English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Електрична енергија

Изузећа за нове интерконективне далеководе у области електричне енергије

Сагласно Закону о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон и 40/21) (члан 167), нови интерконективни далеководи могу се на захтев изузети од примене правила за приступ систему, правила за расподелу прекограничних преносних капацитета и правила коришћења прихода од доделе капацитета у поступку образовања цена приступа преносном систему.

Акт о изузећу доноси Агенција, по прибављеном мишљењу Министарства и са мишљењем Министарства и детаљним образложењем објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије" и на интернет страници Агенције. Агенција до сада није добијала захтеве за изузеће.


ТРЖИШТЕ
Тржиште електричне енергије у Србији
Правила о раду тржишта
Правила о промени снабдевача
Именовање НЕМО
ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду преносног система
Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета
TYNDP – планови развоја
Сертификација
Изузећа за нове интерконекторе
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм усклађености ОДС
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2022 Агенција за енергетику Републике Србије