English
 Све/Области Home

РЕГУЛАЦИЈА ЦЕНА

Нафта и деривати нафте

Методологије за одређивање цена

Агенција за енергетику Републике Србије, у складу са овлашћењима дефинисаним Законом о енергетици, доноси следећу методологију:

Методологијом се одређују:

  • услови и начини утврђивања максималне висине прихода енергетских субјеката
  • критеријуми и правила за расподелу прихода на категорије и групе купаца и
  • елементи за обрачун и начин обрачуна испоручене сирове нафте и нафтних деривата.

Утврђивањем максималне висине прихода треба да се омогући покриће оправданих трошкова пословања, као и одговарајући принос на ефикасно уложена средства и инвестиције у обављању регулисане енергетске делатности.

Методологијом се дефинишу критеријуми и правила на основу којих се одређују различити тарифни елементи и тарифе, за поједине категорије и групе купаца зависно од количине испоручене енергије и услова испоруке, капацитета, места испоруке и начина мерења и других карактеристика

<< Back


ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Како се формирају цене
Методологије за одређивање цена
Сагласности на цене и образложења
Регулисане цене


Copyright © 2022 Агенција за енергетику Републике Србије