English
 Све/Области Home

ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Електрична енергија

Десетогодишњи планови развоја преносног система

Сагласно Закону о енергетици („Службени гласник РС”, бр.145/14 и 95/18 - др. закон) (члан 111), оператор преносног система сваке године подноси Агенцији на сагласност десетогодишњи план развоја преносног система, узимајући у обзир, између осталог, прогнозу производње и потрошње електричне енергије, размену електричне енергије са другим операторима преносних система, планове развоја дистрибутивних мрежа и регионални инвестициони план.

Десетогодишњи план развоја преносног система треба да:

  1. укаже учесницима на тржишту на потребе за изградњом и реконструкцијом најважније инфраструктуре преносног система коју треба изградити или унапредити у наредних десет година;
  2. садржи све инвестиције за које је донета одлука о реализацији и које су у току, као и инвестиције које ће се реализовати у периоду од наредне три године;
  3. одреди рокове за реализацију свих инвестиционих пројеката.

Агенција организује консултације о десетогодишњем плану са постојећим и потенцијалним корисницима система, и проверава да ли десетогодишњи план обухвата све потребе за улагањем које су утврђене у поступку консултација, као и усклађеност плана са регионалним планом.

Агенција прати и оцењује реализацију десетогодишњег плана развоја, и у свом годишњем извештају даје процену реализованих инвестиција, која може укључивати и препоруке за измену плана. У случају да оператор преносног система не реализује инвестицију коју је требало да реализује у наредне три године, Агенција може затражити од оператора преносног система реализацију предметне инвестиције

Десетогодишњи план развоја, након усвајања од стране Агенције, моћи ћете да преузмете овде.


ТРЖИШТЕ
Тржиште електричне енергије у Србији
Правила о раду тржишта
Правила о промени снабдевача
ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду преносног система
Правила за расподелу прекограничних преносних капацитета
TYNDP – планови развоја
Сертификација
Изузећа за нове интерконекторе
ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ
Правила о раду дистрибутивног система
Планови развоја
Програм усклађености ОДС
КВАЛИТЕТ ИСПОРУКЕ И СНАБДЕВАЊА
Правила квалитета


Copyright © Агенција за енергетику Републике Србије