English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Електрична енергија

Сертификација оператора преносног система

Сагласно Закону о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон и 40/21) (члан 101), оператор преносног система мора бити сертификован. Поступком сертификације се утврђује испуњеност законских одредби које се односе на раздвајање оператора преносног система, којим се остварује независност оператора система и недискриминација корисника преносне мреже.

Поступак сертификације се покреће на захтев оператора преносног система или на захтев Агенције, ако оператор преносног система не поднесе захтев за сертификацију. Поступак се може покренути и на образложен захтев Секретаријата Енергетске заједнице.

Поступак сертификације, садржај захтева за сертификацију (образац захтева за сертификацију и посебни обрасци) и документа која се прилажу уз захтев ближе су уређени Правилником о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији.

Поступак сертификације спроводи Агенција, која је дужна да донесе одлуку о сертификацији у року од четири месеца од дана подношења захтева. Сагласно Закону о енергетици, Агенција одлуку доставља Секретаријату Енергетске заједнице на мишљење (рок за достављање мишљења Агенцији је два месеца). Агенција доноси коначну одлуку о сертификацији два месеца од пријема мишљења Секретаријата Енергетске заједнице.

Одлуке Агенције о сертификацији оператора преносног система можете да преузмете овде.

Обрасци за подношење захтева за сертификацију (у MS WORD формату)

Захтев за сертификацију: Образац ОС 1

Посебни образац за сертификацију оператора преносног система за електричну енергију: Образац ОС 2


ТРЖИШТЕ
Тржиште електричне енергије у Србији
Правила о раду тржишта
Правила о промени снабдевача
Именовање НЕМО
ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду преносног система
Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета
TYNDP – планови развоја
Сертификација
Изузећа за нове интерконекторе
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм усклађености ОДС
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2023 Агенција за енергетику Републике Србије