English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Електрична енергија

Правила о раду преносног система

У складу са чланом 116. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон и 40/21) Оператор преносног система, уз сагласност Агенције за енергетику, доноси Правила о раду преносног система којим се уређују: планирање развоја преносног система, укључујући садржај плана, начин планирања и садржај плана инвестиција, услови и обавезе корисника за сигуран и поуздан рад преносног система, технички услови за прикључење и за повезивање на преносни систем, обавезе корисника и оператора преносног система у функционалном испитивању и пуштању у погон дела дистрибутивног система напона 110 kV којим управља оператор преносног система, као и у елементима електроенергетског система објеката произвођача и купаца који утичу на сигуран и поуздан рад преносног система, као и у испитивању рада заштитних и управљачких уређаја након значајних погонских догађаја или поремећаја у раду преносног система, садржина уговора о експлоатацији објекта закљученог са купцем, произвођачем, оператором дистрибутивног система и оператором затвореног дистрибутивног система, коришћење и одржавање објеката, параметри и начин контроле квалитета електричне енергије, планирање рада преносног система, процедуру за пријаву и потврду програма рада балансно одговорних страна, врсте и обим помоћних и системских услуга, оперативни поступци и управљање преносним системом у нормалним условима и у случају поремећаја, приступ преносном систему, инструмент обезбеђења плаћања и критеријуми за утврђивање износа и периода за који се тражи, процедура за мерење са дефинисаном потребном мерном опремом, критеријумима за избор класе тачности мерног уређаја и карактеристика пратећих уређаја и опреме, процедуре за испитивање и контрола мерне опреме, пуштање мерне опреме у рад, мерни подаци, коришћење мерних података, у зависности од положаја мерног места у систему и врсте корисника система, учесталост и начин контроле исправности мерног места, мерних и других уређаја у функцији мерења, садржај записника о контроли, начин утврђивања неовлашћене потрошње, мере које се предузимају у случају поремећаја рада електроенергетског система као и због радова на одржавању и проширењу електроенергетског система, обуку особља оператора и корисника преносног система на пољу оперативних поступака, у циљу сигурног и поузданог рада преносног система, друга питања неопходна за рад преносног система.

Правила о раду преносног система су доступна на интернет страницама Агенције за енергетику и ЈП „Електромрежа Србије“.


ТРЖИШТЕ
Тржиште електричне енергије у Србији
Правила о раду тржишта
Правила о промени снабдевача
Именовање НЕМО
ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду преносног система
Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета
TYNDP – планови развоја
Сертификација
Изузећа за нове интерконекторе
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм усклађености ОДС
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2022 Агенција за енергетику Републике Србије