English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Електрична енергија

Правила о раду тржишта електричне енергије

У складу са чланом 175. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон и 40/21) Оператор преносног система, уз сагласност Агенције за енергетику, доноси Правила о раду тржишта електричне енергије.

Правила о раду тржишта ближе уређују балансну одговорност учесника на тржишту, балансно тржиште електричне енергије, прорачун одступања балансних група, обрачун финансијског поравнања балансно одговорних страна, инструменте обезбеђења плаћања и критеријуме за утврђивање износа и периода за који се тражи, обрачун електричне енергије за потребе балансирања и обезбеђивања сигурног рада система, начин обезбеђивања системских услуга и друга питања неопходна за функционисање тржишта електричне енергије у Републици Србији.

Балансно тржиште електричне енергије у Републици Србији успостављено је 01.01.2013. године.


ТРЖИШТЕ
Тржиште електричне енергије у Србији
Правила о раду тржишта
Правила о промени снабдевача
Именовање НЕМО
ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду преносног система
Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета
TYNDP – планови развоја
Сертификација
Изузећа за нове интерконекторе
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм усклађености ОДС
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © 2022 Агенција за енергетику Републике Србије