English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Нафта и деривати нафте

План развоја транспортног система

Сагласно Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон и 40/21) (члан 325), енергетски субјекти који обављају делатност транспорта нафте нафтоводом или делатност транспорта деривата нафте продуктоводом, дужни су да у плану развоја, који се доноси за период од пет година, утврде динамику изградње нових и реконструкцију постојећих транспортних капацитета, изворе средстава и друге услове за развој транспортног система, као и програме и мере за смањење губитака у транспортном систему и одговорни су за остваривање плана развоја.

Агенција даје сагласност на План развоја система за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима.


ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Правила о раду транспортног система
План развоја


Copyright © 2022 Агенција за енергетику Републике Србије