English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Електрична енергија

Правила о промени снабдевача

Агенција је донела Правила о промени снабдевача која су иста у области електричне енергије и природног гаса, и која се примењују у случају када промену снабдевача тражи крајњи купац који има закључен уговор о потпуном снабдевању.

Сви крајњи купци електричне енергије по Закону имају право на слободан избор снабдевача. Када крајњи купац изабере новог снабдевача и са њим уговори потпуно снабдевање, он новом снабдевачу подноси захтев за промену снабдевача у складу са овим правилима. Све даље активности по овом захтеву предузимају нови снабдевач и оператор система, тако да цео поступак не траје дуже од 21 дан, рачунајући од дана предаје уредног захтева (о времену у коме се најкасније може поднети захтев за промену снабдевача води рачуна крајњи купац коме престаје снабдевање са тренутним снабдевачем). Када у поступку промене снабдевача оператор система утврди да крајњи купац испуњава прописане услове за промену снабдевача (нпр. регулисао је доспеле финансијске обавезе према тренутном снабдевачу и испуњава друге прописане услове), оператор система о томе обавештава све учеснике у поступку најкасније 21. дана од дана предаје захтева.

Крајњем купцу који испуњава прописане услове за промену снабдевача, оператор система очитаће стање на мерном уређају на дан када престаје снабдевање уговорено са тренутним снабдевачем тако да даном очитавања отпочне снабдевање по уговору који је закључио са новим снабдевачем (тзв. дан промене снабдевача), ког дана балансна одговорност за место примопредаје крајњег купца прелази на новог снабдевача.

Промена снабдевача је бесплатна за купца.

Шема поступка промене снабдевача на захтев купца


ТРЖИШТЕ
Тржиште електричне енергије у Србији
Правила о раду тржишта
Правила о промени снабдевача
Именовање НЕМО
ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду преносног система
Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета
TYNDP – планови развоја
Сертификација
Изузећа за нове интерконекторе
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм усклађености ОДС
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2022 Агенција за енергетику Републике Србије