на седници 31. маја 2017. и доставио Народној скупштини Извештај о раду за 2016. годину, који обухвата  извештај о стању у енергетском сектору Србије  у оквиру надлежности Агенције и  извештај о раду и финансијском пословању Агенције.

 


БЕОГРАД, 1. јун 2017. - Усвојени извештаји о потреби регулације цена електричне енергије

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (Агенција) је на седници одржаној 31. маја 2017. године усвојио Извештај о потреби регулације цена електричне енергије за гарантовано снабдевање за 2017.годину, Извештај о потреби регулације цена закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације за 2017.године, као и Извештај  о неопходности одржавања резервног снабдевања електричном енергијом за 2017.годину (линк на документе).


БЕОГРАД, 28. април 2017. - Ниже цене транспорта природног гаса кроз мрежу Југоросгаз-Транспорт д.о.о.

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије усвојио је на седници одржаној 27.априла 2017. године Одлуку о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за транспорт природног гаса коју је донео директор „Југоросгаз – Транспорт“. Овом одлуком извршено је усклађивање цене приступа транспортном систему са Законом о енергетици и важећом методологијом за одређивање цена.

 

 


БЕОГРАД, 31. март 2017. - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: план развоја преносног система Републике Србије за период 2017-2026. година

AERS

Агенција за енергетику Републику Србије објавила је 31.3.2017. године јавне консултације о Плану развоја преносног система Републике Србије за период 2017-2026. година, који је Агенцији доставио оператор преносног система ЕМС А.Д. Јавне консултације о овом предлогу десетогодишњег плана развоја преносног система се спроводе до 28.4.2017. године.


БЕОГРАД, 10. фебруар 2017. - Изменe и допунe Правила о промени снабдевача

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је, на седници од 10. фебруара 2017. године, Одлуку о изменама и допунама Правила о промени снабдевача. Изменама и допунама Правила додатно се прецизирају већ постојеће одредбе са циљем обезбеђивања њихове правилне примене и  усклађивања са Законом у погледу трајања поступка промене снабдевача.


БЕОГРАД, 26. јануар 2017. - АЕРС: Цертификат ЕМС а.д. за оператора преносног система електричне енергије

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, у складу са. Законом о енергетици и Актима АЕРС, на седници од 26. јануара 2017. године, донео је Одлуку којом се Акционарском друштву Електромрежа Србије (ЕМС а.д)  издаје сертификат као оператору преносног система електричне енергије, уз обавезу да у року од 12 месеци предузме све потребне активности пред надлежним органима Републике Србије ради усклађивања позитивних прописа Републике Србије у циљу испуњења услова у погледу независности оператора преносног система, као и ради уписа права својине на објектима који чине преносни систем електричне енергије.


БЕОГРАД, 29. децембар 2016. - Упутство о начину и поступку давања сагласности на акта на које АЕРС даје сагласност

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије на седници 29. децембра  2016. године донео је Упутство о начину и поступку давања сагласности на акта на које Агенција даје сагласност и роковима за достављање података и документације. Доношењем овог акта Агенција за енергетику Републике Србије је, сагласно законским овлашћењима, донела сва акта из своје надлежности.


БЕОГРАД, 29. децембар 2016. - Усвојене одлуке у области електричне енергије и природног гаса

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије усвојио је на седници одржаној 23. децембра 2016. године одлуку о измени и допуни Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање,  Методологију за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса, одлуку о измени и допуни Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање као и одлуку о ценама системских услуга за 2017.годину.


БЕОГРАД, 12. децембар 2016. - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2017.-2026. година

AERS

Агенција за енергетику Републику Србије објавила је 12.12.2016. године јавну консултацију о Плану развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о. Јавне консултације о Предлогу десетогодишњег плана развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о. се спроводе до 26.12.2016. године.


БЕОГРАД, 12. децембар 2016. - АЕРС: „Yugorosgaz-transport“ добио цертификат за независног оператора система природног гаса

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије донео је на седници 12. децембра 2016. године, у складу са Законом о енергетици, Одлуку  о сертификацији Друштва са ограниченом одговорношћу „Yugorosgaz-transport“ Ниш, kao независног оператора система природног гаса. „Yugorosgaz-Transportd.o.o., има  обавезу да у року од 12 месеци предузме све потребне активности пред надлежним органима Републике Србије ради усклађивања Закона о потврђивању Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Руске Федерације о сарадњи у изградњи гасовода на територији Савезне Републике Југославије, Закона о ратификацији Уговора о оснивању Енергетске заједнице и Закона о енергетици у циљу прилагођавања своје организације и пословања на начин којим се испуњaвају услови за независног оператора система, као и да достави десетогодишњи план развоја транспортног система, програм недискриминаторног понашања и акт којим се обезбеђују гаранције које ће омогућити финансирање развоја транспортног система.

 


БЕОГРАД, 9. децембар 2016. - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је  на седници 9. децембра дао сагласност на Споразуме између  оператора преносног система Републике Србије ЕМС АД и оператора преносних система Румуније (Транселектрика), Македоније (МЕПСО), Мађарске (МАВИР), Бугарске, (ЕАД), Босне и Херцеговине (НОСБИХ)  и Хрватске (ХОПС) о поступку и начину расподеле права коришћења прекограничних капацитета и приступу прекограничним преносним капацитетима за 2016. годину.


БЕОГРАД, 9. децембар 2016. - Сагласност на Правила о раду тржишта електричне енергије

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије дао је 9. децембра сагласност на Правила о раду тржишта електричне енергије, која је припремио Оператор преносног система Републике Србије ЕМС АД. Овим су Правила о раду тржишта електричне енергије усклађена са Законом о енергетици и Правилима о промени снабдевачаи и усаглашена са најбољом европском праксом и европским уредбама.


БЕОГРАД, 9. децембар 2016. - Савет AERS: Сагласност ЕМС АД на Правила о објављивању кључних тржишних података

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је  на седници 09. децембра 2016. дао сагласност на Правила о објављивању кључних тржишних података која је донела Скупштина Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд. После објављивања Одлуке Агенције у Службеном гласнику Републике Србије, Правила су објављена на интернет страници оператора преносног система (ОВДЕ)  и ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.BEOGRAD, 18. новембар 2016. - Јавна консултација: Методологији за одређивање цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса

AERSАгенција за енергетику Републике Србије објавила је 18.11.2016. године јавну консултацију o Методологији за одређивање цена приступа систему за  дистрибуцију природног гаса.  Јавна консултација о Предлогу методологије спроводи се  до 09.12.2016. године.  Презентација и расправа о Предлогу Методологије биће организована у Београду, 02.12.2016. године, у 11 часова, у Привредној Комори Србије


БЕОГРАД, 5. октобар 2016. - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2016/2017.

AERSЗа грејање просечно изолованог стамбеног простора од 60 м2 на 20оC у току 16 сати дневно у целом стану, 180 дана у грејној сезони, потребна је енергија од око 9.000 kWh (150 kWh/м2 је просечна процењена потрошња у Србији). Годишњи трошкови обезбеђења ове количине енергије из различитих извора, зависе од ефикасности пећи и цена енергије, односно горива. Најниже трошкове енергије за грејање у грејној сезони 2016/2017. (према ценама из октобра 2016.) имаће домаћинства која се греју на дрво.


БЕОГРАД, 31. август 2016. - Сагласност Агенције за енергетику на нове цене електричне енергије

AERS

Савет Агенције за енергетику је на седници одржаној 31. августа 2016. дао сагласност на одлуку ЈП „Електропривреда Србије“ о ценама електричне енергије за снабдевање домаћинстава и малих купаца који имају право да електричну енергију набављају по регулисаним ценама.

Просечно повећање цена за све купце са правом на регулисану цену је 3,8%. После ове промене, просечна цена за сва домаћинства, без пореза, акцизе и накнаде за обновљиве изворе енергије, износи 6,6 дин/kWh. Нове цене ће се примењивати од 1. октобра 2016. године.


БЕОГРАД, 28. јул 2016. - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потроши струје и природног гаса

AERSСавет Агенције за енергетику Републике Србије донео је 27. јула Одлуку о поступку остваривања права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потрошњи електричне енергије и природног гаса. Одлука се примењује најкасније од 31.01.2017. године, када се стичу услови да и купци природног гаса могу да остваре ово право.Овом Одлуком прописани су - поступак, врста података о потрошњи које оператор система пружа на захтев крајњег купца и образац на коме се подаци приказују крајњем купцу.


БЕОГРАД, 18. јул 2016. - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“

AERS

Савет Агенције за енергетику је на седници одржаној у петак, 15.07.2016. дао сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга коју је донео оператор дистрибутивног система, „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. Овом одлуком, приходи које остварује оператор дистрибутивног система по овим основама стављени су под контролу, чиме су створени услови за његово транспарентније  пословање, као и за јединствен третман корисника система.


БЕОГРАД, 6. јул 2016. - Усвојене измене и допуне Методологије за одређивање цене приступа систему транспорт природног гаса

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије усвојио је на седници одржаној 6. jula 2016. године Oдлукu о изменама и допунама Методологије за одређивање цене приступа систему транспорт природног гаса.  Овим је извршено усклађивање методологијe са новим Законом о енергетици.


ФИРЕНЦА, 1. јул 2016. - Признање експерту српске Агенције за енергетику

AERS

Експерт Агенције за енергетику Републике Србије Бранка Тубин-Митровић завршила је, као једна од пет најбоље оцењених учесника, годишњу  обуку на тему регулације енергетских предузећа, коју је организовала угледна Фирентинска школа регулације. Укупно 35 експерата из свих делова света учествовало је у традиционалној Годишњој обуци коју је Фирентинска школа организовала од октобра прошле, до јуна ове године.

 


БЕОГРАД, 23. јун 2016. - Ниже цене транспорта сирове нафте

AERS

Цене транспорта нафте нафтоводом Сотин – Панчево биће снижене од 01. јула 2016. године и то за 25,7% за деоницу Сотин – Нови Сад и за 29% за деоницу Нови Сад – Панчево. Цене су снижене на захтев Агенције за енергетику јер су, након модернизације Рафинерије Панчево, за 46% повећане транспортоване количине сирове нафте у односу на количине које су коришћене код претходног утврђивања цена.


БЕОГРАД, 16. јун 2016. - Јавна консултација - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потрошњи електричне енергије и природног гаса.

Агенција за енергетику Републике Србије објавила је 13. јуна 2016. године јавну консултацију о Нацрту одлуке о поступку остваривања права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потрошњи електричне енергије и природног гаса. Јавна консултација о Нацрту одлуке спроводи се  у периоду од 13. јуна 2016. године до 27. јуна 2016. године.

 


БЕОГРАД, 10. јун 2016. - Сагласности на Програм усклађености Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на седници одржаној 10. јуна године, дао је сагласност на Програм усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања Оператора дистрибутивног система, који је донео директор „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. Савет је одобрио и именовање лицa одговорноg за праћење усклађености Оператора дистрибутивног система.

Доношење овог Програма у „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, у складу са Законом о енергетици, треба додатно да обезбеди независност овог привредног друштва у обављању делатности која је природни монопол, од Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ које је његов оснивач.


БЕОГРАД, 3. јун 2016. - AEРС доставио Народној скупштини Извештај о раду за 2015. годину

AERS

Агенција за енергетику Републике Србије доставила је 30. маја 2015. Народној скупштини Извештај о раду за 2015. годину, који обухвата  извештај о стању у енергетском сектору Србије  у оквиру надлежности Агенције и  извештај о раду и финансијском пословању Агенције. Извештај о енергетском сектору Србије обухвата приказ стања и активности у домену тржишта електричне енергије и природног гаса и делом нафте и нафтних деривата, сигурности снабдевања електричном енергијом и природним гасом, активности у оквиру делатности од општег интереса и заштите купаца електричне енергије и природног гаса.


ЉУБЉАНА, 2. јун 2016. - ACER: Независност и недовољна средства блокирају испуњење мисије енергетских регулатора

AERS

Агенција за сарадњу енергетских регулатора (АCER) објавила је 2. јуна Препоруку Европском парламенту, Савету Европе и Европској комисији наглашавајући значај очувања независности националних регулаторних тела и самог АCER -а.


БЕОГРАД, 27. мај 2016. - Ново смањење цене гаса за јавно снабдевање

AERS

Од 1. јуна 2016. године, цене природног гаса за све купце у Србији који имају право на јавно снабдевање биће снижене у просеку за 4,0 одсто, а за домаћинства 3,6 одсто, пошто је Савет Агенције за енергетику у петак, 27. маја, дао сагласност на одлуке 33 јавна снабдевача о  промени ових цена. Од јуна 2015. године, ово је пето смањење цена природног гаса за јавно снабдевање, након чега ће просечне цене за ове купце бити ниже за преко 36%  у односу на цене из тог месеца.


БЕОГРАД, 19. април 2016. - Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) усвојио је 19. априла Методологију за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса. Овом методологијом, којом се она усклађује са Законом о енергетици, утврђују се на исти начин како је то било утврђено и у претходној методологији, ближи критеријуми за обрачун трошкова прикључења објекта  крајњег  купца  и  произвођача  природног  гаса,   односно  биогаса    на  систем  за  транспорт природног гаса,  односно дистрибутивни систем.


БЕОГРАД, 1. април 2016. - Правилник о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) на седници одржаној 1. априла 2016. године донео је Правилник о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера. Правни основ за доношење правилника садржан је у Закону о енергетици, укључујући и одређивање рока након кога ће се  из регистра брисати изречене мере. 


БЕОГРАД, 26. фебруар 2016. - Јавна консултација о предлогу правилника о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера

AERS

Агенција за енергетику Републике Србије објавила је дана 26. фебруара 2016. године јавну консултацију за Предлог правилника о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера.

Јавна консулатација о Предлогу правилника спроводи се  у периоду од 29. фебруара 2016. године до 12. марта 2016. године.


БЕОГРАД, 17. фебруар 2016. - SEEPEX успешно покренуо српско Дан-унапред тржиште

AERS

Берза електричне енергије у Србији и југоисточној Европи - SEEPEX је у среду, 17. фебруара  покренула српско Дан-унапред тржиште електричне енергије, којe ће, како се очекује, повећати обим трговине електричном енергијом у целом региону.

 

 


БЕОГРАД, 29. јануар 2016. - Јавна расправа о Методологији за одређивање трошкова прикључења на системе за транспорт и дистрибуцију природног гаса

AERS

 Агенција за енергетику Републике Србије је 29. јануара 2016. године објавила јавну консултацију за документ Методлогија за одређивање трошкова прикључења на системе за транспорт и дистрибуцију природног гаса. Документ и образац за достављање примедби и сугестија може се наћи на сајту АЕРС у рубрици Јавна консултација - актуелно.


БЕОГРАД, 14. јануар 2016. - Измене и допуне методологија у области транспорта нафте и деривата, као и складиштења природног гаса

AERS

Савет Агенције за енергетику Републике Србије усвојио је на седници одржаној 14. јануара 2016. године одлуке о изменама и допунама методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима, као и методологије за одређивање  цене приступа складишту природног гаса.


БИЛТЕН
Билтен #454
(5.9.2017)
Архива ... >>

ВЕСТИ
31.8.2017 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга ЕМС АД ... >> Детаљније
31.8.2017 - Сагласност на Одлуку о новим ценама електричне енергије за гарантовано снабдевање ... >> Детаљније
31.8.2017 - Почиње примена измењених методологија за цене приступа систему за дистрибуцију и цене природног гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
4.8.2017 - Сертификован оператoр преносног система електричне енергије “Електромрежа Србије” ... >> Детаљније
20.7.2017 - АЕРС: Сагласности на Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
20.6.2017 - AERS: Сагласност на план развоја транспортног система Yugorosgaz-Transport ... >> Детаљније
20.6.2017 - АЕРС: Сертификат независног оператора транспортног система природног гаса за Yugorosgaz-transport d.o.o. ... >> Детаљније
20.6.2017 - АЕРС: Сагласност на план преузимања мерних уређаја на дистрибутивном систему ЕПС Дистрибуција ... >> Детаљније
1.6.2017 - AEРС доставио Народној скупштини Извештај о раду за 2016. годину ... >> Детаљније
1.6.2017 - Усвојени извештаји о потреби регулације цена електричне енергије ... >> Детаљније
28.4.2017 - Ниже цене транспорта природног гаса кроз мрежу Југоросгаз-Транспорт д.о.о. ... >> Детаљније
31.3.2017 - ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА: план развоја преносног система Републике Србије за период 2017-2026. година ... >> Детаљније
10.2.2017 - Изменe и допунe Правила о промени снабдевача ... >> Детаљније
26.1.2017 - АЕРС: Цертификат ЕМС а.д. за оператора преносног система електричне енергије ... >> Детаљније
29.12.2016 - Усвојене одлуке у области електричне енергије и природног гаса ... >> Детаљније
29.12.2016 - Упутство о начину и поступку давања сагласности на акта на које АЕРС даје сагласност ... >> Детаљније
12.12.2016 - АЕРС: „Yugorosgaz-transport“ добио цертификат за независног оператора система природног гаса ... >> Детаљније
12.12.2016 - Јавна консултација: План развоја транспортног система ЈУГОРОСГАЗ-ТРАНСПОРТ д.о.о за период 2017.-2026. година ... >> Детаљније
9.12.2016 - Савет AERS: Сагласност ЕМС АД на Правила о објављивању кључних тржишних података ... >> Детаљније
9.12.2016 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
9.12.2016 - Сагласност на Правила о раду тржишта електричне енергије ... >> Детаљније
5.12.2016 - Измене у методологијама приступа системима за дистрибуцију и за пренос електричне енергије ... >> Детаљније
18.11.2016 - Јавна консултација: Методологији за одређивање цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
5.10.2016 - ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА - ГРЕЈНА СЕЗОНА 2016/2017. ... >> Детаљније
31.8.2016 - Сагласност Агенције за енергетику на нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
28.7.2016 - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потроши струје и природног гаса ... >> Детаљније
18.7.2016 - Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
6.7.2016 - Усвојене измене и допуне Методологије за одређивање цене приступа систему транспорт природног гаса ... >> Детаљније
1.7.2016 - Признање експерту српске Агенције за енергетику ... >> Детаљније
23.6.2016 - Ниже цене транспорта сирове нафте ... >> Детаљније
16.6.2016 - Јавна консултација - Права крајњег купца на приступ подацима о сопственој потрошњи електричне енергије и природног гаса. ... >> Детаљније
10.6.2016 - Сагласности на Програм усклађености Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ ... >> Детаљније
3.6.2016 - AEРС доставио Народној скупштини Извештај о раду за 2015. годину ... >> Детаљније
2.6.2016 - ACER: Независност и недовољна средства блокирају испуњење мисије енергетских регулатора ... >> Детаљније
27.5.2016 - Ново смањење цене гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
19.4.2016 - Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
1.4.2016 - Правилник о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера ... >> Детаљније
25.3.2016 - Ново смањење цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
26.2.2016 - Јавна консултација о предлогу правилника о начину вођења поступка и изрицању мера и вођењу регистра изречених мера ... >> Детаљније
17.2.2016 - SEEPEX успешно покренуо српско Дан-унапред тржиште ... >> Детаљније
29.1.2016 - Јавна расправа о Методологији за одређивање трошкова прикључења на системе за транспорт и дистрибуцију природног гаса ... >> Детаљније
14.1.2016 - Измене и допуне методологија у области транспорта нафте и деривата, као и складиштења природног гаса ... >> Детаљније
23.12.2015 - Методологије у области електричне енергије усклађене са Законом о енергетици ... >> Детаљније
23.12.2015 - Сагласност на процедуру за прикључење објеката на преносни систем ... >> Детаљније
7.12.2015 - Сагласност на споразуме о коришћењу прекограничних капацитета ... >> Детаљније
3.12.2015 - Бранислав Прелевић реизабран за председника ECRB ... >> Детаљније
18.11.2015 - AЕРС: Сагласност ЈП ЕМС на правила за расподелу прекограничних преносних капацитета ... >> Детаљније
17.11.2015 - Дистрибутери природног гаса преузимају мерне уређаје ... >> Детаљније
6.11.2015 - Сагласност ЈП ЕМС на правила о раду преносног система ... >> Детаљније
9.10.2015 - Секретаријат Енергетске заједнице: Србија предводник у спровођењу одредби Трећег енергетског пакета ... >> Детаљније
18.9.2015 - Трошкови енергије за грејање стамбеног простора - грејна сезона 2015/2016. ... >> Детаљније
16.9.2015 - Ново смањење цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
21.7.2015 - Нова правила о промени снабдевача електричном енергијом и природним гасом ... >> Детаљније
9.7.2015 - Поточниг реизабран за директора Агенције за сарадњу енергетских регулатора ... >> Детаљније
29.6.2015 - АЕРС: Сагласност на нове цене електричне енергије ... >> Детаљније
26.6.2015 - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 1.јула 2015. ... >> Детаљније
29.5.2015 - Министарство потврдило одузимање лиценце Доо Вуковић 1967. ... >> Детаљније
28.5.2015 - Ниже цене гаса за јавно снабдевање од 01. јуна 2015. ... >> Детаљније
26.3.2015 - Нема услова за промену цена гаса за јавно снабдевање ... >> Детаљније
12.3.2015 - Промена цене приступа транспортном систему природног гаса ... >> Детаљније
2.2.2015 - Због јачања долара нове цене гаса од марта ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност „Србијагасу“ на измене и допуне Правила о раду транспортног система природног гаса ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност на измене Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност „YUGOROZGAS-TRANSPORT“-у на Правила о раду транспортног система природног гаса ... >> Детаљније
1.2.2015 - Сагласност на правила о раду дистрибутивног система природног гаса ... >> Детаљније
29.1.2015 - Секретаријат ЕнЗ објавио смернице о успостављању независности националних енергетских регулатора ... >> Детаљније
Архива ... >>

Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије