English
 Све/Области Home

РЕГУЛАЦИЈА ЦЕНА

Електрична енергија

Трошкови прикључења

Агенција доноси Методологију за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије којом су дефинисани начин и ближи критеријуми за обрачун трошкова за поједине врсте прикључака:

Оператори система доносе акт о висини трошкова прикључења, утврђених у складу са овом методологијом, заједно са нормативима за обрачун трошкова прикључења и јединичним трошковима за одређивање дела трошкова система, насталих због прикључења објеката на систем.

Акт о висини трошкова типских прикључака садржи и детаљну структуру утврђених норматива и висину трошкова појединачно по сваком од елемената утврђених овом методологијом ( у погледу врсте опреме, уређаја, материјала, радова, израде пројекта, прибављање документације и стварање других услова за изградњу прикључка).

Оператори система, на принципима јавности и недискриминације, обезбеђује подносиоцима захтева за прикључење увид у акта на основу којих се утврђују трошкови прикључења, односно висина и начин утврђивања тих трошкова.

Уколико Агенција на основу достављених података, као и података које може захтевати у складу са Законом, оцени да оператор система није донео акте о висини трошкова прикључења у складу са овом методологијом, на захтев Агенције оператор система доставиће нови акт утврђен у свему у складу са овом методологијом, у року од 30 дана од дана писменог захтева Агенције.

Висина трошкова прикључења типским прикључцима се утврђује једном годишње, најкасније до 30. новембра текуће за следећу календарску годину, с тим што се може кориговати у току године, у случају раста индекса потрошачких цена за више од 10%, према објављеном податку органа надлежног за послове статистике, за период од доношења одлуке о утврђивању трошкова прикључења типским прикључцима до кориговања висине тих трошкова, о чему се извештава Агенција.

<< Back


ВЕЗАНИ ЛИНКОВИ
Како се формирају цене
Методологије одређивања цена
Сагласности на цене и образложења
Цене
Системске услуге
Трошкови прикључења
Статистика
Извештај о потреби регулације цена и резервног снабдевања
КАЛКУЛАТОР - цене електричне енергије за гарантовано снабдевање


Copyright © 2021 Агенција за енергетику Републике Србије