English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Природни гас

Десетогодишњи планови развоја транспортног система

Извештај о индикаторима јединичних трошкова улагања и одговарајућим референтним вредностима за инфраструктурне објекте за природни гас

У складу са обавезом утврђеном у Уредби о утврђивању Програма остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период од 2017. до 2023. Агенција за енергетику Републике Србије објављује „Извештај о индикаторима јединичних трошкова улагања и одговарајућим референтним вредностима за инфраструктурне објекте за природни гас“ (Извештај).

Извештај је, у складу са захтевом члана 11 (2) Уредбе (ЕУ) 347/2013, урадио Секретаријат Eнергетске заједнице („Секретаријат“) уз помоћ националних регулаторних тела која сарађују у оквиру Регулаторног одбора Енергетске заједнице.

У Извештају је утврђен сет индикатора и одговарајуће референтне вредности за инфраструктурне објекте за природни гас. Структура Извештаја је усклађена са оваквим извештајем Агенције за сарадњу енергетских регулатора који је урађен за земље Европске Уније.

Индикатори јединичних трошкова улагања могу пружити већу транспарентност у погледу нивоа и структуре трошкова инфраструктуре у уговорним странама Енергетске заједнице, као и у погледу утицаја различитих фактора на те трошкове и корисни су за:

  • припрему десетогодишњих планова развоја мреже;
  • избор пројеката од интереса за Енергетску заједницу (ПЕЦИ) и пројеката од обостраног интереса за Уговорне стране Енергетске заједнице и земље чланице Европске Уније (ПМИ), где референтне вредности индикатора могу пружити увид у распон трошкова пројеката да би се проценили пријављени пројекти предлагача;
  • помоћ националним регулаторним телима приликом расподеле трошкова прекограничних инфраструктурних објеката;
  • анализе повезане са јавном финансијском помоћи, при чему индикатори и вредности могу бити информативни за инстититуције задужене за процену могућих донација предлагачима пројеката.
Овај извештај није обавезујући правни акт, служи као препорука и може се преузети овде (English language).


ТРЖИШТЕ
Тржиште природног гаса у Србији
Правила о промени снабдевача
ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕ
Правила о раду транспортног система
TYNDP- планови развоја
Сертификација
Програм за обезбеђивање недискриминаторног понашања
Правила о раду складишта
Изузећа за нову инфраструктуру
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм недискриминаторног понашања
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2022 Агенција за енергетику Републике Србије