English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Енергетска заједница

Институције Енергетске заједнице


МИНИСТАРСКИ САВЕТ

Министарски савет је дужан да осигура остварење циљева утврђених Уговором о оснивању Енергетске заједнице. Састоји се од по једног представника сваке Уговорне стране и два представника Европске заједнице. По један представник сваког Учесника, без права гласа, може присуствовати састанцима Министарског савета.

Министарски савет:

 • пружа опште политичке смернице
 • усваја мере:
  • Одлуке - у целости су правно обавезујуће за оне на које се односе. Уговорне стране су дужне да имплементирају одлуке које се на њих односе у свој правни систем у року утврђеном одлуком.
  • Препоруке - немају обавезујуће дејство. Уговорне стране ће настојати да их извршавају.
 • усваја процедуралне акте којима између осталог може, под прецизно утврђеним условима, поверити Сталној групи на високом нивоу, Регулаторном одбору или Секретаријату одређене задатке, овлашћења или обавезе у погледу спровођења политике Енергетске заједнице.

Министарски савет подноси годишњи извештај о активностима Енергетске заједнице Европском парламенту и парламентима Придружених страна и Учесника.

СТАЛНА ГРУПА НА ВИСОКОМ НИВОУ

Стална група на високом нивоу се састоји од по једног представника сваке Уговорне стране и два представника Европске заједнице. По један представник сваког Учесника, без права гласа, може присуствовати састанцима Сталне групе на високом нивоу. Стална група на високом нивоу:

 • припрема рад Министарског савета;
 • даје сагласност на захтеве за пружање техничке подршке стављене од стране међународних донаторских организација, међународних финансијских институција и билатералних донатора;
 • извештава Министарски савет о учињеном напретку ка постизању циљева овог Уговора;
 • усваја мере уколико јој је то поверено од стране Министарског савета;
 • усваја процедуралне акте, који акти се не могу односити на поверавање задатака, овлашћења и обавеза другим институцијама Енергетске заједнице;
 • расправља о развоју аcquis communautaire описаног у Наслову II овог Уговора, на основу извештаја који ће Европска комисија редовно подносити.

РЕГУЛАТОРНИ ОДБОР ЕНЕРГЕТСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Регулаторни одбор:

 • саветује Министарски савет или Сталну групи на високом нивоу у вези са детаљима статутарних, техничких и регулаторних правила;
 • издаје препоруке у погледу прекограничних спорова у које је укључено два или више регулатора, на захтев било којег од њих;
 • усваја мере, уколико му је то поверено од стране Министарског савета;
 • усваја процедуралне акте.

Регулаторни одбор сачињавају по један представник регулатора за енергетику сваке од Уговорних страна, у складу са релевантним деловима аcquis communautaire о енергетици. Европску заједницу представља Европска помисија, потпомогнута од по једног регулатора сваког Учесника и једног представника Европске групе регулатора за електричну енергију и гас (ERGEG). Уколико Уговорна страна или Учесник има једног регулатора за гас, а другог за електричну енергију, таква Уговорна страна или Учесник, имајући у виду дневни ред, одређује који ће регулатор присуствовати састанку Регулаторног одбора.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Секретаријат:

 • пружа административну подршку Министарском савету, Сталној групи на високом нивоу, Регулаторном одбору и Форумима;
 • надгледа правилно извршавање обавеза Страна које су утврђене овим Уговором и подноси годишње извештаје о раду Министарском савету;
 • надгледа и помаже активности донатора које координира Европска комисија на територијама Придружених страна и територији под јурисдикцијом Привремене мисије Уједињених нација на Косову и пружа административну подршку донаторима;
 • обавља друге задатке који су му поверени овим Уговором или Процедуралним актом Министарског савета, изузимајући овлашћење да усваја мере; и
 • усваја процедуралне акте.

ФОРУМ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

 • Саветодавно тело Енергетске заједнице
 • Сачињен од представника свих заинтересованих страна, укључујући индустрију, регулаторе, репрезентативне групе из индустрије и потрошаче
 • Закључци се усвајају консензусом

ФОРУМ ЗА ПРИРОДНИ ГАС

 • Саветодавно тело Енергетске заједнице
 • Сачињен од представника свих заинтересованих страна, укључујући индустрију, регулаторе, репрезентативне групе из индустрије и потрошаче
 • Закључци се усвајају консензусомВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Текст уговора о оснивању Енергетске Заједнице
Институције Енергетске Заједнице
Регулатива Енергетске Заједнице
Документи Енергетске Заједнице
Регионалне студије


Copyright © 2023 Агенција за енергетику Републике Србије