English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Електрична енергија

Десетогодишњи планови развоја преносног система

Извештај о индикаторима јединичних трошкова улагања и одговарајућим референтним вредностима за инфраструктурне објекте за електричну енергију

У складу са обавезом утврђеном у Уредби о утврђивању Програма остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године за период од 2017. до 2023. Агенција за енергетику Републике Србије објављује „Извештај о индикаторима јединичних трошкова улагања и одговарајућим референтним вредностима за инфраструктурне објекте за електричну енергију“ (Извештај).

Извештај је, у складу са захтевом члана 11 (2) Уредбе (ЕУ) 347/2013, урадио Секретаријат Eнергетске заједнице („Секретаријат“) уз помоћ националних регулаторних тела која сарађују у оквиру Регулаторног одбора Енергетске заједнице.

У Извештају је утврђен сет индикатора и одговарајуће референтне вредности за инфраструктурне објекте за електричну енергију. Структура Извештаја је усклађена са оваквим извештајем Агенције за сарадњу енергетских регулатора који је урађен за земље Европске Уније.

Индикатори јединичних трошкова улагања могу пружити већу транспарентност у погледу нивоа и структуре трошкова инфраструктуре у уговорним странама Енергетске заједнице, као и у погледу утицаја различитих фактора на те трошкове и корисни су за:

  • припрему десетогодишњих планова развоја мреже;
  • избор пројеката од интереса за Енергетску заједницу (ПЕЦИ) и пројеката од обостраног интереса за Уговорне стране Енергетске заједнице и земље чланице Европске Уније (ПМИ), где референтне вредности индикатора могу пружити увид у распон трошкова пројеката да би се проценили пријављени пројекти предлагача;
  • помоћ националним регулаторним телима приликом расподеле трошкова прекограничних инфраструктурних објеката;
  • анализе повезане са јавном финансијском помоћи, при чему индикатори и вредности могу бити информативни за инстититуције задужене за процену могућих донација предлагачима пројеката.
Овај извештај није обавезујући правни акт, служи као препорука и може се преузети овде (English language).


ТРЖИШТЕ
Тржиште електричне енергије у Србији
Правила о раду тржишта
Правила о промени снабдевача
ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду преносног система
Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета
TYNDP – планови развоја
Сертификација
Изузећа за нове интерконекторе
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм усклађености ОДС
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2021 Агенција за енергетику Републике Србије